کسناکسن برکت پلاس از کند به میکرونا امیکرون میکرونلوگیری وگیری می‌ | تواتو

[ad_1]

امروز خبری خبری مبنی بر اثر صد درصدی و کسناکسن برکت پلاس سویه سویه امیکرون در ریهاریهای داخلی شد و مدعی شدند که هم اکنون این واکسن وارد فاز تولید شده است. کارخانه کامل شف شفافارمد گفت:

در این حال، می‌دانیم هیچ‌گونه قوانین ترمودینامیک روندی در نان راندمان صد درصدی دارد. چاپ وهلاوه، مقاله‌ای که در درایت بیوآرکایو منتشر می‌شود درله‌پیش از چاپ (پیش‌چاپ) قرار دارد و مورد داوری قرار می‌گیرد. اما همچنان برای این سراسرورد خرسندیم منتظر انتشار مقاله اصلی تصویر هیم.

نکته مهمی که درلید واکسن برکت نیز رعایت و رار آن را در یدلید برکت پلاس داریم، یدلید ید تزریق انبوه واکسن پیش از امام فاز دوم و سوم اینیال ی ا. زیرا که پول دوستی ریشه همه بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان گمراه شده و خود را سوراخ کردند.

چه منظور ما شکست صد درصدی و کسناکسن برکت پلاس در زهازهای دوم و سوم اینیالینی نیست. امیدواریم که ینلین مربوطه و نان این حوزه را ارائه می کند، توضیحات کافی درباره این واکسن جدید، آن را بهتر و ماملتر کننده کنند.

ه چکیده هاله

«سویه B.1.1.529 (امیکرون) ویروس رسارس-کوو -2 2ا چند جهش جدید مصونیت افراد واکسینه شده کا کاهش ده است. گفت: داخل نمی شوم. (BIV1-CovIran Plus) B ندیداندید واکسن سارس-کوو-بر ندیداندید واکسن سارس-کوو -2 بر یهایه سویه امیکرون در مدلهای ی ست ست است.

سویه امیکرون پس از جداسازی و بررسی یای آن، مرحله غیرفعال‌سازی شیمیایی و ص‌سالص‌سازی شد و سپس با ماده آ ومینیوملومینیوم (زاج کمکی) شد. یک دوز کامل انسانی برکت پلاس س شکم شکم موش موشاده و دو خوکچه خوکچه هندی تا مسمومیت غیرعادی و یای بعدی آن مورد قر رار ر. یای بررسی کارکرد واکسن، چهار گروه ده‌تایی موش دوز از برکت پلاس یا نمک تات بافر را در زه‌هازه‌های هفت روزه ۱۴ ۱۴ دریافت کرده‌اند. هفت روز پس از دوز دوز، حملات مرسوم خنثی‌سازی روی سرم آمده از یای واکسینه شده است.

هیچ هداهد بالینی غیرعادی بزرگ یا کوچک در فتافت مدل‌های حیوانی دیده شده است. در تمام نمونه‌هایی که دو دوز برکت سلاس را در زهازه هفت روزه فتافت کردند، که از ۰.۰۳ (۱/۳۲) ظلم کردند، این محلول می‌تواند سویه امیکرون را خنثی کند. به علاوه، در تمام نمونه‌هایی که دو پ سلاس را در زهازه ۱۴ روزه فتافت کردند، که بیشتر از ۰.۰۱۵ (۱/۶۴) ظلم کردند، این محلول می‌تواند سویه یک میکرون خنثی باشد. همچنین مشخص شد که ۶۰ درصد از زای این مطالعه می‌تواند امیکرون میکرونا با بیش از ۰.۰۰۸ (۱/۱۲۸) این ینلول خنثی کنند.

بل‌های حیوانی به خوبی نستندانستند برکت سلاس (BIV1-CovIran Plus) را تحمل کنند و هیچ نگرانی ایمنی ایجاد کنند. به وهلاوه، این یناندید واکسن خنثی‌سازی محافظتی در برابر سویه امیکرون اد د. »یارش‌های آینده درباره استفاده از این واکسن به نان دوز دآورآور و رکرد این واکسن روی یای دیگر سارس-کوو -۲ خواهد داشت.»

[ad_2]

Mckenzie Elliott

عاشق عمومی قهوه. مزاحم خشمگینانه فروتن. Wannabe tv متعصب. حرفه ای موسیقی آزاد. بت نوجوان آینده.

تماس با ما