روند صنعتی شدن تبریز بعد از جنگ جهانی اول با احداث کارخانههایی نظیر کبریت توکلی توسط بخش خصوصی آغاز شد. به علت زیان ده بودن برخی از واحدها با تصویب هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، ادغام واحدها و مراکز زیان ده با واحدهای همجوار آغاز شد. شما با شرکت در دوره تکنسین داروخانه جهاد دانشگاهی شهید بهشتی آموزش های لازم برای این شغل را دریافت می کنید و می توانید با دانش زیاد و کافی در یک داروخانه استخدام شوید؛

تماس با ما