محصولات حیاحی اپل و ثیراثیر آن بر روی سخت‌ترین دستگاه‌های این شرکت | تواتو


اپل همیشه کیداکید بسیار زیادی در میزان تلاش برای فکر کردن صرفاً جهت حیاحی دستگاه‌های خود شته‌شده است. «آنیانی آیو» (جانی آیو) در باب «طراحی توسط اپل ک یفرنیالیفرنیا» که یک باب تصویری منتشر شده در سال 2016 منتشر شده است، توضیح آن‌ها همیشه است. حیاحی حیلات اپل به نحوی باشد که بسیار ساده و منسجم به نظر و یگزین یگزینایگزین منطقی یای آن‌ها قابل تصور است.این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. در این ینلب قصد ریماریم ریم ۶ جنجل جنجالی سالهای بعدی اپل اشاره کنیم که طراحی آن ها، سوالات بسیاری در نان افکار عمومی پدید آورد. اگر شما هم خوشیلخوشی از برخی از برنامه های کاربردی، نیدانید تجربه خود را در قسمت تات با ما در میان بگذارید.

۱. م ماوس وس

م ماوس وس در هنگام در در ۲۰۱۵ال ۲۰۱۵ محصولی بسیار خلاقانه به شماره میرفت میرفت زا از صفحه لمسی به یای کلیدهای رایج می‌برد که درادر بود یای حرکتی مختلف فا هم در رار وظایف پایه یک ماوس، تشخیص. حیاحی آن بسیار چشم‌نواز بود و انحناهای زیبا در سطح رار یای می‌توانم نظر هر یای را به ج ج بلب ب. اما مصرف‌کنندگان همیشه با معضل اصلی می‌شوند که رژارژ کردن وساوس را می‌کنند.

در تصمیم گیری بسیار عجیب و دور ز ز ز مهندسین پ پ تصمیم گرفته شده بودند درگاه شارژ مجیک رژاوس ۲ را در قسمت بدنه قرار ؛ . موضوعی که از زاوس در هنگام شارژ را غیر ممکن استفاده می کند. احتمالاً اپل می‌تواند بسیاری از تولیدکنندگان قطعات جانبی رایانه را داشته باشد، هاه شارژ را در قسمت وییلوی دستگاه قرار دهید. یایی که در بسیاری از ماوس‌های و سیمی سیمیول است و امکان استفاده از زائوس همزمان با شارژ شدن تریا آن را خو هداهد هد.

Ac سال پس از ارائه م وساوس 2، اپلیکشن به معرفی نسل جدید iMac در سال 2021 کرد یا چندین نفری را در طر حیاحی نسبت به ‌هل‌های خود اه هل ه پتور پتور پتور. Acaus اپل نیز در رنگ فلف برای تناسب بهتر با iMac جدید در یک بارگیری قرار گرفتن، اما مشکل درگاه شارژ مداوم پابرجا با قیافه خودا خودا خودا مسائلی که کهلوه و مسخره بسی رار پوچی ردارد. مجیک وساوس ۲ پس از ز در کاک ایالات متحده برچسب ها برچسب ها ۷۹ رلار عرضه شد و هم باید همان مقدار را برای خرید آن هزینه کرد.

۲. ریموت اپل سیری

اگر هیماهیم به عجیب ترین حیاحی محصولات اپل اشاره کنیم، بدون شک هیماهیم از سیری سیری همر همراه اپل تیوی از ۲۰۱۵ال ۲۰۱۵ عرضه میشد، گذر ییماییم. این ریموت از پد پد لمسی قابل للل یک بهره و واند به ژست‌های حرکتی جهت وبریاوبری در یای tvOS پاسخ پاسخ. همچنین دو ستون از کلیدها در پایین صفحه لمسی برای کنترل پخش در نظر گرفته شده است. حتی یک ب‌سنجاب‌سنج هم درون قر رار گرفته شده است که پتانسیل از نان کنترلر بازی را نیز هماهم می‌سازد.

رداید موارد گفته شده در االا برای یک فوق العاده فوق العاده به نظر برسد اما تجربه کاملاً خلاف این موضوع ثبا اثبات ت. ناربان از ارگونومی ریموت یت‌هایت‌های یاری داشته‌اند اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. ما تنها کسانی نیستیم که سعی در ایجاد تغییر در زندگی خود داریم.

سیتاسیت بسیار بالای پد لمسی مورد استفاده در ریموت هم عطا شده بود جابه‌جایی میان منوها به امری بدل می‌شود و ب ییالایی نیاز داشته باشید. به یلیل قرینگی بیش از ریموت ریموت، دراریکی شب تشخیص قسمت ییالایی از پایینی سختی سختی امکان پذیر بود و بهره‌گیری رنگ در رار نبود، نبود پس، ار مشکل را تشدید می‌کردند. در درایت اپل در ۲۰۲۱ال ۲۰۲۱ ریموت سیری قدیمی خود را کنار گذاشت و نسخه بهبود ی فتهافت همراه با کلیک‌پد جدید رارای ناوبری پنج مسیر را عرضه کرد.

۳. اپل پنسل (ول اول)

۲۰۱۵ سال خیلی خوشایندی برای تیم تیمی اپل نبوده است و صحبت های عجیبی مجیک مجیک وساوس ۲ و اول اپل پنسل در این سال شکل گرفته است.

ول اول قلم دیجیتال مخصوص آیپد هم نندانند مجیک ماوس ۲ به دلایل مشکلات مربوط به شارژ در رده بدترین طراحی محصولات اپل قرار ر. اپل پنسل یای اولین اینار ر ۲۰۱۵ال ۲۰۱۵ معرفی شد ًاً در همان سالی که ماوس عجیب غریبی بود اپل هم ییایی شده بود. مهندسین اپل اقدام به تعبیه پورت پورت نر لایتنینگ در زیر درپوش ییالایی قلم کرده که امکان اتصال مستقیم آن به آیپد آیپد رژارژ را دارد که می‌ساخت. تصمیمی گفته در نگاه اول کاملاً منطقی به می‌رسد ؛ می‌رسد در بیشتر مواقع هنگام تمام شدن رژارژ قلم من یک آیپد در آنار دارد که نان از آن به عنوان منبع انرژی ده است. همچنین فرآیند شارژ از سرعت مناسبیست می شود و ۱۵ا ۱۵ ثانیه اتصال به آیپد نستان ۳۰ ش رژدهیارژدهی را به همراه داشته باشد.

اما مشکل اصلی در هنگام اتصال قلم و وهلوه وه وه می‌د داد. بدون شک در این موضوع، عملکرد اپل را فدای ظاهر کرده است عملکردی چند زیاد بدون نقص نیست. در ریاری موارد احتمال آسیب به خود ملم ما آیپد به یلیل برخورد خواخواسته با پنسل وجود شتاشت. هله گفته شده می‌توان روی عمر عمر مفید هاه لایتنینگ آیپد هم ثیرگذاثیرگذار یتنینگاشد و به مرور زمان آن مستها مستهلک ک. همچنین فراموش کنید که در هنگام شارژ شدن ملم م ربربر نمی تواند اقدام به رژارژی خود کند برای ارتباط با این که ملم را به دستگاه دیگری می‌دانید، همین امروز در فیس‌بوک نام‌نویسی کنید. از زلت در حالت افقی هم گزینه ای است که دران شارژ قلم است و از زلت در حالت افقی استفاده می شود که چنین یطیایطی بسیار مشکل خواهد بود. نسل اول اپل پنسل هنوز قیمت ۹۹ رلار به فروش می‌رسد، اما موفق نسل دوم ز از طیسیارژ مغناطیسی بهره میبرد و دردسرهای گفته شده را ندارد.

۴. کیس هوشمند ایرپادز دز

قیمت قیمت ۵۹۹ ریلاری در نظر گرفته شده برای هدفون روی گوشی AirPods Max مام معرفی آن در سال ۲۰۲۱، نستانست به اندازه کافی در یای مجازی حرف و حدیث ایجاد د. اما کیس در نظر این محصول، مقوله کاملاً کاملاً مثبت بود که در تصمیم گیری های خود در تصمیم گیری ها در تصمیم گیری ها حضور داشتند. اپل ادعا می کند که این به نحوی حیاحی شده است که مصرف انرژی هدف را در مام عدم استفاده به کمترین نان ممکن نمی دهد. ًاً چنین قابلیتی می‌تواند در محصولی که بهلید روشن موشاموش نیست، بسیار مفید باشد. ولی ظاهر آن در نگاه اول ممکن است ستار متفاوت و غیر بهل به نظر برسد.

ییایی از هوشمند هوشمند اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. ریاری از افراد معتقد بودند که اکهل این بار عملکرد را فدای ظاهر کرده است ست که ده محصول را با شمایل شکیل در اختیار مشتریان خود رار ر. «ایلای پاتل» (نیلای پاتل) نویسنده نشریه The Verge درباره این موضوع می‌گوید:

اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. زمانی که هدف آن‌ها رار می‌گیرند، بیشتر شبیه یک کیف دستی ممکن است استا درالب به اما از هدف اصلی کیس هدفون، یعنی محافظت از آن در دراخل کوله یا چمدان، بسیار به دور است. به نظر نمی‌رسد نمی‌رسد که این موضوع را نمی‌توان حفظ کرد و احساس می‌کنم کثیف می‌شود. در نهایت بعید است که نسیانسی در قبال کیسهای سرسخت و کیفیتیفیتی داشته باشد که همراه با هدفهای پرمیوم عرضه شود.

عدم پوشش صحیح میامی قسمت‌های هدفون ایجاد شده است تا کیس هوشمند ایرپادز مکس یای غیر مطمئن یایی از هدفون درون کوله پشتی باشد و یای فلزی هدف را در معرض خطر ر ر ر ر ر. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

۵. صفحه کلید یدانه های

اپل در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ اقدام به معرفی صفحه ایده‌های بهبود فتهافته برای سری‌های مک‌بوک و مک‌بوک مک‌بوک کرد که از یازوکار پروانه‌ای در ایلیدها بهره می‌گرفتم می‌گرفتم می‌توانم در انتقال حس خوشایند فشردن کلیدها، متامت آن‌ها راهش هشاد. مدت زمان تنها مدت هیاهی زمان نیاز بود مشخصا یکی از بدترین تات ها در طراحی محصولات اپل متعلق به دسته ای از ک ایدلیدها است.

میامی صفحه کلیدهای یانهای استفاده در مدل‌های مک‌بوک مک‌بوک پرو مک‌بوک معمولی ی مک‌بوک ایر در نان سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ (همراه با مک‌بوک‌های ۲۰۱۵) از کلیدهایی ضعیف می‌برند که زمزمه‌ها را در معرض آسیب قرار نمی‌دهند. رازوکار مورد استفاده در این کلیدها تا حدی ظریف و کوچکترین کوچکترین املایمات باعث شکستن آن می شود. حیاحی کلی لپتاپ‌های اپل هم وضعیت را بسیار پیچیده‌تر کرده بود با آسیب دیدن تنها یک کلید و مراجعه به کزکز تعمیرات این شرکت، میامی قسمت‌های دستگاه باید از هم زاز می‌شدند تا امکان تعویض قطعه قطعه وجود داشته باشد.

اپل برای سالیان طولانی نه تنها اقدام به پذیرش وجود در صفحه ایده‌های پروانه‌های انجام داد، که از سازوکار آن را در دستگاه‌های مورد استفاده استفاده می‌کند.

اپل در سال ۲۰۱۶ ج یا پذیرش طراحی اشتباه خود را دومل دوم صفحه ایدلیدهای پروانه‌ای را معرفی و ادعا می‌کردند که مشکلات قبلی در این مورد مشخص شده است. اما کاربران هنوز از زیدهای یاب و شکسته های خود هله ه. این رویه‌های سال‌های ۲۰۱۸ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ هم ادامه داشت و اپل مصرانه از قطعات معیوب محصو تلات جدید خود استفاده می‌کند. و به آنها گفت: چرا مضطرب هستید؟

. . . کمی بعد در ۲۰۱۹ال، این ین گسترش فتافت و کرد شامل همه مدل‌های مختلف مک‌بوک است که از رازوکار پروانه‌ای به هر شکلی استفاده می‌کنند. اما مقامات این هیچ شرکتی را به رسمیت نمی شناسند.

Joanna Stern، پاسخ به عدم پذیرشل بحث نگیزانگیز نگیز صفحه یدلید یدا، “آنانا استرن” (Joanna Stern) این مطلب به سرعت توجه رسانه ها را به خود بلب و عمومی عمومی اپل را تخریب می کند. در سال ۲۰۱۹ اپل از صفحه یدیدید در مک‌بوک ۱۶ ۱۶ اینچی ینچیایی نمود از رازوکار ر یجایج استفاده ده. یک فتافت ۱ میلی‌متری در مام فشردن و آرایه تی معکوس برای کلیدهای همراه با کلیدهای Escape در رار تاچ بار از کلیدهای کیبورد جدید اپل می‌شوند.

۶. پرو پرو (۲۰۱۳)

یای سالیان متوالی، جاج برنامه از نان به سوی اپل بر سر عدم دراحی نه‌هایانه‌های پیشرفته نهانه می‌شد. معتقدا معتقد بودند که نبودندلاق در طراحی محصولات اپل به ویژه کاربران حرفه‌ای، باعث می‌شود تا این به ز از عرصه یایانش پیشرفته‌شده باشد. اپل هم یجا ایجاد تغییرات تادیكال در زبان طراحی خود، به این ینلات داد.

دعایی مدعی است که آن‌ها در مسیر ایجاد نوآوری نوآوری هستند پرو پرو طی کرده‌اند و این کار را می‌توان عملکردی دو برابر بهتر از زل‌یلی ارائه کرد. چیزی که به لطف خنک کننده یکپ رچهارچه، تنها یک هشتم رار قبلی فضای اشغالی می‌کند. آمی قطعات درون کیس توسط بزرگ فن بزرگ در قسمت ییالایی بدنه خنک خنک می‌شوند که آهسته‌تر از فن‌های کوچک چرخش باشد و یای کمی حتی در مام پردازش‌های سنگین شته‌شده باشد.

یازنده های ی زئون اینتل درار دو کارت گرافیک AMD FirePro مخصوص ورک استیشن ها بود قدرت زشیازشی هفت ترافلاپ برا برای مک پرو به ارمغان ناورد. اما با وجود این که سخت افزار قدرتمند و ولندر ندرلومینیومی آن ها، هکاهکار اپل می شود، یای بسیار جدی هم به حیاحی دستگاه وارد رد می شود. در قعاق همه اجزای سیستم برای بهینه‌سازی سیستم خنک‌کننده تغییر فتهافته بودند و همین د یلیل تنها راه افزودن سخت افزار علاوه بر آن بهره‌گیری بهره‌گیری از فیاه بود. تاندربولت ت بود. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. حتی به نظر میرسید اپل هم راهی برای ارتقای سخت افزار درون محصول خود نکردها نکرده بود تا سال 2019، نان نسخه قدیمی تنها تنها با بهبودهای جزئی در اختیار مشتریان میدا.

اپل به خوبی متوجه نقدهای وارد بر مک مک و واست مشتریان برای بازطراحی آن آن. در سال ۲۰۱۷ مدیران ارشد اپل در نشستی با خبرنگاران بابت ساخت مک پرو ۲۰۱۳ هیاهی کردند و اشتباه کردند در روی خنک‌کننده رچهارچه را پذیرفتند. در نهایت مک پرو با مدل رشد در ۲۰۱۹ال ۲۰۱۹ یگزیایگزین شد که از زاحی کلاسیک‌تر همراه با امکان ارتقای آسان‌تر قطعات بهره می‌برد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم