نیایش جهانی بسیار رلانی نی مدتی یخچال‌های سطح دردارد.

[ad_1]

گرمایش جهانی به یکی از زائل بحرانی و مهم شده است. نانشمندان عقیده دارند که حتی اگر همین امروز گرم جهانی تثبیت شود، نتیجه بلند مدت آن باعث می‌شود یای یخی وسیع گرین «گرینلند» برای قرن‌ها به ذوب خود ادامه دهند.

این عهالعه که در هله پ پلاس وان »و مدیریتا مدیریت« هو یانگ »از موسسه« آلفرد وگنر »در ملمان منتشر شد، از شبیه سازی براده ها برای بررسی، آینده لند استفاده می کند.

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار نیست که کتابی در این زمینه می خوانم. این نمونه‌ها، که برخی از زای هزاران سال قدمت راندند، حاوی مواد شیمیایی هستند که نندانند به بررسی نحوه چگونگی آن می‌پردازند. تغییرات آب و هوای ی ط طی هزاران سال اطلاعات تاسبی سبی.

نانشمندان با استفاده از این اعلانات قادر مدلی را شبیه‌سازی کردند که تات آب و ییایی در طی راران سال را به یشایش یشارد کردند. درا در هله بعد یای سنجیدن میزان دقت شبیه سازی، از یک ورقه یخی یای ارزیابی واکنش صفحه یخی ندند به افزایش و کاهش میزان زمین استفاده می کنند.

من مطمئن نیستم که کنش زی زی یش،،، نشمند نشمند یش یش یش شد یش یش یش یش یش اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.

صفحه یخی ندند یک بزرگ و پیچیده است. این صفحه در دوره‌های سرمایش زمین شروع کرده است. مدتی پس از اینکه گرم جهانی آغاز شد، این صفحه نان رشد کرده است تا درنهایت گرما بر آن به کند و آغ زاز شود. این رفتار عجیب شده تا صفحه یخی یخی حتی در توقف ایشایش، به حال ها به شدن ادامه مه.

یشایش زمین

در حالت عادی، میامی که خبری از گرمایش جهانی نباشد، یخ در گرم گرم شروع به ذوب ذوب و تکه یای در اقیانوس پخش می شود. به عبارت دیگر صفحه صفحه جرم از دست می دهد. اما با رسیدن به فصل سرد و رشارش برف، تجمع تجمع باعث افزایش جرم جرم می‌شود. این فرآیند در حالت طبیعی طبیعی ی در جرم صفحه‌های حجمی یخی ایجاد د. اما با گرم شدن زمین این اینادل بهم ست است. از آنجایی که گرمایش زمین به سرعت به افزایش است، پس ذوب شدن با سرعت ییالایی رخ می دهد از سوی دیگر، ورقه‌های یخ آنقدر آنقدر بزرگ هستند که بسیار زیاد می‌شوند جرم از دست‌دهنده هستند. همین شد باعث شد تا روند ذوب شدن در اثر گرم جهانی ده ها هزار سال ادامه پیدا کند.

اثر گرمایش جهانی بر صفحه یخی از ت ریخیاریخی

یکاقل یک قرن است که و هوای زمین گرم می‌شود. این شدن شیاشی از افزایش انتشار رازهای یلخانه‌ای توسط یت‌هالیت‌هایی است که انسان انجام می‌دهد. حدود 1980 شروع به ذوب نشده است ست.

از آنها ن بعد یخ با سرعت بیشتری به ح تالت متداول شروع به دست دادن جرم کرده است دهه تات جدیدتر، داده شده است ست یخی ندند و اکنون حدود هفت برابر بیشتر از دهه دهه 1990 یخ از می‌دهد دست.

ن نشمندانشمندان ادعا می‌کنند که توقف توقف آن باعث ثیراثیر آنی بر ذوب ذوب شدن یخی ردارد، اما این معنا نیست که اقدام فوری اقلیمی بر لایه‌های یخ گرینلند تأثیری ندارد.

العات نشان می دهد سرعت این ین شدن به شدت افزایش رار گرمایش گرمانی توسط انسان دارد. اگرانها برای این گرما سریع اقدام کنند، یای آسیب میبینند.

این موضوع نه تنها یای لایه یخی ندند، که تمام یهاحی حی در ص دقادق است ست. در مطالعه‌ای که در هاه‌های گذشته در درله «نیچِر» به پاپ یک، از زل‌های متفاوتی برای شبیه‌سازی میزان ذوب یای قطبی در اثر سناریوهای مختلف تغییرات ستفا ستف ا می‌خوانیم.

اگر زمین از تا پایان قرن، در 3 درجه نتیگرانتیگراد گرم شود – این سناریو محتمل سیاست های جهانی آب و هوا و هواات مختلف ف ریسافقنامه توانیس است – هاه ذوب یخ‌ها می‌شود می‌شود سب دریاها ده اینچ بالاتر بیایند. – افزایش سطح آب خطرات بسیار یای انسان و سایر یرای زنده ردارد.

اگر می‌خواهید بیشترین استفاده را از گوشی خود ببرید، باید اصول 1.5 درجه نت‌گرانتی‌گراد را بدانید. در صورت تحقق بدابد، تأثیر فوق‌العاده‌ای بر کیفیت زندگی انسان و موجود زنده دیگر ردارد.

[ad_2]

John Warren

طرفدار پرشور وب. خالق تایید شده مبشر اینترنتی آزاد. برگزارکننده برنده جایزه گیمر. زامبی مادام العمر.

تماس با ما