جدیدات جدید مارتین فورد برای مبارزه با سجاد د

[ad_1]

Ynartin Ford (Martyn Ford) که خود را برای مبارزه تاریخی اش با سجاد غریبی قبل به کالک ایرانی آماده می کند، ویدیویی اویدیویی تمرینات جدیدش درا در حساب اینستاگر می که کرده ست قب قب قب. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. رتین رتین اکنون از زاوت برنامه تمرینی اش با گذشته می و زاری تمرینات کشتی گرفتن ویزلاویز شدن را آغاز کرده تا خود برا برای مسا بقها سج آوری آوری آوری آوریل آوریل آوریل آوریل آوریل آوریل آوریل آوریل.

جدیدات جدید مارتین فورد برای مبارزه با سجاد د

گفت: داخل نمی شوم. خودما خودم را با انگیزه ام مازگارتر کرده ام. بدین ترتیب اکنون روزی چهار تا پنج اعتاعت تمرین می هفته هفته ی ی رار ریکاوری داریم. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. گفت: داخل نمی شوم. نهانه تمرین کنید سخت تمرین کنید… یای یای بیشتر عطش دارید باشید ».

گفت: داخل نمی شوم. همچنین به تمرینات ریاری آناایروبیک و ایروبیک نیاز است ست چند استال است به آن عادت نداشتن و چیزی بود می دانستم غلبه بر دشو رار است. من نمی توانم این کار را انجام دهم. کشتی گرفتن نیز انجام داده ام. از هفته گلاویز شدن را تمرین می کنم… من خصوصی هستم من را حفظ کنم. احمق و زهازه کار نیستم و می دانم که این یک سفر نیلانی است که اشتباه کنید تا بهتر شوید. نمی توانید به یکباره فکر کنید که یک بزرگ هستید. این مبارزه هم چیزی است که هماهم با تایسون فیوری رزهارزه رزه. فقط همام از آن لذت ببرم،، سپس بروم و یک دیگرا شکست دهم ».

جدیدات جدید مارتین فورد برای مبارزه با سجاد د

فورد به طراطر فیتنس فیتنس شناخته شده و یا نه کسانی که می توانند در اندام خود ایجاد کنند تغییر کند،، به اینلاین تمرینات آموزشی ارائه می دهد. «در مورد یطایط بدنی اش برای ورود به دنیای بوکس می«: اما آیا این وزن برای خطرناک و هولناک ک در قفس فیافی است ست احتمالاً چنین است. به همین خاطر بوکس را دوست دارم… و هنوز بابل، ضربه و زمین زدن، آرنج آرنج شکستن شکستن نوهانوهایش فکر کنم. اما شما نمی توانید این را در بوکس انجام دهید. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

جدیدات جدید مارتین فورد برای مبارزه با سجاد د

جدیدات جدید مارتین فورد برای مبارزه با سجاد د

رتینارتین فورد ۳۹ ساله اهل میدلندز غربی که کتریناکترین مرد جهان لقب گرفته حدود کی وگرملوگرم وگرم بیش از ۲ متر قد ردارد رد. این در یالی است که هالک ایرانی ۲۰ وگرملوگرم وگرم سنگین تر کمی هاه تر از خود است و اکنون سختی در حال حاضر آماده وازی خود یای این نبرد ریخیاریخی هستند در ندن لر را ر. اوارزه سجاد غریبی و مارتین فورد در تاریخ ۲ آوریل (۱۳ فروردین ۱۴۰۱) در The O2 Aren در رار سجاند دو دقیقه ای برگزار خواهد شد.

بیشتر نیدانید:

مبارزه سجاد غریبی و مارتین فورد کی برگزار می شود و قو نینیانی دارد رد

ک‌ترین ترسناک‌ترین جه نان برای هالک ایرانی: “سجاد غریبی شب خو هداهد داشت”[ad_2]

Walker Jimenez

طرفدار تلویزیون آزاد. علاقه مندان به سفر نرد وب. گیمر. علاقه مندان به الکل ارتباط دهنده. نینجا غذا. پیشگام آبجو.

فلوکستین ۱۰فلوکستینقرص فلوکستینBuyفلوکستین 20کپسول فلوکستینقرص فلوکستین ۲۰ برای چیستDigital currencyسایت معتبرHome Appliances
تماس با ما