یک مال ماجراجویی شگفت‌انگیز پرسویرنس در چگونه گذشت –

[ad_1]

یک سال پیش ، پرسویرنس بر یای فرود روی مریخ باب گرفت پس از هفت هاه و پیمودن 466 یون یونلیون یون یون یون یون یون نزدیک شد. در ۱۸ فوریه سال گذشته، فض پیماپیمای حامل مریخ‌نورد سرعت تقریبی ۲۱ رار کیلومتر بر ساعت وارد جو مریخ مریخ. درا در هفت دقیقه (آنچه نان ناسا هفت دقیقه‌ی وحشتناک می‌نامند)

توجه به چند تأخیر تأخیر ارتباطات رادیویی، افراد کنترل کننده مأموریت ایشگاه پیشرانش جت ساسا آن روز صرفاً تماشاچی چی. اگر اشتباهی می‌داد هیچ‌وقت برای حل کردن آن و مأموریت ۷ میلیارد دلاری برای جست‌وجوی روی رهیاری حیاتی سرخ به داد می‌رفت.

اما پرسوینس کردلکرد بی‌نقصی پس از فرود فرودلم مابی را از خود منتشر کرد. این مریخ‌نورد را به مجموعه مجموعه‌های کاوشگر ناسا در مریخ مریخ می‌رسانید. گفته‌ی گفته‌ی تروسپر تروسپرمدیر پروژه‌های پرسیورنس: «مریخ‌نورد پرسیورنس پرسیورنسلکرد کردارق‌العاده‌ای یارد.»

سلفی نورد پرسوینس

فیلفی ثبت‌شده توسط مریخ‌نورد پرسویرنس روی سنگی نا نام رار «روچت» است که در سپتامبر ثبت شده است.

ازده ماه بعد، به بهانه‌ی ۴۵ ۴۵لومتری ومتری‌یزرو. عکسبرداری ساساس واضح است که از سه سه‌لیارد سال پیش، یزرو یای آبی هم اندازه با دریاچه‌ای تاهو در بودا بود رودخانه‌هایی از غرب و شرق آن جری نان ناشتند. یکی از اولین نمایندگان پرسویرنس، هه‌اندازی اینجنیوتی ه، کوپتر رباتیک کوچک بود. اینجنیوتی اولین یناگردی است که از سطح ره‌اره‌های ب ندند. پرسویرنس پرسویرنس کردلکرد فناوری تولید فناوری هر کسی را نشان دهد که یای مأموریت‌های سرنشین‌دار به نیاز است.

اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. پرسوینس برای جمع آوری هسته های سنگی چند به برخورد با آن برخورد کرد. مریخ‌نورد داد سنگی را در قالب استوانه‌هایی که می‌کند می‌کند که با گچ سی‌ها هستند و در یای آینده به زمین زخوازخواهند هندند. نان بالاخره مشکلات را حل می کنند و چیزهایی را به پیش می برند. گفته‌ی گفته‌ی هورویتزل هورویتز، استاد علوم زمین نشگانشگاه استونی ستونی بروک نیویورک یکی یکی ازای میلمی می: س سال شگفت انگیزی را پشت سر شتیماشتیم. سرعت کار رالعاده است. »

ویدئوی نه‌یانه‌ای‌یزرو که توسط ن پرسیورنس منتشر شده است، دلتایی را نشان می‌دهد که میلیاردها سال‌های پیش دستگیر شده‌اند.

اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. نانشمندان انتظار دارند در این نهانه سنگ‌هایی رسوبی پیدا کنند که نندانند دارای اکتشافات شگفت انگیز مانند علائم حیات مریخی شنداشند هستند. گفته‌ی گفته‌ی امی ولیامزاستاد زمین شناسی در دانشگاه فلوریدا و از اعضای تیم میلمی می:

دلتاها روی زمین یای زیست پذیری هستند در آب و تات تال وجود دارند که از زنه به چاچه راه ندافته‌اند.

چنین چنیناتی می‌تواند مولکول‌های کربنی مرتبط با حیات را حفظ کند. ین گفته‌ی دکتر یلیام: «این یناطق نقاط خوبی یای جستجوی کربن زیستی هستند. نهانه کربن زیستی یکی از عناصر بومی مریخ است که در آن لایه‌ها جمع می‌شوند».» پرسویرنس در صاصله تقریبی یک نیم نیم متریلومتری از زلتا قرار داد د اما حتی از این یناصله هم تیزبین تیزبین این در نورد می‌تواند لایه‌های رسوبی بررسی کند. همچنین سنگ‌هایی روی تلتا قرار دارند و نان آب برخی را به داخل دهانه برده است. جیم .لدر نشمندانشمند سیاره‌ای دانشگاه ایالتی تیا می‌گوید: “این هداهد داستان جذابی را روایت”.

پرسویرنساده‌های پرسویرنساری مشخص است که چه ویراویر مداری نشان داده است، رودخانه قعاقعا دلتای است و ریخچه‌یخچه‌ی پیچیده‌ای دارد. که مشخص است از ارتفاعات تاور به دلتا آمده‌اند به سیلاب‌های شدید شدید زردو اشاره ره.

نان گرد و غبار مریخی از ز پرسویرنس و رپیمارپیمای ی

یاویر مدارپیمای اکتشافی مریخ در نویه‌یانویه‌های ۲۰۲۲ طوفان را در ساس منطقه‌ای نشان می‌دهند که موقعیت مریخ‌نورد و یا کوپترلی‌کوپتر اینجنیوتی (دایره‌ی سفید) را مخفی می‌کند. Ast Stast: ast ثبت شده توسط ابزار Mastcam-Z پرسویرنس پرسویرنس می‌کند که مریخ‌نورد مریخ‌نورد از رامبر گذشته من برای سنگی را در مخزن خود ردارد می‌کند.

«گفته‌ی دکتر، ل، یکی از زان اصلی یای پیچیده‌ی پرسویرنس: نان مأموریت ،پرسوینس را به طور مستقیم از زل فرود به تلتا هدایت کردند. اما مریخ‌نورد در نقطه‌ای فرود آمد، مسیر آن به هیل‌های ماسه‌ها مسدود شد. اختارهای زمین‌شناسی در جنوب آن‌ها را مجذوب کردند.

گفته‌ی گفته‌ی کنت رارلینان مؤسسه‌ی فناوری کالیفرنیا و نشمندانشمند نشمند: ازآنجاکه دهانه‌ای یزرو زمانی یک دریاچه بود، انتظار می‌رفت کف چهاچه مملو از زایی باشند که زاتی ته‌نشین شده‌اند. بهترین استک ستکان از زایشگاه پیشرانش جت ناسا و نشمندانشمند پروژه می‌گوید:

ه هاه اول نبود لایه‌ها به این معنی که حتم احتمالاً رسوبی رسوبی است. عین حال هیچ شواهدی از ز منشأانی برای سنگ‌ها پیدا نشد.

نیکولاس ساگفت: من نزد هیچ یک از آنها داخل نمی شوم. تیم تیما همچنین هلی‌کوپتر اینجنیوتی ینجنیوتیا برای پرواز در سطح مریخ حیاحی حی. اینجنیوتی یکی از آخرین بخش‌های الحاقی بود که قصد داشت پرواز را در یای رقیق مریخ ثبا اثبات کند. ایجنیوتی در ۱۸ سال گذشته تا ارتفاع سه متری متریلا رفت به مدت ۳۰ نیهانیه پرواز کرد و سپس به زمین زگشتازگشت. ایناز ز مجموع مجموع ۳۹ ۱ نیهانیه به نجل انجام شد. در یای بعد، اینجنیوتی چهار پرواز دیگر با مدت نان، ارتفاع و سرعت اولیه بیشتر انجام داد.

ارار Mastcam-Z مریخ نورد پرسیورنس پرسیورنساسا چشم‌اندازی نزدیک از زاستن و فرود هلی‌کوپتر اینجنیوتی ینجنیوتیا کرده است.

رار بود مأموریت اینجنیوتی پس از چهار پرواز به یایان برسد پرسویرنسا پرسویرنس باید آن را رها می‌کرد و پژوهش پژوهش میلمی ادامه می‌داد د اما ناسا به این نتیجه رسید به پنج پنجاز کافی فی. وقتی پرسویرنس کاوش سنگ‌ها به سمت جنوب را آغاز کرد، هلیکوپتر ا ینجنیوتی آن همرا همراهی کرد و بررسی زمین پیش پیش بدین‌ترتیب وقت مریخ‌نورد با برخورد با سنگ‌های غیرمنتظره به هدر نمی‌رود. تروسپر گفته‌ی تروسپر: “رسا ارسال هلی‌کوپتر و بررسی ویراویر ارسالی آن متوجه شدیم به مام مناطق نباید”.

اینجنیوتی به‌تازگی نوزدهمین پرواز خود را کامل کرده است، در وضعیت خوبی سر و تری‌هاتری‌های آن هنوز رژارژ می‌دند. ی‌کوپترلی‌کوپتر همچنین قابلیت‌های پرواز خود را در هوای رقیق و سرد زمستانی کرده است. اینجینوتی از زان گردوغبار ماه هانویه نیز جان سالم به در برد.

پرسویرنس با بررسی و حفاری نمونه‌های سنگ‌ها در جنوب فرودل فرود خود نشمندان را شگفت‌زده کرد. این گفته‌ی ستک استک ستکان: «این سنگ‌ها آتشفشانی به نظر می‌رسند. «اً همان چیزی است که از یک نان گدازه‌ای زهیازالتی انتظار راریم.»

ابزارهای پرسویرنس برای بررسی مواد سازنده سنگ‌های مریخی دانه‌های کوچک آن‌ها را بررسی می‌کنند که به یک نه‌نه‌ی ماسه می‌پردازند. یای موجود روی بازوی رباتیک هم می‌تواند تصاویری از نمایش‌های نزدیک را ثبت کنند. در هداهدات ذرات بزرگ اولیوین یوین شدند معدنی ده‌یاده‌ای سنگ‌سنگ آذرین نداند در تخت‌های تخت نان گدازه‌های بزرگی انباشته است. تات دیگری هم بین تات اولیوین ظاهر شدند که کربنات پر شده بودند کهاده‌ای که واکنشی با آب می‌شود می‌شود.

درنتیجه ممکن است بستر دهانه‌ای ازرو دارای همان سنگ آتشفشانی اولیوینی باشد مد رپیمارپیمای مریخی در آن مشاهده هده بود. این سنگ ممکن است قبل از اینکه نهانه با آب شده باشد. به نظر می‌رسد رسوبات دریاچه روی سنگ‌های آتشفشانی را پوشاندند، سپس آب به خاخل آن‌ها نفوذ کرده و تشکیل کربنات عثاثی است. سپس به میامی در طی چند لیارد سال باد باعث محو شدن تات شده است. گفت: داخل نمی شوم. به گفته دکتر رارلی: «چشم‌اندازهای مریخی به نداندازهای روی زمین».

غروب خورشید مریخ مریخ

غروب خورشید در مریخ ، 9 نوامبر 2021 ، و هاه و روز مریخ مریخ

در طول سال اول ماموریت پرسویرنس جمعآوری، نمونه‌های سنگی برترین سازمان‌ها بودند. من مطمئن نیستم که آیا آن را نشان می دهد.

پرسویرنس اولین گام بشر در تحقق این امر به قعیت است. این وشگراوشگر حفره‌هایی را در سنگ‌ها ایجاد می‌کند و آن‌ها را در لوله‌های عایق نگه‌داری ری می‌کنند. ازآنجاکه پرسویرنس راهی برای ارسال نمونه‌های سنگی به زمین ردارد، بعدا فضایپیمایی دیگر آن‌ها را به نهانه نه. ا سام ماموریت به بازگشت نمونه‌ی مریخی »(مریخ نمونه بازگشت) مهندسان در طول مرحله‌ای توسعه‌ی پرسویرنس، آنل را روی وسیعی از سنگ‌های زمین آزمایش کردند. اما وقتی پرسویرنس برای حفاری اولین سنگ مریخی شلاش ش، مشخص شد هیتاهیت این به تمام سنگهای زمینی متفاوت است.

سنگ در طول حفاری به خاک تبدیل شد و از لوله هارج رج. پس از چند شلاش، ز ز از زلاش‌ها مشکل ساز ز. تات سنگریزه وارد بخش نامناسبی از ز شدند پس از چند هفته تلاش برای رفع مشکل، از زاخل مریخ‌نورد زدوده شدند. نمونه‌های پرسویرنس خود را بعداً رها کرد. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید.

عکس یکوپترلیکوپتر اینجنیوتی

ی‌کوپترلی‌کوپتر اینجنیوتی ینجنیوتی سمت چپ را را دوربین رنگی رنگی و سمت راست را با دوربین کنترل و ایتایت خود ساخته است.

مسیر حرکت پرسوینس در مریخ

تصویری از رپیمارپیمای اکتشافی که مسیر پرسویرنس پرسویرنسا در مریخ نان ن. خط سفید مسیر توسط این مریخ‌نورد زا از زمان فرودش در گذشته گذشته تا موقعیت یلی در «سیتای جنوبی» نشان می‌دهد (نقطه‌ی آبی روشن). مریخ‌نورد از همین مسیر به فرود زمی‌بازازمی‌گردید و سپس در استاستای خط به تلتا خواهد رسید.

سرعت پرسویرنس مانند سرعت کیوریاسیتی، دیگر مریخ‌نورد ساسا است که در سال 2012 نه‌چنان‌های دیگر فرود آمدند. اما پرسویرنس با وجود نرم‌افزار خودران می‌تواند بیشتر را پوشش دهد. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید.

پرسویرنس احتمالاً در میا اوایل ژوئن به تلتا خواهد هد. اینجنیوتی هم شلاش می‌کند با پرسیورنس همراه ه. این هلی‌کوپتر سریع‌تر از حرکت مریخ‌نورد می‌کند اما پس از هر زاز پنل‌های خورشیدی آن را می‌کند چند روز قبل درمعرض خورشید شنداشند تا باتری‌ها دوباره شارژ رژ شوند. پرسویرنس که نیروی خود را از گرمای پلوتونیومی دریافت می‌کند می‌تواند به صورت بی‌وقفه به خود ادامه دهد. ینجنیوتیااین‌حال اینجنیوتی نداند مسیر مسیرهای ماسه‌ای را میانبر نبر. او گفت:

الهه های مرتبط:

اما به گفته‌های زانتوس هر روز نداند آخرین روز اینجنیوتی ینجنیوتیاشد زیرا این انلی‌کوپتر برای مأموریتی یک ماه برنامه‌ریزی شد. او و: “امیدوارم خوش شانس باشیم تا بتوانیم بیشتر هداهد هداز اینجنیوتی شیماشیم.” پس از پرسیورنس پرسیورنس به تلتا، یکی از زاب‌ترین اکتشافات می‌تواند تصویربرداری از میکروسکوپیل‌های میکروسکوپی شد. گفته‌ی گفته‌ی کانجا بوساک، زمین ساس مؤسسه ی وریاوری ماساچوست: بعید است پرسویرنس هدیهدی مستقیم از تات زنده‌ی مریخی را پیدا کند. ، لیل ، لازم است استا برای بررسی بیشتر به آورده شوند. دکتر دکتراک دیدگاه محکمی را درباره وجود حیات مریخ مریخ ارائه می کند. او میگوید:

درحاقعا در حال حاضر هستیم، زمانی را بررسی کنیم که نشانش بسیار اندکی ندکیاره‌اش شریم است. صا اصلا نمی‌دانیم فرآیندهای شیمیایی چه زمانی برای تشکیل اولین اولول گرد هم شدند. ینابراین احتمالاً درحال نگاه‌کردن ه‌کردن چیزی است که زهازه می‌دریابیم تات باشد.

[ad_2]

Kendrick Patel

پیشگام مادام العمر الکل. پزشک بیکن. گورو معمولی تلویزیون نرد قهوه. عاشق توییتر. کاوشگر آماتور

تماس با ما