دانشجو ارشد دانشگاه صنعتی شریف The best entrance exam counselor in Isfahan تدریس به دیگران The best counselor for Gorgan entrance exam برای هر 1 ساعت مطالعه، حدودا 15 دقیقه استراحت لازم است مدیر موسسه آموزشی و کنکوری اکسیژن The best counselor for Ghaemshahr entrance exam هرچند بنده خودم شاگرد آن مشاور نبودم اما چون مصاحبه ها و مقالاتش را خوانده بودم و در دانشگاه نیز از طریق هم رشته ای های جدیدم متوجه شده بودم که مشاور با اخلاق

تماس با ما