هیچ اطلاعات دیگری غیر از نام و آدرس خود را در چک های خود قرار ندهید، و هم هنگام نوشتن چک و هم در هنگام چک کردن، مراقب دسته چک خود باشید. با این حال، اگر تمام خانواده شما به یک آدرس نقل مکان می کنند و هر عضو نام خانوادگی یکسانی دارد، کمی آسان تر است. هنگامی که به محل پارک تعیین شده ای می رسید که خودروی رزرو شده در آن منتظر است، تنها کاری که باید انجام

تماس با ما