رضا احمدی در گفتوگو با ایسنا عنوان کرد: با توجه به کاهشی شدن تعداد بستریها انتظار داریم که گناباد در بهروزرسانی جدید نرمافزار ماسک در وضعیت آبی قرار بگیرد اما این به معنای عادیانگاری شرایط نیست و با توجه به شیوع سویه جدید کرونا، قطعا هر نوع سهلانگاری و نادیده گرفتن پروتکلها وضعیت را به نحو دیگری تغییر خواهد داد. بر اساس اعلام اپلیکیشن ماسک که به صورت هفتگی منتشر میشود، هم اکنون گناباد در وضعیت زرد و بجستان در

تماس با ما