ییایی از اوبامیانگ: اینجا قهرمان نلیگ یگ


گفت: نمی گذارم بروی. ما تنها کسانی نیستیم که سعی در ایجاد تغییر در زندگی خود داریم.

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. 25 25 رهاره هناهن «25» بارسا هم به این تعداد گابنی خواهد هد.

سماسم معارفه اوبامیانگ امروز مروزا حضور خوان لاپورتا رئیس رسارسا در نوکمپ رار شد و این دو در نشستی نیز حاضر ضر.

اره گابنی در شروع ه یشایش گفت:«بازیکن گلزن زن و هستم میام با گل هایم به رسارسا کمک کنم. می خواهم برای بارسا گل های فراوانی بزنم و می خواهم ببینم دهم دهم عدد صیاصی در این ره اشاره ره. فکر می کنم بارسا تیمی است که می نداند در سال های بعد از فتح لیگ قهرمانان ن. فرصت فرصت های من است تا این مام را به دست ورماورم. میاهم کمک کنم به لیگ قهرمانان برگرد و این مام را برد. رفته رفته رفته به وج اوج می می ».»

بدنی بدنی:«مدت مدتاست بازی انجام نشده ام ملی از نظر ذهنی دهاده ام. یطایط بدنی ام نیز خوب است و مربی مربیلاح بداند ندابر اتلتیکو بازی خواهم کرد. 9 عکس جدید اضافه شد. اگر در رهاره ها به من نیاز داشته باشد نیز یلی نخواهم داشت. ده مجموع دهده ام. »

وضعیت هله ب بارسا: « نان خوب تمرین تمرین کند و عنو نان یک، ا،ارم مشکلش با باشگاه حل شود و به راه حل خوب برسند. ر کنار او در بارسا بازی زی. او را می شناسم و می نمانم که چه چهازیکن باکیفیت و فوق العاده خوبی است.»

پیدا کردن با بارسا:«به همین دلیل است. یلی از این ینابت بتارم. ازی های زیادی از بارسا دیده ام تو نمانم سریع در این ج بیفتما بیفتم. تجربه بازی در لیگ در این هاه به من کمک هداهد هد. تاب بازی برای یارسا هستم. »

انتقال به رسارسا: « همیشه همیشه روزی به لالیگا بیایم. این فرصت ورنکردنیاورنکردنی بود و یک نسانس بزرگ زندگی م ام. مالم چون یای یکی از بهترین شگاشگاه های دنیا بازی خواهم کرد. اینها از امنال گرمی و این اینل رویایی است ست دوست رمارم از آن رجارج رج. »

بهل به پدربزرگ پدربزرگای بازی در رئال:«این یک هاله خانوادگی است. پدربزرگم هوادار اتلتیکو بود و از کودکی با او شوخی شوخی کردم که به خوال هم خواهم داشت. دهانواده ام مالند که به رسارسا پیوسته ام. پدربزرگم زنده نیست یلی ی که در نان خوشحال است به بارسا ملحق شده ام. »ام های زیادی از زانواده ام گرفته ام همه خوشحالم.»

مشکلات با میکل آرتتا در آرسنال: « هاهای رودخانه ای بودی یال همین است. هرگز نمی خواستم به آرسنال کاری انجام دهد. گذشته ها گذشته و الان فقط به بارسا فکر می کنم. آرتتا آرتتال مشکل داشتم و او و گرفتا رار بگذرد. در این مورد بسیار برای گفتن رمارم. او از رضیاضی و این موضوع تمام شده است. »


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم