اما نباید از شیوههای اشتباه برای حل تمرین کتاب درسی عربی استفاده کرد. در مثال «الف» با استفاده از رابطهٔ همنشینی واژهٔ روشن میفهمیم که ماه آسمان است. در مثال «ب» از واژهٔ طولانی میفهمیم که منظور ماه سال است. 4- معنای برخی واژهها تنها در جمله یا زنجیرهی سخن قابل درک است. قلمرو زبانی: «و» در اینجا برای همراهی است؛ یعنی بی مغز و تنها با پوست. نظر بصورت خصوصی ارسال شود نظر شما به هیچ وجه امکان عمومی

تماس با ما