چند معما که وکلوک هلمز درونتان را بیدار ر

[ad_1]

توایت روزیاتو – گلریز ریز: حل معما بهترین راه برای حفظ ریاری و جوانی ذهن است ست و پیدا کردن جواب صحیح هم بسیار لذت بخش است. چه در نهانه باشید و چه در راه، این معماها ذهن شما را به خود درگیر درگیر می‌کنند همین یلیل می‌توانند به شما کمک کنند. باب معماها در انتهای یلب ب است.

چند معما که وکلوک هلمز درونتان را بیدار ر

ای شماره ره

فرقی نمی‌کند چقدر کم یا زیاد از من استفاده کنی، هر هاه عوضم میکنی. من چه هستم هستم

ای شماره ره

از بغل همه هستم و اگر مرا دو کنی. من چه هستم هستم

ای شماره ره

عتاعت خورشیدی کمترین کمترین متحرک میان انواع ساعت دارد. مام نوع ساعت جزء متحرک را دارد رد

ای شماره ره

ممکن است ۴ = ۸ + شود شود

ای شماره ره

بیرون بکش و سرم خرا خراش ش. الا به رنگ سیاه هستم، اما زمانی قرمز رنگ بودم. من چه هستم هستم

ای شماره ره

مام یک از این گزینه،، تصویر چپ زا از بالا نشان می دهد می دهد

چند معما که وکلوک هلمز درونتان را بیدار ر

ای شماره ره

مردی ز زا از یک طرف نهانه صدا می‌زند. سگ سگ مرد ًاً از رودخانه می‌کند. بدن خشک خشک است. انها زل استفاده کرده نه از دهایق. ممکن چنین ممکن است ممکن است ست

ای شماره ره

سم میخی را به درخت کوبید. ۱۰ سال بعد به سراغ میخ رفت. اگر درخت هر سال ۵ سانتیمتر رشد کرده بود حالا میخ چقدر بالاتر رفته است ست

ای شماره ره

مردی در حال تماشای شخصی است. می‌پرسد می‌پرسد او و. مرد در باب می‌گوید: «برادر و خواهر، اما من، هیچ‌ام من را ندارم. اما پدر این مرد، پدر من ست است. » مرد عکس داخل که؟

ای شماره ره

۲ پدر و ۲ پسر بهاهیگیری هیگیری. فقط ۳ ماهی هی. یکی از پدرها گفت: «بس بس است. همه همه یکدانه داریم. » ممکن چنین ممکن است ممکن است ست

ای شماره ره

ممکن چنین ممکن است ممکن است ست

چند معما که وکلوک هلمز درونتان را بیدار ر

ای شماره ره

مردی مردی ج یای ناشناخته‌ای زیر باران ناه ه. خیس به نهانه نه. اما حتی یک تار مویش خیس خیس نبود. ممکن چنین ممکن است ممکن است ست

ای شماره ره

وقتی از من استفاده میکنی دورم نداندازی. وقتی از من استفاده نمیکنی مرا برمی ریاری. من چه هستم هستم

ای شماره ره

زنی ۲ پسر شتاشت که هر دو س یکاعت و روز و سال به دنیا آمده،، اما دوقلو و. ممکن چنین ممکن است ممکن است ست

چند معما که وکلوک هلمز درونتان را بیدار ر

اب معمای شماره ره

تقویم

اب معمای شماره ره

عدد ۸ انگلیسی

اب معمای شماره ره

ساعت شنی

اب معمای شماره ره

ساعت صبح صبح + ۸ عتاعت = ۴ بعد از ز

اب معمای شماره ره

کبریت کبریت

اب معمای شماره ره

گزینه A

اب معمای شماره ره

رودخانه یخ بود بود.

اب معمای شماره ره

ن نان ارتفاع علی است چون درخت‌ها از نوک نان رشد.

اب معمای شماره ره

خود او

اب معمای شماره ره

نفرات معماً پدر ، پسر پسر خودش خودش پسر پسر خودش بود.

اب معمای شماره ره

عدد ۹ انگلیسی را و تبدیل به ۶ آن آن را با ۱۱ و جمع آوری کنید.

۱۱ + ۱۳ + ۶ = ۳۰

اب معمای شماره ره

مرد کچل بود.

اب معمای شماره ره

کشتی لنگر

اب معمای شماره ره

نان این ۳ ۳ ولو و و این اینا ۲ تا از آن .ا.

[ad_2]

Fletcher Hobbs

نینجا آبجو عمومی. محقق اینترنت. معتاد وب هیپستر پسند. خواننده مغرور. زیاد می افتد

تماس با ما