گزارش رشازی استقلال و دادار ریخاریخ 1400/11/15

[ad_1]

او گفت: «من خدای اسرائیل هستم و با شما خواهم بود. ریاری حساس در ابتدای نیمل دوم که ثیراثیر زیادی روی سرنوشت سرنوشت تیم هداهد داشت.

و به آنها گفت: چرا مضطرب هستید؟

نزدهم نزدهمانزدهم لیگ برتر یرال ایران 01-1400
جمعه: 1400/11/15 ; ساعت: 17:00
ها: انقلاب کرج (تم شاشاگر)
وریاوری: سیدعلی اصغر صغر مومنی، سیدیعقوب حجتی، بهمنیا بهمنی و داد وفاپیشه.
ظراظر داوری: فروغیل فروغی

ترکیب دادار:

گردیاد بشاگردی
عبدی عبدی
حسینی حسینی
ست ستاری
نتظا انتظاری
سپهر روزی بلب
ناریوش ریوشاعیان
ص صادقی
معین عباسیان
محمدیابامحمدی
جو جواد د

سرپرست: رضا عنایتی

ترکیب استقلال:

حسینی حسینی
د دانشگر
نیاوش یزدانی
مر مرادمند
مهدیپور مهدیپور
نیک‌نفس نیک‌نفس
غفوریا غفوری
جعفر سلمانی
امین سمی‌نژاسمی‌نژاد
امیرحسین دهاده
ژستد ژستد

سرپرست فرهاد د

کارت زرد:

ناعیان (9) معین سیاسیان (46) از زادار

نفس نفس نفس (14) از استقلال

شرح :ل:

رادار 0 – استقلال 1 (دقیقه 10 – ژستد ژستد): در حالی که یک ترکیبی بین سمیاسمی نژاد و رودی ژستد سمیاسمی نژاد در منطقه حباب حب شده است مد فعافعدار با بی احتیاطی طی سرنگونی سرنگونی تبدیل شود.

رادار 1 – استقلال 1 (دقیقه 39 – محمدیاد محمدی): بعد از زدن چند و تلات پردامنه هوادار ، ارسال زمینی و محکم سید حسینیافع هوادار ر درون محوطه محوطها محمدجواد د به .

یقایق ساس:

دقیقه 14: سپهر روزی بلب روی ارسال خوب معین سیاسیان، ضربه سر کیاکی را به سمت زهازه زد که واکنش خوبی به حسینی هاه ه.

دقیقه 24: بازهم روی حرکت خوب سمیاسمی نژاد، رودی ژستد رار عالی پشت کمر جریمه حباحب توپ شد که ضربه یالی او را با اختلاف اندکی از رار تیرک دروازه بیرون رفت.

دقیقه 35: روی ارسال خوب مهدی پور از نقطه کرنر، سیاوش یزدانی این فرصت را داشت که از روی خط شش زهازه را باز کند که تجمعا مد فعینافعین هوادار برگشت پید کرد.

شیهاشیه:

* استقلالی های سابق هوادار برخورد گرمی گرمی فرهاد مجیدی شتنداشتند. بکابک مرادی هم که به تازگی از استقلال جدا شد با دسته گل به نیمکت نیمکت این رفت.
* عنا عنایتی که نان درخشانی در استقلال داشت و یکی از محبوب ترین جماجمان این تیم امروز امروز به نان سرمربی هوادار با پیراهن آبی رار زمین ی فتهافته است.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* بازیکنان نادار اعتراض شدیدی به اعلام مالتی تیام برای استقلال.
* 20ا عنایتی تنها 20 دقیقه پس از شروع بازی به دلیل اعتراضات مکر از وراور کارت زرد زرد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

[ad_2]

Fletcher Hobbs

نینجا آبجو عمومی. محقق اینترنت. معتاد وب هیپستر پسند. خواننده مغرور. زیاد می افتد

تماس با ما