‌محمدیل‌محمدی: با وجود همه بازیکنانم خوب خوب

[ad_1]

یحیی ‌محمدیل‌محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از زار مقابل نساجی جی نشست خبری اظهار داشت: نتیجه زیازی زی آن، که شالش ش. اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. ازی را خوب شروع کرد و تا دقیقه هشتم بقهابقه دو گل به ثمراندیم و دوستیم دو گل خوب بزنیم که یای ما شروع بود. البته در ادامه، روی صحنه‌های که نباید تیم ما آنطور که گل بخورد، رل راحتی را دریافت کنید. بازی در مجموع خوب خوب و در نیمه هما پرس از زمین، رار ر.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیسی ن: نساج تیمی است که اگر به فضا فضا بدهیم، نداند خیلی خوب زیازی و از فضاها به خوبی استفاده کنید. تا تا به حال این فضاها را از حریف گرفتیم نتوا نمی توانند با بازیسازی به دروازه ما نزدیک شوند. استراتژی خوبی بود که خیا خیلی خوب این اینار را انجام داد و علیرغم سنگینی بقهابقه پرس جلوی وی را ویژه در ش هداهد هد.

شدل‌محمدی یادآور شد: بازیکنان ما خیلی تلاش می‌کنند و زحمت کشیدند و علیرغم همه ییایی که حا حالا کشیدند، می‌سازید بازی خوبی را به او می‌کنند. از تک تک زیکنازیکنانم تشکر می کنم و این برد را هم به همه داداران نان هدیه هدیه می کنم. دومل دوم احتیاط نیست و بازی‌ها خیلی سخت و سخت می‌شوند. ایده می شود خیلی خوب خوبان را ریکاوری کنیم و از نظر ذهنی یای بازی های بعدی دهده ده.

رهاره قضاوت داوری مسابقه گفت: آقای مهدوی از داوران خوب استست و در وریاوری، وتاوت خوبی را به ایشایش گذاشتند. دیای زیادی به دلیل درگیرانه بودن دو تیم در زیازی بود که وتاوت سخت،، اما در مجموع به نظرم وتاوت خوبی شتن داشتند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره جذب رامین رضاییان و اینکه چقدر در روند تاثیرگذاشتن رار خواهد بود، اظهار داشت: رامین بازیکن بود می‌تو نداند انرژی نرژی به به. فکر می‌کنم یک هاه تا 40 روز به دلایل مشکلاتی که در مسابقه قطر شتاشت، از دور بوده و خودش خیا خیلی زود آماده مسابقات لیگ یگ. هاه خیلی سختی سختی د دارد و باید خیلی تلاش کند و زحمت بکشد تا به فرم خوب برگردد. هنوز و وا او نداشتیم تا وضعیتش را،، اما فکر می‌کنم وضعیت خوبی شتهاشته بود. اگر می خواهید از شر آکنه خلاص شوید، باید از شر آنها خلاص شوید.

ل‌محمدی درباره عملکرد دوازیکن زیکنارجی‌اش ش: هر دو زیکنازیکن جوان و آینده‌دار هستند، امروز از هر، دویا استفاده ده. اینها که بازی سخت حس سیاسی هم بود، اما آنها عملکرد د شتنداشتند. این حال هر چقدر آنها با تجربه‌تر شوند، بیشتر ما مثمر ثمر هندهند هند.

[ad_2]

Kelvin Ashley

حل کننده مشکل متعصب سفر مادام العمر. بت نوجوان آینده. علاقه مندان به اینترنت آماتور.

تماس با ما