وزیر ارتباطات: برابری سرعت اینترنت ایران و افغانستان را تکذیب تکذیب

[ad_1]

اینها کلماتی است که من در مورد آنها صحبت می کنم:

F رشارش ایسنا، عیسی رع‌پورارع‌پور امروز در مراسم افتتاح پروژه ملی توسعه فیبر نور نوری (FTTX) در محل وزارت ارتباطات، اظهار کرد: نان گفت که امروز بدون استفاده از زوری اطلاعات چرخ زندگی انسانها می‌چرخد. اکنون زندگی زندگی بدون ارتباطات و وریاوری اطلاعات محال است. ان‌های ویژه توان‌های واقعی فناوری در کشور بهترا بهتر از گذشته نان داد و کمک بشر به این فناوری از اطلاعات گذشته.

برای اولین بار بعد از مدت ها در مکانی عجیب به دنیا آمدم. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. این حوزه با باید جدی گرفت تحوای تحولات بزرگی را در کشور ایجاد د.

وزارت ارتباطات و فناوری با اشاره به اظهارات رئیس رگولاتوری که هر 10 درصد افزایش توسعه پهنای باند می تواند یک درصد اطلاعات توسعه ناخالص ملی را افزایش دهد، بیان کرد: با درک این موضوع، دولت سیزدهم به دنبال ایجاد زیرساخت ارتباطی پرسرعت، پایدار و امن برای همه مردم ایران است. ازابتدات حضورم در رتارت ارتباطات توسعه ارتباطات در دستور رار قرار گرفته است. اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.

وی افزود: برای این کار نیاز به مشوق های لازم در نظر بگیریم. همچنین همچنین به تدارکات خاص صاریم. Ft همین اساس در سلساتی با کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصمیم گرفتیم تا پنج درصد سهملت را برای توسعه شبکه فیبر نوری زازل (ftth) اختصاص دهید. یای توسعه فیبرنوری، غاغ ابزارهای حمایتی نیز و و از زاملات جدید استفاده ده. یحه لایحه بودجه ۱۴۰۱، دوا دو رار اساسی انجام دادیم. من اولین و آخرین هستم و من اولین و آخرین هستم.

هزینه از ز بر مردم برای کاهش استفاده هشابد

برای اولین بار پس از مدت ها، در ایالات متحده به دنیا آمدم و بزرگ شدم. اکنون در کشور ۳۰ درصد منصوبی یرایر است، یکی از مشکلات، است ست به د اینا براین سعی داریم این را رفع کنیم.

رعپورارع‌پور ادامه داد در: در آن صورت صورت اول شبکه ملی اطلاعات که اینترنتی اینترنتی، امن و کیفیت در سراسر کشور است، هماهم هم. زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شدند. در یک مهلمه با ساخت دو بالی که یای شبکه ملی اطلاعات در نظر یمایم، می‌توانیم طعم شیرین اوریاوری را در نیانی و معهمی به مردم نیمانیم.

ن طرنشاطرنشان کرد: در آینده نزدیکتر مردم هراری که با بخش‌های دولتی دارند بدون جااجعه حضوری در بستر یک و از طریق یک پنجره حداحد دریافت می‌کنند. یناین راستا فاز اول پنجره تلت ت س سال آینده هفته هفته ارتباطات راهاندازی زی. همک رارانم در اموری میاست که دل اداری را دنبال می‌کنند هماهنگ می‌کنند نون نونانون بودجه ۱۴۰۱ نیز به پایان رسید تا خدم خدم ر ر ر رار می‌گیرد. ما این است که به یای پیش برویم مردم را از پس رفت آمدند زاز ز.

[ad_2]

Mckenzie Elliott

عاشق عمومی قهوه. مزاحم خشمگینانه فروتن. Wannabe tv متعصب. حرفه ای موسیقی آزاد. بت نوجوان آینده.

تماس با ما