اینزاگی: اینا این خصوصیان فاتح اسکودتو شد :: ورزش ورزش

[ad_1]

خبر خبر: 1811742 |
01 اسفند 1400 ساعت 23:28 |
4,423 زدیدزدید |

2
هاه

اگر سوال یا ابهامی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.

رش رشارش “ورزش سه” ، توجه به توقف نلان در بازی زی ، اینترار بود با پیروزی رار امشب خود مقابل ساسولو و حریف خود را شکستند تا روند بدی طی هفته یا ادامه پیدا کند.

ینز اینزاگی در پایان بازی زی: که کاملاً محتاط باشید سعی کنید سعی کنید شر یطایط را تغییر دهید گفت: داخل نمی شوم.

گیگی در ادامه گفت: شکست ها و همه به شیماشیم.

مهمه می ئوتاکامی لائوتارو مارتینز در زنیلزنی “: زودهنگل زودهنگام دریافت کردیم که اصولاً این اتفاق برای ما نمی افتد. “

[ad_2]

Mckenzie Elliott

عاشق عمومی قهوه. مزاحم خشمگینانه فروتن. Wannabe tv متعصب. حرفه ای موسیقی آزاد. بت نوجوان آینده.

تماس با ما