کونته: رسانه‌ها دنبال ایجاد مشکل برای ما هستند :: ورزش سه

[ad_1]

خبر خبر: 1811290 |
29 بهمن 1400 ساعت 18:39 |
992 زدیدزدید |

0
هاه

آنتونیو کونته، سرمربی تنهاتنهام، می‌گویدان تاتنهام به خوبی از نظرات او آگاه هستند و نه‌هانه‌ها دنبال ایجاد مشکل بین هستند.

رش گزارش “ورزش سه”، کونته در دو حبهاحبه با رسانه‌های ایتالیایی انجام داده و در آنها نسبت خریده یای زمستانی و استاست باشگاه تاتنهام انتقاد کرد.
اما حالا مدعی شده‌اند که این رسانه‌ها هستند که می‌خواهند مشکلات و ف‌هاف‌هایی را بین او و شگاشگاه تاتنهام ایجاد کنند و دردسر اینها شوند.
کونته در نسانس پیش پیش از زازی برابر منچستررسیتی گفت: نمی‌کنم چرا از افراد می‌خواهند سعی کنند ایجاد کنند. نه فقط برای من ، ، کهلکه که در گذشته هم بوده است. من من ستاهایی درباره یک یناشگاه و مشکلاتی که برای مربیان و متصدیان ایجاد می‌شود ندهانده می‌شود.

اینالیایی ییاره ارتباط طا دنیل لوی وی: «مدیر تنهاتنهام به خوبی از زات من آگاه است. این ین رسا رسانه‌ها حرف بزنم و آنها در ارتباط باشم برای او مهم. اگر بخواهم حرفی با دنیل لو بزنم، مستقیما با او حرف میزنم. گفت: داخل نمی شوم.
گفت: داخل نمی شوم. پس از آن نیز به کوا کولوسفسکی و رودریگو بنتانکور تیمی کامل تر ‌تر است.
گفت: داخل نمی شوم. همیشه این را گفتم. او گفت: پس از آن دید چه هداهد شد.»

[ad_2]

Charlie Owens

تحلیلگر هاردکور طرفدار عمومی فرهنگ پاپ. خالق مادام العمر تنظیم کننده. اهل سفر. متخصص وب متعهد

تماس با ما