ویرجین یپرایپرلوپ ضمناً نیمی از نیروها را برای حمل بار می‌گذارد | تواتو

[ad_1]

شرکت ویرجین یپرایپرلوپ تقریبا نیمی از زارمندان خود تعلیم داده است و از این پس انتقالش انتقالش به جای مسافر فر. انتقال بار ردارد. به نظر می‌رسد که انتقال پیچیدگی‌های بسیار کمتری دارد و راحت‌تر می‌توان برای آن یای قانونی نونی.

به گزارش فایننشال تایمز ، ویرجین ایپرایپرلوپ وپل 111 نفر از زای خود را تایید کرده است. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید.

پیشنهاد ویرجین یپرایپرلوپ می‌گوید می‌گویدل نیروها به جای اجازه می‌دهد به یلی چابکتر بک‌تر مقرون به‌صرفه‌تر نندانند نندالیت‌های خود را ادامه دهند. این شرکت کیداکید کرده که بر یا تعدیل نیروها به راحتی صورت نگرفته است. بیان ویرجین یپرایپرلوپ مدعی است ست تغییر تغییرامه آن‌ها برای بررسی حمل بار به جای حمل مسافر به طراطر مشکلات زنجیره تامین مینانی و تغییر می کند به ویروس کرونا رخ ده است.

ویرجین یپرایپرلوپ

DP World که 76 درصد از زام ویرجین هایپرلوپ وپا در اختیار دارد، انتقال بار ر. ایمنی رع رعایت دستورالعمل های یانونی او گفت: »سکویاخت سکوی حمل بار بسیار ساده تر است به فرافر یا پیچیدگی های قانونی را به همراه ندارد.»

یک مشتری مشتری ویرجین ویرجینایپرلوپ و می‌شود

DP World آن‌ها را در حال حاضر می‌گوید 15 ب بالقوه هستند. یکی از این اینان نلت نان سعودی است که هداهد بستر انتقال سریع رار از بندر جده ضاض را فراهم می کند.

ویرجین یپرایپرلوپ نسخه جدید از ایده ی قدیمیاهش انرژی لازم زمین یل و نقل را دنبال می کند که در آن از تونلهای یلاء می‌شود تا مقاومت هوا به استفاده برسد. این ایده س 2013ال 2013 یک یت‌پیپرایت‌پیپر یت‌پیپر ایلان ناسک احیا شد.

ویرجین یپرایپرلوپ که پیش‌تر با نام هایپرلوپ وان شناخته می‌شود، حضور اکنون‌های مهمی برای اولین بار به صورت یشیایشی وجود دارد. نافران انسانی شد شده باشد. ولی آن‌ها هم مثل همه یای نوآور با حل مشکل، نیروها و جالاجل‌ها روبرو می‌شوند.

[ad_2]

Patrick Hodges

کاوشگر دوستانه استاد موسیقی مغرور. درونگرای افراطی کارشناس سفر. نویسنده. متعصب غذای بی عذرخواهی

فلوکستین ۱۰فلوکستینقرص فلوکستینBuyفلوکستین 20کپسول فلوکستینقرص فلوکستین ۲۰ برای چیستDigital currencyسایت معتبرHome Appliances
تماس با ما