هشاهش کارمزد شرکت‌های آنلاین در سایت ایت توبوساعث ایجاد بازار سیاه می‌شود – زومیت

[ad_1]

ًاً روز زل از تعطیلات این هفته، یعنی بهمن، نجمن نجمن نجمن یای مسافربری استان تهران در مههامه‌های به باور شرکت‌های آنلاین در این هفته.

انجمن صنفی یطلیط اتوبوس توبوسافری به شرکت های آنلاین فروش فروش یطلاین

گفته برخی از آنلاین فروش بلیت این انجمن نجمن رهاره در ابلاغیه‌های خطاب به یای آنلاین فعال در فروش اتوبوس توبوس کشور، بدون تشریح، م ز‌ ز‌ فروش ینال ین اتفاق هم برخی از زارهای فروش بلیت یتلاین از زله هلی‌بابا، اسنپ‌تریپ و مستر یتلیت در نیه‌انیه‌ای اعلام کردند که به مام ی افراد، نحصا ما ما در این بیانیه آمده است:

گفت: نمی گذارم بروی.

در این نیهانی نوشته شده است که:

دستوری هشاهش، بدون توجیه بیش از رمز رمزدارمزد، فروش محصولات از کسب و کارهای آنلاین در این حوزه، بیهیچ تردیدی، به نفع مردم و نه صنعت صنعت و تبدیل خواهد شد. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که آن را می خوانم.

انجمن صنفی یتلیت اتوبوس توبوسافری به شرکت ایلاین فروش یطلیط

گرفتن بازار راه

در همین زمینه فرید نیانی مدیر مدیر بازرگانی اسنپ تریپ معتقد است ست ست چنین تصمیمی به شکل گیری یک زار سیاه آن هم در شرایطی که در سفر سفر است.

او در این مورد که انجمن صنفی یای مسافربری تهران چنین گرفته است به زومیت می‌گوید:

من قصدم نیست نیت خوانی کنم اما آنچه ملم این است در یک عقبگرد اساسی است بر فلاف تمام شعارها و تلخی است که در ستای کسب و کار آنلاین انجام می شود. در قعاقع این امر بازگشت به شیوه‌های سنتی فروش بلیت است ست وان دلال بازی‌ها و زازار سیاهی که همه ایام پیک سفر هدشاهدش بودیم.

وقت و موقعیت از مبدأ می‌کرد می‌کرد و به می‌رسید. نیانی این سؤال را مطرح می کند که نفع نفع چهانی در زدن این اینادل و

اما به جز این سؤال، سؤال دیگری مطرح می شود که این تصمیم را انجمن نجمن صنفی چه بهارهای آنلاین فعال در این و رد رد می کند. توضیحی در توضیح این میگوید میگوید:

برای اولین بار بعد از مدت ها کسی نبود که به او کمک کند. . البته که پیش‌تر هم‌اکنون حدود سه‌درصد و با توجه به خرید اتوبوس حدود 100 رار تومان، تقریباً یک عدد قابل‌توجهی است. اتامه می‌دهد که موضوع اصلی آن‌ها زیان اسنپ تریپ سا دیگر OTA نیست. سل اساسی نگرشی است که به تصمیم می‌شود. گفت: داخل نمی شوم.

او دراره واکنش شرکت‌های فروش فروش آنلاین به این تصمیم انجمن توضیح داد:

TAA با سایر OTA های ی کشورانند آپ، یلی بابا و مستر یتلیت است که عمده ترین آن ها بلیت اتوبوس توبوس را بر عهده دارد تصمیم گیری تصمیم گرفتیم ًلاً فروش اتوبوس تهر نا را را را. الت ما خدمات مطلوبی را به مشتریان ارائه می دهد و شرایطی را فراهم می کند که نیمانیم این خدمات را با کیفیتاسب و در شأن ک ربراربرانمان انجام می دهد.

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

[ad_2]

Fletcher Hobbs

نینجا آبجو عمومی. محقق اینترنت. معتاد وب هیپستر پسند. خواننده مغرور. زیاد می افتد

تماس با ما