یاهنمای رصد آسمان ، ، اسفند سفند – زومیت

[ad_1]

یاد تماشای آسمان شب از زان وارد ودگی نوریا را غیرممکن نیدانید نید اما باید یادآوری کنیم که هنوز هم وجود دارند که می‌توان از آن‌ها لذت برد و یای دقایقی از تنش‌های روزمره صاصله ه.

برای اولین بار بعد از مدت ها به دنیا آمدم و نمی دانستم چه کار کنم. اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، لطفا با من تماس بگیرید. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار نیست که کتاب می خوانم. ریاری از این اپلیکیشن‌ها به قابلیت‌های شب‌شب‌های مجهز هستند که با تبدیل تمام نورهای موجود صفحه‌نم یشایش به رنگ، قرمز به حفظ‌ازگاری چشم‌های شما با تاریکی‌سازان.

آسمان در اسفند سفند

او گفت: در ادامه مهم ترین رویدادهای رصدی این ها را با هم مرور می کنیم.

آیکن چشم حلح

آیکون هشدار نزدیکی به خورشید

سفند ۲ اسفند: بالاترین ارتفاع سیاره زهره در افق هیاهی

اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. این بهترین نان برای رصد این در افق فقاهی است. نیدانید زهره را در این روز از حدود ساعت ۴: ۳۰امداد تا ۳۰ پیش پیش از طلوع آفتاب در افق مش هدهاهده هده. کردن زهره کار مشکلی نیست پس از ماه، پرنورترین پرنور است که در نان می‌بینید، رها زهره است.

آیکن چشم حلح

آیکون هشدار نزدیکی به خورشید

رشنبهارشنبه ۱۱ اسفند: مقارنه سیاره‌های عطارد و .ل

سپندارنه عطارد و ول در افق صبحگ هیاهی اسفند 1400

دامداد 11 اسفند، سیاره‌های عطارد و زحل به صاصله کمتر از یک درجه‌ای از ترکیب می‌رسند و نان آن‌ها را در نان کوپیلسکوپی در کنار مشاهدات کرد. ولی نزدیکی آن‌ها به خورشید، نان را بسیار مشکل ر. ۳۰ دقیقه پیش از طلوع خورشید، ارتفاع آن‌ها در افق فقط درجه است که شاشای این را از هیاهی بدون افق کاملاً باز، الا غیرممکن می کند. حتی حتی رصدگاه مناسب نیز روشنایی گرگ‌ومیش مانعی جدی برای رصد است. اگر هیداهید خود را با رصد به شالش بکشید، نیدانید از این افرستاده ده.

آیکن چشم حلح

آیکون هشدار نزدیکی به خورشید

رشنبهارشنبه ۱۱ اسفند: ماه ه

هاه نو در ساعت 21: 06 رشنبهارشنبه 11 اسفند اتفاق افتاد ولی تقریباً در هیچ یای از سیاره زمین قابل رؤیت نیست.

11 رویت اللال 11 اسفند 1400

در غروب روز پنجشنبه 7 اسفند رصد رصد اللال ماه از ایران ادامه دارد که در یطایط رصدی ایدئال و در وجود افق بدون نعانع زمینی ، 40ا 40 40 پس از ن نا نا هلال ه

12 رویت اللال 12 اسفند 1400

برای ارتباط با ‏، همین امروز در فیس‌بوک نام‌نویسی کنید.

آیکن چشم حلح

رشنبهارشنبه ۲۵ اسفند: مقارنه سیاره های زهره و مریخ

هاه ۲۵ اسفند، یه‌های زمین در منظومه به ملاقات هم‌هم. مریخِ مام در این روز ًاً ۴ درجه در آسمان از سیاره درخشان زهره صاصله دارد و سمت استاست و کمی پایین‌تر از آن دیده می‌شود.

00ارنه زهره مریخ مریخ در افق فقاهی اهی 1400

یای دیدن این مقارنه می‌توانید از دو ساعت تا ۴۵ پیش از زلوع وعاب به افق جنوب شرقی هاه ه.

آیکن چشم حلح

۲۷ ۲۷ اسفند: ماه هامل

یکشنبه ۲۹ اسفند: اعتدال بهاری

اعتدال ریاری لحظه آغاز فصل بهار ر نیمکره شمالی است. اگر سوال یا ابهامی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.

این نقطه حدود ۳ رار سال پیش و در نان تمدن بابلِ نو که یای ۱۲ گانه ابداع شدند، در صورتلکی حَمَل یا برّه رار داشت و یلیل، درمانل ِل ِل حَمَل. یلی اکنون به دلیل حرکت تقدیمی زمین، در لحظه لحظه بهاری در صورت کیلکی کی ما ماهی قرار دارد.

در این روز از سال، طول روز روز و شب درام سیاره زمین برابر و ۱۲ ساعت است. برای ارتباط با ین در این روز دقیقاً از شرق، همین امروز در فیس‌بوک نام‌نویسی کنید.

صورت کیلکی کیادی دیاه: دوپیکر

نقشه صورت کیلکی کی

برای ارتباط با اسکای و تلسکوپ دوپیکر کیلکی کی، همین امروز به فیس‌بوک بپیوندید

به صورت مشاهده نقشه اصلی به صورت پی دی اف، تصویر ک یکلیک یک.

بیابی

صورت کیلکی دوپیکر یک صورتلکی کیانی است بهترین زمان برای مشاهده آن از دی تا پایان فروردین است ست یلی به جز جزازه زمانی خرداد تا میانه مرداد، نان آن را در عرایض متفاوت شب هده هده.

این صورت کیلکی از ز هر دو نیمکره زمین جز جزای جغرافیایی پایین‌تر از ۷۰- دیده می‌شود. دو راهه پرنور این صورت کیلکی یعنی استوراستور و پولِکس ِکس فتنافتن آن را آسان ن.

راهنمای پیدا کردن صورت صورت کیلکی دوپیکر دوپیکر نان

گفت: داخل نمی شوم. همچنین نان از صورت کیلکی خرس دبّ (دبّ اکبر) کمک گرفت و فرضی از ستاره مَغرِز به رهاره مَراق متصل کرد و آن را تا رسیدن به ستوراستور و پولکس ​​ادامه داد.

اسطوره‌شناسی

اینی (،ا، جمینی) یکی از زای فلکی کهن نان است. ادوپیکر صورت‌های فلکی کیازده‌گانه نهایرالبروج است که از میان آن‌ها عبور می‌کند. به‌همین‌دلیل، از زاز مورد، ستاره‌شناسان بوده است.

هد هداهد استفاده از این ین یای مجموعه‌ای از ستارگان آسمان، قلق به عصر نیانی و لوح‌های خشتی بابِلی با قدمت بیش از ۳۱۰۰ استال است. در تمدن سومر وای پذیرفته شده از،، دو رهاره پرنور صورت صورت‌لکی امروزی مروزی صورت کیلکی دو و هلوهای بزرگ »را می‌ساختند[های]-دو قلو-دو-کردن کردن-بزرگ-بزرگ).

وگاره سمت چپ «لوگال-ایر-را» و رهاره سمت راست «مِش-لام-تا-ئِه-آ» می‌شدندامیده میده. اینا نایین رتبه‌ای بودند که نگهبانان درها و به‌طور صاص، نگهبانان در جهان زیرین بودند و مردگان را در نان، می‌کردند می‌کردند. البته این ین معنی وجود هاه منفی به آن‌ها نبوده است. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

لوگال ایررا و مش لام تائه ئه

(چپ) لوگال‌ایررا و مش‌لام‌تائه‌آ ئه‌آ در طرحی از روی نقوش نهرینالنهرین باستان ن (راست) نام آن‌ها در کتیبه‌ای به خط آشوری آشوری. ترجمه نام‌ها کلمه‌به‌کلمه بوده است و مورد استفاده آن‌ها نیست. لوگال‌ایررا (معمولاً به صورت لوگال‌گیررا نوشته می‌شود) به معنی «پادشاه توانا» است و متلام‌تائه‌آ یعنی «آنکه از ملام (نام که درخت درخت دادام) استهاست».

این صورتلکی سال بعد به فرهنگ نان باستان وارد رد و به یای اسطوره‌ای دو قلوهای کاستور و ِکسلِکس (پولیدِئوسِس) د دهده ده می‌شود. استوراستور و کسلکس دو دولوهای ناتنی بودند، کهادرشان لِدا، ملکه اسپارت رت. ستورلی کاستور فرزند تیندارِئوس پادشاه اسپارت بود که پدر کسلکس کس زِئوس، نوروانروای خدایان بود. ، لیل ، کاستور میرا ولی پولکس ​​فناناپذیرپذیر. این دو به ترتیب در رکارکاری ری بوکس مشهور در نبردها و سفرهای حماسی بسیاری از شرکت بودند.

تندیس کاستور و ولکس کس در

تندیس‌های کاستور استور کسلکس در پیاتزا دِل کَمپیدولیو یو رم یت ایتالیا

در درایت کاستور در کشته شد. زئوس نتخ پیش روی روی کسلکس کسار داد د قا تمام زمان خود را در کوه اُلِمپ (اقامتگاه خدایان) اسپری کند نیمیا نیمی از جاودانگی خود را به برادرش منتقل کند. او راه دوم را برگزید و از آن پس پس از نیمی نیمی از سال را اینی یتایت آن‌ها به دو ستاره پرنور صورت کیلکی کیای (جوزا) شدند.

نارگان

صورت کیلکی دوپیکر دوپیکر ۸۵ رهاره قابل مشاهده با چشم چشملح حارد. ادرامه مه معرفی از می‌پردا می‌پردازیم.

استوراستور

دوپیکرلفا دوپیکر یا کاستور دومین ستاره پرنور صورت کیلکی پس از پولکس ​​بیست و رمینارمین ستاره پرنور آسمان شب است. ست ظاهری آن در آسمان ۱ , ست ست + است و و رنگ آبی دیده شده. یلی در واقع کاستور یک سامانه ستاره‌ای ۶ نهنه نهل از ۳ گروه ییایی است. این ینامانه تقریباً ۵۱ سال نوری از زمین زمیناصله هارد.

نهامانه نهاره ای 6 گانه نهاستور

ِکسلِکس

دوپیکرا دوپیکر یا پولکس ​​با قدر ۱، ۱۴ +، ن‌ترینان‌ترین ستاره در صورت کیلکی کی و ست راهه پرنور آسمان ا ن. استورلاف کاستور، کسلکس کساره‌ای یگانه است ست سوخت سوخت هیدروژن را به یایان رسانده و به غول نارنجی تبدیل شده است. این ستاره ۳۴ سال نوری از زمین زمیناصله هارد نزدیک‌ترین نزدیک‌ترین راهه غول به شمسی شمسی است. جرم آن ۲ برابر جرم و و عاع آن ۹ ۹ابر شعاع خورشید است. در سال ۲۰۰۶، وجود وجوداره‌ای با جرم کم کم، ۳ابر جرم رهاره مشتری و دوره گردش ریاری ری روز، پیرامون پولکس ​​شد.

وَسَط

رهاره دِلتا دوپیکر یا وَسَط، ره‌اره‌ای یسفید در صاصله ۶۰ سال نوری از زمین است که با قدر ۳۵ + در نان ن. این ستاره فقط 0 0 درجه دایرةالبروج فاصله دارد و خورشید، هاه و هیاهی سیارات از مقابل آن می‌کنند می‌کنند. کلاید تامبا ، در س 1930 سیاره رهله پلوتو وتوا در صاصله ه 0 5 یای ستاره وسط کشف کرد. از این ستاره به دلیل قرارگیری در مسیر حرکت منظومه شمسی، یا محاسبه شکل و اندازه سیارک‌هایی که از بابل آن عبور می‌کنند، استفاده از ده.

رهاره ۱ ۱ , ۱ یونلیون یونال آینده به صاصله ه ۶ ۷ ۷ نوری از خورشید هداهد هد.

اجرام ماره‌ای

35 خوشهارهای زاز M35

35 مِسیه 35 یا M35، یک خوشه‌های باز در کیلکی دوپیکر است که ۲۸۰۰ ۲۸۰۰ نوریال نوری از زمین صاصله هارد است. این خوشه در یای به اندازه ماه هامل در نان شده است. ۳ مجموع آن ۵ ست + است در و در نیانی تاریک با چشم حلح ح دیده شده است.

35 رهاره ای زاز m35

35 اره‌های در سمت راست مرکز تصویر قلق ق خوشه M35 هستند.

بایابی اسکیمو (NGC 2392)

بیابی بیاره ای اسکیمو

بیابی اسکیمو، یک بایابی سیاره های در صورت کیلکی کی است ست. مام برگرفته برگرفته از شکل ظاهریش است که سر یک اسکیمو به هاه کلاهی از ز خَز خَزا تداعی عی. این بیابی از لایه‌های پوسته‌های خارجی ستاره‌ای مشابه خورشید ایجاد می‌شود که در یایان زندگی رها، توسط دهادهای قدرتمند به پرتاب شده‌اند. این بیابی اولین بار توسط لیام هرشل، ره‌شناره‌شناس مشهور انگلیسی و شفاشف سیاره اورانوس، در سال ۱۷۸۷ منتشر شد. بیابی اسکیمو ۶۵۰۰ سال نوری از زمین زمیناصله هارد و نان آن را در ۲ و ۵ یای شرق ستاره پید پیدا کرد.

ییارش شهابی جوزایی

نقشه بارش شهابی جوزایی

رشارش شهابی جوزایی یکی از ز بارش شهابی پربار هر استال است. نونانون این باران در آسمان، صورت اسطوره ای دوپیکر است که در شب ۲۳ یا ۲۴ به اوج فعالیت خود می پردازد. اگر از منطقه‌ای دور از نوری شاشاگر این ینارش باشید، نیدانید حدود ۱۲۰ باب در هر ساعت عت.

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. اح رکارک هر ۱۱ سال یکبار مدار خود دور خورشید را می‌پیماید و به‌همین‌دلیل، تات ایجادکننده‌ی شهابی به سرعت یگزینایگزین می‌شوند و نرخ عتیقه‌ای شهاب‌ها (ZHR) ندا زا. تات به جا مانده از سیارک فایتون درشت‌تر از ذرات دیگر بارش‌های شهابی هستند و همچنین با سرعت کمتری نسبت به رش‌هارش‌های دیگر به زمین برخورد می‌کنند. این دو یل باعث می‌شوند شهاب‌های بارش جوزایی پرنورتر و کندتر شنداشند و درنتیجه ده‌تراده‌تر دیده می‌شوند.


اگر به ه‌هاله‌های راهنمای رصد آسمان شب علاقه دارید، خودتان را برای بهترشدن آن زومیت به‌اشترک بگذارید.

[ad_2]

Aria Coffey

مجری کل کارشناس موسیقی. الکل گیک لاعلاج ایجاد کننده. علاقه مندان به زامبی ها