این دانشگاه، به عنوان دانشگاه جامع و مادر در استان، با توجه به ظرفیتهایی که دارد هرساله دانشجویان زیادی را دانش آموخته میکند که بخشی از نیروی انسانی این استان در زمینههای مختلف را تربیت میکند. استان خراسان شمالی ۴۰ هزار دانشجو دارد که در ۳۹ واحد دانشگاهی و مرکز آموزش عالی در رشتههای مختلف پزشکی، صنعتی، مهندسی، فنی و علوم انسانی تحصیل میکنند و میتوان گفت که این استان از نظر کمی و بعضاً کیفی آموزش عالی بعد از

تماس با ما
محتوای این سایت از منابع مختلف اینترنتی جمع‌آوری و با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی پردازش می‌شود، اما ما از استفاده از آن تشویق نمی‌کنیم.