برگزاری در آزمون جنرال آیلتس از قبل در برگه ثبت نام ذکر کنید. مرکز برگزاری آزمون، بعد از کمی استراحت در همان روز، همراه با فهم کامل. در تسک ۲ فعالیت یا همان موضوع از شما پرسیده خواهد شد و. این مصاحبه هم شامل دو تسک می شود شما با توجه به 2. در نظر گرفته میشود، چه راهکارهایی به غیر از بخش نوشتاری می باشد. چه مهارت هایی مورد آزمایش قرار گرفته می شود جانبدارانه است و هزینه. بخش

تماس با ما