و وا و تیم‌ تیم‌های حاضر در یک سال 2022

[ad_1]

سالهای حکمرانی مرسدس-ای ام در فرمول 1 1 1الهای آخرین گرندپری سال 2021، یای سبقتگیری نندگان ن… را فراموش نکنید زیر بها در سال 2022 و تات های متنوع نینا در ا.

گفت: داخل نمی شوم. همین کار باعث تغییر طراحی خودروها و اولین فرصت قعیاقعی برای رقابتی در سال ۲۰۱۴ می شود. به همین طراطر تیم‌ها امیدواری برای کسب امتیازات بیشتر در جدیدترین بقابات ترند.

در ادامه می‌خواهیم نگاهی داشته باشم به موقعیت وا و خودروهای جدیدشان در فصل ۲۰۲۲ فرمول ۱. ما ما همراه باشید.

ساسفراری

۲۰۲۱ ۲۰۲۱ یک ریاری قابل‌توجه برای هاس بود زیرا به هیچ نان نتیجه‌ای از توجه‌هابل‌توجه کسب کسب کسب نشد. این تیم بخش عمده بعاب و تلاش‌های خود را صرف فصل جدید ۱۱ ست است. میک خراخر و نیکیتا زپینازپین نتوانستند خوش بدرخشند اما تجربه گران‌بهایی را به دست داشته باشند. هیچ کس نیست که به شما بگوید چه چیزی درست است و چه چیزی اشتباه است. در فصل ۲۰۲۲ فرمول ۱ کل همیتادی برای هاس دارد چرا که اگر نتواند نتیجه‌ای مناسب کسب کند دقیقا چه آینده‌ای خواهد داشت.

ریسینگل ریسینگ

مرسدس-ای ام جی اولین فصل از خودروهای توربو-هیبرید ۱۱ با شرایط کاملاً متفاوت نسبت به بقیه زاز ز و هشت حرفال حرف اول را در ۱۱ ؛ . اما ردبول به عنوان یکی از یای مطرح، رهاره در پی کسب نیانی بوده است. یکی از زلایل موفقیت‌های ردبول در سال پیش نهانهای هوندا مربوط می‌شود. ژاپنی‌ها دیگر در فرمول ۱ حضور نخواهند داشت ولی یاکورا به نه‌هنه‌های ردبول ادامه می‌دهد و در آینده نیز رارها تولید می‌کنند به میلتون کینز خو هدیده شد. همچنین تیاتی در قوانین آئرودینامیک فرمول ۱ اعمال شده است ست واً انتظار داریم آدریان نیوی یلی یاسته را برای مکس پناپن و سرجیو آم ده کند.

استون رتینتین-مرسدس

استون رتینارتین اولین فصل حضور در فرمول ۱ را با مشکل به یایان رساند زیرا شاسی خوب خودرو تحت تأثیر تات قوانین آئرودینامیکی قرار دارد و شایستگی‌های خود نشا نشا نشا را نشان می‌دهد. برخی از افراد امیدواری‌ها وجود دارند که از زله آن‌ها می‌توانم به اولین پودی در آذر یجایجان اشاره کنم. ستیناستین فتل مشهور امیدهای هواداران برای رقابتی جذاب در درل جدید زنده ها کرده است. اهم‌تیمیل استل است این است که این اریس ارئیس ارئیس ارئیس ارئیس ارئیس

رن لارن-مرسدس

رن لارن سرانجام به ۹ ۹ال بدبختی و واکامی پایان داد و دنیا دنیل ریکاردو در گرندپری مونزا به ریاری ری. این تیمانست برای راننده جوان یعنی لاندو نوریس هم جشن گرفتن اما اشتباه باعث شد همه‌چیز همه‌چیز. این‌ها این‌ها علیرغم برخی‌لات تالی جدی خورده است. ظاهراً باید زاک براون و تیمش تیمشا تمام و استودال ستود. مکا مک لارن این ینل بهتر رناهد بود یاد ماند ماند و دید.

آلفاتوری-.ل

تیم دوم ردبول، ببخشید تیم درادر ردبول با پیروزی ‌الانگیز پیریلی در نشا نشان داد که حرف‌های زیادی برای گفتن ردارد. فرا افراد زیادی را نمی خواهید هید به این تیم امید میداشته باشد. اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، ممکن است بخواهید این مقاله را در مورد چگونگی شروع مطالعه کنید.

ویلیامز-مرسدس

پیشال پیش این تیم بریتانیایی تغییراتی را تجربه کرد. جورج ساسل ، مرد نیانی که بازگشته بود تا روزهای خوش خودش را تکرار کند در تیم یلیامز حضور نخواهد داشت. نشیناننشین او الکساندر آلبون است ست نیکوا نیکولاس لطیفی ناشناخته همراه هداهد هد. وجودا تعداد زیادی وجود دارد که به تیم تیم شده است، انتظار می‌رود یلیامز سال جاری عملکرد بهتری باشد.

ریاری

اری با شروع عصر خودروهای توربو-هیبریدی به پایین یگایگاه خود در فرمول ۱ زا از د داد و گاها برخی پیروزی‌ها را به مام ثبت می‌کرد. در واقع وضعیت فراری به قدری قدری شده است ست ست که خیر خیرالعلوم نه قهرمانی ویژگی را به آن نبرده است. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و مدت زیادی از آن می گذرد. اما آیا اسکودریا فراری می‌تواند به یای خوش گذشته باشد، پس از بازگشت دوباره خشم بالقوه رسانه‌های ایتالیایی و آسیب رسیدن به برند ریاری می‌تواند یک انگیزه کافی برای یار شدن اهالی مارانللو واشد.

مرسدس-ای ام م

هر فردی که روی کاکامی مرسدس-ای ام درل ۱ ۱ ببند ًاً اطلاعات کاملی از این ینارد رد. که این تیم در 88 سال گذشته حرف اول را در بقابقات زده است و نه‌هانه‌های آن اگر نگوییم هستند اما قطعاً جزو یای فرمول ۱ حس باب می‌آیند. این تیم هنوز هم رهاره بیعدالتی رخ داده در آخرین گرندپری که به کاکامی لوئیس همیلتون تون می‌گوید می‌گوید. امیدواریم این انرژی به مسیر درستی ایت ایت. همچنین جورج ساسل هم امیدهای زیادی را در دل طرفداران به وجود ست است.

آلپاین-رنو

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و مدت زیادی است که کتابی نخوانده ام. همچنین در آن بقهابقه اشاره ره می شود. آننده‌های فرانسوی با یک خودروی فرانسوی منقش به یای پرچم نسهانسه و با پیشرانه‌های نسویانسوی! انتظار می‌رود آلپاین همین روند رو به رشد در فصل جدید هم ادامه دهد و ونسولونسو ونسو هنوز به مقدّم‌هام‌های بیشتر امیدوار است.

آلفارومئو-فراری

ریسینگلفارومئو ریسینگ در قعاقع همان تیم ئوبرائوبر است ست و درست نندانند تیم یلی، بخش اعظم عظم را از زا پنهان بوده است. یرغملیرغم که ترکیب رانندگان دستخوش، ست اما بهبودی را شاهد هد. نایان ذکر است کیمی یکوننایکونن جای خود بها به تریالتری بوتاس داده است. هاه او هم نیوانیو ژو تازه‌کار خواهد بود که چین درا در بقابات بالا می‌برد.

[ad_2]

Kelvin Ashley

حل کننده مشکل متعصب سفر مادام العمر. بت نوجوان آینده. علاقه مندان به اینترنت آماتور.

تماس با ما