در حالی که بحث در مورد اهداف دانش آموز و مؤسسه، بررسی اهداف شخصی و برنامه ریزی تحصیلی پیشرفته باید در اولویت اول باشد، همچنین برای دانشجو و مشاور ایجاد یک رابطه کاری نزدیک که در آن مشکلات ممکن است به محض ظهور مورد بحث قرار گیرند، مهم است. مشاوره کنکور 1400 مختص به داوطلبانی است که به تازگی در مسیر کنکور قرار … به عنوان مثال مشاور تحصیلی کنکور کمک مینماید تا بتوانید با فنون مطالعه دروس مختلف و

تماس با ما