کسیلکسی A33 و A53 ​​احتمالا به زودی ردارد بازار هندهند شد | تواتو

[ad_1]

صفحه پشتیبانی گوشی گوشی در A33 و A53 وبس وب سایت مسونگامسونگ هند شدهال شده که ینا این وجود میتوان انتظار داشت هر دو بهزودیل بهزودی بهزودی بهزودی بهزودیل بهزودی بهزودیل بهزودی بهزودیل بهزودی بهزودیل بهزودی بهزودیل بهزودی بهزودی بهزودیل بهزودی بهزودی بهزودیل بهزودی بهزودی بهزودیل بهزودی بهزودی بهزودیل بهزودی بهزودی بهزودیل بهزودی بهزودیل بهزودی بهزودی بهزودیل بهزودی بهزودیل بهزودی بهزودی بهزودیل بهزودی بهزودی به‌زودیل به‌زودی به‌زودی به‌زودیل به‌زودی‌ به‌زودی‌ به‌زودیل‌ به‌زودی‌ به‌زودی‌ به‌زودی‌ به‌زودی‌ به‌زودی‌ به‌زودی‌ به‌زودی‌ همچنین در A73 BIS هند هینا هینافت فت که نان می‌دهد این ین احتمالاً به زودی هداهد هد.

A33 G 33 ویراویر کسی 33اهده کسی 33 نی نی کسی 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 – 73 سوم نیز به گوشی کسیلکسی A73 ییدیه که کهاییدیه BIS هند را دریافت کرده است. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

[ad_2]

Hayden Phillips

عاشق قهوه بی عذرخواهی یک تمرین‌کننده اینترنتی متواضع. دوست حیوانات در همه جا.

تماس با ما