مرحل مرحله سوم سوم چهارم همخطی همخطیلسکوپ سکوپایی جیمز وب | تواتو


آن فضای جیمز وب نان به هم‌خط کردن خود ادامه می‌دهد تا به و ضحاضح و فوکوش یای دست پیدا کند. مرکز کنترل ماموریت موریت TS میلمی تلسکوپ سکوپایی (STScI) امروز دومین و مرحل هفتگانه هم‌خطی آینه‌ها را با موفقیت انجام می‌دهند. االا با کامل شدن این مراحل که هم‌خطی تات و انباشت تصاویر نام دارند، کنترول کنترل تغییرات بسیار کوچکی در تات انجام خواهند داد دا آینه‌ها در خود.

مرحله، هم‌خطی هم‌خطی تات

ین در هله دوم همخطی هم‌خطیا جابه‌جایی آینه‌ها، ۱۸ ن واوضحی را که وب از یک راه ثبت کرده بود، تصاویر واضح ضح فوکوس شده بود همزم نان موقعیت نویه نویه را انجام دادند. این هله ه قطع قطعات مام داشت، مرحله‌ای مهم و یدیلیدی در دراه‌اندازی و مامل کردن آینه اولیه یک وب بود تا تمام ۱۸ قطعه یک آینه ۵. ۵ متری یکپارچه عمل کند.

مرحله سوم ، انباشت شتاویر

IR از این ینله، اعضای تیم تمام تصاویر فوکوس شده رویا روی هم انداختند تا هر آینه ست رهاره را در یک روی روی روی نیرکم N (NIRCam) کند کند. حین این ینله ه انباشت تصاویر مام دارد، اعضای تیم هر شش آینها با هم‌خط تا نور دریافتی از ستاره در مرکز تصویر قرار ر.

مرحله هارم همخطی آینه‌ها

اینکها که در هله انباشت تصاویر نور ستاره در یک موقعیت تنظیم هم نان قطعات آینه به چه شکل عمل می‌کنند. اینا این قطعات باید با دقت کمتر از طول دری فتیافتی تنظیم تنظیم دقیقاً یک تصویر واحد را ثبت کنند.

حال حاضر تیم ماموریت مرحله هارم همخطی آینه اینها آغاز کرده است. در این ینله اعضای تیم با ۲۰ جفت وتاوت آینه‌ها نورگیری می‌کنند که اختلاف ارتفاع آن‌ها را از محل استقرارشان تشخیص دهند و آن صا را اصلاح کنند. نجا انجام این ینله ه تصویری شارپتر و ضح تراضح تر ضحتر.

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و مدت زیادی از آن می گذرد. پیشرفتی که امروز امروز نتیجه یک سال برنامه ریزی و آزمایش است و در چند هفته آینده هیماهیم دید بسیار هیجان انگیز خواهد داشت.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم