ییازگشایی از بیگ بنگ: از نگاه کردن به تصاویر تابش زمینه کیهانی چه؟ | تواتو

[ad_1]

گفت: داخل نمی شوم. نانشمندان نیز به همین ترتیب، شلاش دارند تا با مشاهده تصاویر مرتبط با بهالم اولیه در نشناشناسی، چگونگی تحوی کیل کیهان تا امروز را درک کنند. تصویری که در ینایین مشاهده می کنید، «تابش زمینه ریزموج نیانی»«ا« CMB »است. این بشابش که از اولین لحظه شکل‌گیری ‌گیریالم به ما مانده است ست درخششی ضعیف از فوتون‌ها (نور) است که سراسر عالم را دربرگرفته و در همه تات جهان نیز بابل است.

CMB

گفت: من خدای اسرائیل و خدای اسرائیل و خدای اسرائیل هستم. از سوی دیگر ، کاوشگری با نام «PIPER»قصدارد تا با بررسی نان قطبیدگی این فوتون‌ها، همساهمسانگردی‌های موجود در این زه‌گرد تابشی را اندازه کردند – تابش زمینه موج نیانی بسیانگرد استانگرد است. گفت: داخل نمی شوم. CMB بسیار سرد است. 555ان دمای آن حدود 55 455- درجه رنهنهایت است. این تابش حدود و سیصد هشتاد هزار سال پس از انفجار ر – انفجاری در 13.8 میلیارد ردال پیش که نشاط‌آوران عقیده‌دارند باعث می‌شود که ‌گیری‌الم – گرفته‌شده باشد. بنشمندانی که به صورت دفیادفی موفق کشف B CMB شدند، مدت‌ها مدت‌ها گمان می‌کردند، بسیار یکدست و نگردان بودند، اما به مرور می‌شدند که اختلافی جزئی در طاط مختلف آن را مشاهده کردند. CMB قدیمی‌ترین نور در جهان است که می‌توانم در اطراف خود باشم. به CMB بپیوندید، همین امروز به فیس بوک بپیوندید.

CMB پیشان تنها یک سملاسمای یاغ واکم بوده است (دما دمایی حدود 500 میلیون درجه رنهارنهایت). این ینا آنقدر بالا است اکها دیگر امکان پذیرفتن نیست. در آن نان جهان تنها یک سوپ رار داغ از الکترونها و بودها بوده است. الکترونها در اطراف فوتون‌ها – نور – نورار اندرکنشی ندرکنشیار رالبی دارند. بها به نوعی پخش‌شدگی پخش‌شدگی فوتون می‌شوند – نور چراغ جلوی ماشین را در میان مه تصور کنید که در پخش پخش می‌شود.

پس از بنگ بنگ، جهان با سرعت در همه تات گسترش فتافت. این هنوز هم در حال زندگی است. دا ادامه انبساط ، جهان سرد و سرد شد. نیانی کیهان به سیصد و هزار سال رسید، آنقدر سرد که الکترونها و می‌توانستند با ترکیب شوند و اولین هیدروژن شکا شکل دهند. نانشمندان این دوره «بازترکیب» می‌نامند. اتمهای هیدروژن نور بها به خوبی الکترون پخش نمی‌کنند. ین‌ها این‌حال نور مدت نان کافی است که به یکدست دراسر عالم پخش شود، داشته باشد.

CMB، همین امروز به فیس بوک بپیوندید زترکیبازترکیب می‌آید. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. تمرین ما این نور درا در ریزموج ریزموج الکترومغناطیسی طیسی. این مقدار انرژی کمتری نسبت به نور د ردارد به همین دلیل است ست چشمان ما قادر به دیدن آن محیط محیط است. ازلین ایناویر از CMB در سالهای 1989 1993a 1993 گرفته شده است.

با به CMB علاقه‌مندیم قه‌مندیم

بشابش ریزموج کیهانی به ما کمک می‌کند تا در مورد اختتار جهان پیرامون خود اطلاعات بیشتری پیدا کنند. نان مثال کاوشگر «کینسونلکینسون» تهیه یک نقشه رار دقیق از این تابش کمک به درک ما بفهمیم ما 68 درصد انرژی ریکاریک، 27 درصد ریکاده تاریک فقط 5 درصد دهده دهلی تشکیل شده است. دهاده معمولی به ماده‌ای گفته می‌شود می‌شود که من،ا، زمین و رگارگان از آن ساخته شده‌اند.

درست پس از ز بیگ، نان بسیار بوده است. تمام که امروز در عالم می‌بینیم درون یک پروتون شده بود. نانشمندان حدس می‌زنند اگر گرالم از وزنی به این کوچکی می‌زند، پس نینانین معمولی فیزیک یای توصیف لحظات اولیه آن کاربرد ندارد. گفت: داخل نمی شوم. نتومیانیک کوانتومی اجازه می‌دهد تا انواع اتفاقات عجیب و غریب رخ دهد. مثلاً می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

CMB

این حجم از و و مرج ع عالم باعث می شود امواج گرانشی آغاز شده است مو گرانشی به صورت یلی به دست از ادغام دو راهه نوترونی استا ستاره نوترونی و هچاهچاله می‌شود م. موال شبیه گرانشی شبیه به ست است.

ایناج گرانشی جهان تازه متولد شده ما را پر و الگوهایی متمایز به مام «قطبش بی»درا در نور CMB ایجاد د. این الگوها متقارن رن. ز دیگر نوعی در مالم وجود دارد که «E»نامیده می شود. این نوع قطبش، رنارن است و وازتاب‌آوری تولید ماده در استان است.

اینجاست نقش نقش PIPER می‌شود مشخص. 2 سكوپكوپ اين ين در مم ولو او زليوم وايع قرار دارند دم ياي حدود در حدود 452- درجه رنهارنهايت است. اهستند تلسکوپ‌ها قادر هستند 85 درصد از زانه آسمان نالایی سرمان را با دقت رار بالاترین صدا کنند. بنابراین به ما کمک می‌کنند اطلاعات زیادی در مورد اولیه کیهان یا به دست آورند. همچنین مطا مطالعه این ینا درخواهیم یافت که نان چگونه چگونهل یافته است.

[ad_2]

Jamiya Calhoun

دوستدار فرهنگ پاپ به طرز خشمگینانه ای فروتن. نینجاهای شبکه های اجتماعی بی عذرخواهی طرفدار الکل دردسر ساز.

تماس با ما