یاجرای وایرال شدن یک ویدئوی طنز در راراتن تن – سه سه

[ad_1]

خبر خبر: 1812876 |
08 اسفند 1400 ساعت 20:30 |
479 زدیدزدید |

0
هاه

به بهای زیرآب زیرآب زدن دونده ها کمک کنیم

اگر سوال یا ابهامی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.

گزارش رش “ورزش سه”، در اعطای ویدئویی در یای اجتماعی منتشر شد که با عنوان اشتباه خنده‌دار در ماراتن کیش از ی داد می‌شد. اتفاقی که در آن دوندگان در شروع سردرگم به جهت فلف ف ف و مسیر مسیر. بال با پیام دیباج که برگزل برگزار شد این ماراتن بود گفت‌وگو کردیم و جراجرا را دیدم که خودش هم آنجا حضور داشت. مشروح مشروح به پیام دیباج جا در این صفحه نیدانید.

* مسیر 42 کیلومتری به خوبی مدیریت شد
برای اولین بار پس از مدتها، خداوند برای آنها پیام فرستاد و گفت: رار خیلی خوب شد و رار تمیزی انجام داد. و راراتن شش ساعت زمان داشتیم و 42 کیلومتر از مسیر دور د شتیماشتیم و اولین بار بود که جزیره جزیره انجام م. شخص بقیه طاط دنیا هم مسیری ریماریم که دور یک م مامل می شود که مسیرهای جاده و دهاده است ولی در مسیرلومتر رفته و یکباره مسیر 42 کیلومتری متری 45 کیلومتری متر است. اما برای ما این‌طور نشد و جزیرها کامل دور زدیم و یسلیس راهبر به خوبی پوشش دهاده بود و دور مامل انجام شد بدون اینکه یک نفر گم و یا یک شتب اشتب ه و و. اهشته در مسیر مسیر اشتیم و همه خوب اتفاق افتاد. استارت بانوان جدا بود تا تات اسلامی رعایت شود و یسلیس یس خوبی د داد. زات پاياني را از چندين لوتر جليس پليس ايساني مي‌كرد و آن‌ها آن‌ها مي‌آمدند. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. 500 نفر کردند و خوبی خوبی یای بار اول بودند. در کیش زل از این ینا همچنین کیفیتی استیماشتیم.

* در شروع چند شیطنت شیطنت کردند
اگر سوال یا ابهامی دارید، لطفا با ما در تماس باشید: به ؛ اما شش که درلوی وی صف بودند به اینطرف و رها به مسیر برگشتند. ینل این بود که یک برود آب ورداورد و به مسیر برگردد. تناراتن که شروع شیطنتی شیطنتی اتفاق افتاد و یک که جلوه ده گفت به استاست یا چپ بپیچ و نفر را اق د هاه کرد. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. اگر دقت کنید لباس سیاه پوشیده اول مسیر درست می‌رود، نان داداش سوسو شد! در سهلسه توجیهی شب قبل توضیح دیمادیم که مسیر مسیر و استاست نیست و مستقیم است. یک لحظه شخصی شیطنت کرد و هیاهی ایجاد کرد و یک نفر را به استست و دنب آن‌هاال آن‌ها رفتند چون الا شروع هیجانی نیارد. خد راراشکر در ث نیهانیه نیه شد و وراوران و استاست ست بودند سریعا آن‌ها را صدا صدا کردند به ندند ه ده فت ص مسیر مسیر مسیر مسیر مسیر مسیر مسیر مسیر مسیر مسیر مسیر مسیر مسیر مسیر مسیر به مسیر ادامه دادند. یای شهری مسیر مسیر پلیس کاملا پوشش دهاده ده. این یک هزار نکته مثبت است که می‌تواند منتشر شود.

* تکنیک‌های یلم‌سازی باعث عثلق ق صحنه شد
او در موردایرال شدن این اتفاق به عنوان نلیپی طنز یپیان ن: مشکلی ندارد و اتفاق جالب و قشنگی بود. کها اینجا بودیم دیدیم که اتفاق نیفتاد ولی ی طرف سرکا سرکار گذاشته و اشتباه رفته! همچنین حرف‌هایی زده می‌شود چون در صف بودند که اصلا متوجه می‌شدند اما تکنیک‌های فیلمبرداری و پاپ در آن پلیپ دخیل و آن لحظه را فیلم‌هایی که نفری از نفر بودند، بودند. در صورتی که من یک م م م م م رم رم رم ین ین بخش از یک نفر از یک نفر یعنی این اتفاق تا این کوچک بود و تا آخر از شروع شروع شروع به کار می‌کشد. چون جمعیت زیاد بود و حدود یک یای که فیا فیلم گرفتیم همچنین چیزی و یا سریع و هاه ه. صددرصد باید در دوره‌های بعدی منظم‌تر رار کند و در دوره‌های بعد از این مقاطع ت.

* وا و هزینه‌های دونده‌ها را می‌دانم
جاج اضافه کرد: من به دنبال حاشیه نیستم بلکه می‌خواهیم یک رار درست،نج انجام دهیم برای خلاص شدن از شر درهم و برهمی باید از شر بهم ریختگی که به آن نیاز ندارید خلاص شوید. خودم هم به دویدن قه‌مندلاقه‌مند هستم و تفریحی و درابقات یلف شرکت شرکت. و او به آنها گفت: “چرا مضطرب هستید؟” اگر ن یکابقه با کیفیت انجام شود چه اشکالی دارد رد اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، باید اصول اولیه را بدانید.

* کدام فاجعه جعه همه چیز به درستی انجام م
برای خلاص شدن از شر بهم ریختگی باید خلاص شوید. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. یک ملم دیگر در رار فیلم ما وایرال شده است که یک یکابقه اروپایی خیلی ی، یک کی چند مترلومتر مسیر را اشتباه رفته است. 42 نان و ارد رد به سرعت ممکن ایناق پیش آید و چقدر ده ده ده شود زاز هم یک لحظه ستلی در بقهابقه بقها است که در 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 پنج دوره در مسیر شتیماشت ده، آن را بودیم و دولومتر مسیر لاین مخالف جاده بود که یسلیس پوشش دهاده بود در مام مسیر تر ترم ایستاده بود.

* به جای زیرآب هم را زدن کمک کنیم
برای اولین بار پس از مدت ها، هیچ پایانی برای جهان وجود ندارد. اما در جواب بیانیه‌ها وداستان‌هایی یی پیش آمده موسسه ورزش هم باب فدراسیون را اعلام کرده است. اصلا چرا باید این اتفاق بیفتد بیفتد رار فدراسیون این است که کهلوی وابقات تا بشود کا کارش این است ست کمک کند کند این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. و به آنها گفت: چرا مضطرب هستید و دلهایتان پر از تردید است؟

* فدراسیون دو و میدانی نیلوی دویدن نگیرد
جاج در این خصوص افزود: خداراشکر این کار خوب در کیش انجام می دهد. امیدوارم از این ین هم هم اتفاق بیفتد و امیدوارم که رمیشن هم ریاری کند نه اینکه در درابل دویدن ایستادگی کند کند. سیوناسیون دو و میدانی است و می دهد به ورزش ورزش و نیانی رونق دهد و در مقابل دویدن یستاستد و این نظر من است. صددرصد هماهم ضعیف‌هایی داشتیم و نمی‌خواهم فقط این ق را دهم تمام اتفاقات را که در مسابقه افتادم ندارم. 500 نفر 42 کیلومتر ومترا دویدند و حال شش متر متر اشتباه رفتند و برگشتند یلی ی همگی پ یایان ن. ا ، این مسافت را ریاضی حساب ، ، 500 نفر و 42 کیلومتر ومتراشتیم و حال 6 نفر 5 متر اشتباه ؛ رفتند سی متر در بابل چندهزار می‌شود که این کوچکی است اما ماهم باید تلاش کنیم نزدیک شدیم اما هنوز هنوز فاصله هاریم.

* اتفاقات بزرگتر این راراتن دیده نشد
و به آنها گفت: «چرا مضطرب هستید و دلهایتان پر از تردید است؟ شرکت کننده ما را پوشش م م مام 42 کیلومتر را با ویلچر رفتند و یک متر ندا نداشتند. جزیره ای و داد دور را با ویلچرند بدون اینکه خطایی رفتند و یا ذره ای گم شوند و یا خطرشان بشند. درام مسیر به آن‌ها شده است. دونده‌هل دونده‌های ما که بانوان و آقایان بودند، صحیح و مالم به خط یایان رسیدند و همگی شال‌شان خوب است و راضی خوشح هستند.

* اگر شرکت کننده ها ناراحت شوند میخو هماهم
برای اولین بار پس از مدت ها، نه کسی به شما کمک کند و نه کسی که به شما کمک کند. یاد عمدی یا شیطنتی اتفاق افتاده اما اصلا مهم نیست. اگر شرکت یای ما از این اقاق ناراحت هستند از زا معذرت هیاهی هی. اما شرکت کننده های ما با این موضوع مشکلی یاشتند و اصلا متوجه نشدند و همگی شالشان خوب است خوشح هستند. اوارم ایناق ادامه مه کند کند کمک این اینا ین اتفاق و کندا کند و و و و و 500 نفر یاد ید خوبی یای سال اول باشد اما ما نیما کا کا کا کا 500ا 500 بشوند این مسابقات می‌توانند رشد کنند و بزرگ‌تر شوند که همگی کنند و یای کار بیایند. اگر من جلو افتادم و کار را به می‌برم هم کمک و ما دشمنی نکنند!

[ad_2]

Julissa Lara

متفکر متواضعانه فروتن. گیمر. کارآفرین. طرفدار رسانه های اجتماعی آزاد.

تماس با ما