قدمیانشان به ایجاد اعضای پیوندی نزدیک‌تر نزدیک‌تر زومیت – زومیت

[ad_1]

نانشمندان در اثبات مفهومی ریه‌های اهدایی را با موفقیت به اعضای پیوندی عمومی کردند. این نمعنان‌معنا است که از نظر تئوری، ریه‌ها را باید به بدن هر یای توجه کرد و او (زما زمانی که ارگان پیوندی بدون مناسبی داشته باشد) پیوند زد.

ترجمه دنیای قدیمی که ۱۶ مج مج ه‌ی ه‌ی ه‌ی ه‌ی ه‌ی ه‌ی ه‌ی ه‌ی ه‌ی Transl Transl Transl Transl Transl Transl دکتر دکتر مارسلو وایپلاگر می خواهید یک کسب و کار جدید راه اندازی کنید، باید آن را برای خودتان آسان کنید.

دکتر ردارد ان. پیرسوناگر کسی باید بگوید، گفت نشکده نشکده نشکده رو گفت ین این ین وری وری وری وری اوری اوری اوری اوری وری هش. اندازه‌های عضو پیوندی و خونی خونی از مامل اولیه‌ای هستند که یای مطابق با اهداکننده عضو و گیرنده استفاده از ده هستند.

دکترلاوه‌بر‌این به‌گفته‌یسون، در این پیر باید به رفع مشکل یای گروه خونی O برای بیماران دارای گروه خونی O کند کند. انار ار ین از زاران از ز همه بیشتر از اینها ن است ست است خونی مرگ حین انتظار برای پیوند ریه در بیماران دارای خونی خونی O درمقایسه‌با بیماران دارای گروه‌های خونی خونی دیگر بیشتر است. با باید مدت بیشتری منتظر نندانند نند نمی‌توا نمی‌تواند عضو پیوندی زا از گروه‌های خونی دیگر فتافت باشد.

ریه اهدایی برای پیوند donated / donated lungs

نانشمندان تکنیک‌های ابداع کرده‌اند که ریه‌های عمومی را به اعضای پیوندی می‌کند که درون بدن انسان با هر خونی شود.

از گروه خونی A تا خونی خونی O

گروه خونی هر فرد به این موضوع اشاره می کند که آیا مولکول های قند صیاصی صی آنتي‌ژن میدهامیده می‌شوند می‌شوند روی سطح اولول‌های ی خون و روی سطح درون درون درون وجودا وجود دارد یا نه. او با نام‌های A و B شناخته شده است. افراد دارای خونی خونی A فقط آنتی‌ژن‌های A و افراد دارای گروه خونی B فقط آنتی‌ژن‌های B را دارند. افراد دارای گروه خونی AB هر دو را دارند و دارای گروه خونی هستند.

ی‌کهالی‌که سلول‌های قرمز خون و خونی خونیامل این یا هستند، سملاسما (بخش یعایع و شفاف خون) حاوی آنتی‌بادی‌هایی هستند که برابر برخی از آن‌ها واکنش نشان می‌دهند. خونیان مثال، افراد دارای گروه خونی A در پلاسمای خودادی‌های ضد ب دارند. منتقابراین، اگر خون فرد رارای گروه خونی B به فرد رارای خونی خونی منتقل می‌کند، سیستم ایمنی او این است که این خون به‌عنوا به‌عنوان عامل خارجی می‌بیند و به‌سرعت حم هله ه.

، ، افراد دارای خونی خونی O در پلاسمای خود آنتی‌بادی‌های ضد A و ضد B دارند. یابراین، سیستم ایمنی ایمانیا به سلول‌های قرمز خون و ارگان‌هایی حمله می‌کنند که ویاوی‌ژن‌های A BA B (یا هر دو) شنداشند. ازاین‌رو، گیرندگان عضوی هستند که گروه خونی‌ها فقط نندانند از ادیدی دریافت می‌کنند که خونی او دارند هیچ‌یک از آن‌ها را نمی‌گیرند.

ازآن‌جا‌که اعضای فرد دارای خونی خونی هستند، هر کدام از آن‌ها را می‌توان از هر خونی برد. خون‌یا‌توجه‌به‌های فراوانی که برای چنین اعضای پیوندی نیانی وجود دارند، افراد دارای خونی خونی هستند که بیشترین زمان را در فهرست پیوند رندارند.

الهه های مرتبط:

درایپل در تلاش برای رفع این اینل از استفان ن، استاد بیوشیمی دانشگاه بریتیش بریتیشلمبیا، استاست همکاری ری. وایشگاه ویترز در حال کار روی روشی برای جداکردن آن‌ها از سلول‌های خون قرمز A و B و AB بوده است این سلول‌ها را به گروه عمومی عمومی تبدیل می‌کند. در سال ۲۰۱۸، این گروه از آنزیم‌ها را در روده انسان‌ها کشف کردند که نندانند به‌طور رار کارآمدی این کار را انجام دادند. این گروه بر یای مطالعه‌ی جدید پژوهشگر پژوهشگران دانشگاه آلبرتا نیز ریاری ری.

FpGalNAc p م‌هالن ریه‌های هدای هدای اهدایی زارای خونی خونی A را تحت دو آنزیم مهام‌های FpGalNAc دستیلاز و اف‌پی کتوزآمینیدالاکتوزآمینیداز پیوندا نبودندا نبودندا نبودندا نبودندا نبودندا. LA در حالی که درمان آنزیمی را دریافت کرد که از پشتیبانی دستگاه EVLP مراقبت ر. هاه همین ریه‌ها را در یا طبیعی بدن نگاه می‌داشت و محلولی از موادمغذی و وا و را درون ریه پمپ.

یان با استفاده از آنزیم به‌مدت رار ساعت، نستندان 97 درصد از زای A را از حذف حذف کنند. لانی که سایپل و رارانش از دستگاه EVLP برای پیوند ریه استفاده می‌کنند، نان معمولاً ارگان‌ها را حدود چهار تا پنج ساعت در دستگاه رها می‌کنند. ینابراین، به‌گفته‌ای به‌گفته‌ای، این روش از نظر نظری امکان‌پذیر است.

نج، تیم پژوهشی ارزیابی ایمنی را با استفاده از سه نج خونی خونی خونی A انجام داد. ا ریه‌های سمت راست ریه را با آنزیم‌ها تیمار کردند و یای سمت چپ را تیمار آنزیمی آنزیمی. L از اینکه چه ریه‌ها سار در EVLP قرار دارند، نوع پلاسمای را به ارگان‌ها تزریق می‌کنند که ویاوی ضدبادی‌های ضد A و ضد B است در وضعیت ریه‌های مختل فا بررسی قرار می‌گیرد.

آن به‌خاص به‌دنبال، فوق‌العاده بود که در آن دی‌هادی‌ها به‌سرعت ارگان می‌چسبند و باعث می‌شود که آن آسیب‌دیدگی را مختا لل می‌کنند. گفتایپل گفت:

ایی که با آنزیم تیمار شده بود، خوب عمل می‌کردند می‌کردند الی‌که ریه‌هایی که تیمار نشده بودند به‌سرعت املائم پیوند داد را نشان دادند.

اکنون سایپل و همکارانش در حال آماده‌کردن پیشنهادی برای کارآزمایی ییلینی ریه‌های تیمارشده با آنزیم هستند. او گفت: «من خدای اسرائیل هستم و با شما خواهم بود.

گفتایپل برای مثال گفت: در پس از عمل پیوند، لولهای ریه های تیمار ممکن است یک رار دیگر به یدلید آن ژن ها بکنند. رگا ارگان پیوندی پیوندیول‌های جدید جدید ید. در آن هله، آيا سستم ايماني بهتور ناظاني به عضو پیوندی هله هات كرد كود او و: «فکر می‌کنیم می‌کنیم، پدیده‌های به نام تطابق چنین اتفاقی نخواهد افتاد».

اگر روز اول پس از پیوند ، ارگانی از رد پیوند فوق داد نمی کند ، نداند تطابق دارد یا دربرابر چند عملیات سیستم ایمنی فرد گیرنده ومتاومت حاصل کند. گفتایپل گفت این درزمینه پیوند یهلیه بین افراد با گروه های خونی ساساز نشان داده شده است.

به UCLA Health بپیوندید، امروز به ما بپیوندید و با تکنیک های امروزی آشنا شوید. به‌گفته‌ی یپایپل، آنتی‌بادی‌ها بعداً برمی‌گردند برمی‌گردند. اما به یه‌یلیه‌ای آسیب نمی‌زنند آیا علت دقیق دقیق آن حدود یا حدودی ناشناخته است. او گفتا به‌دنبال نشانه‌های اتفاق‌افتادن این پدیده در رآزمارآزمایی بالینی خود هداهد است.

به‌گفته‌ی پیرسون، رآزمارآزمایی انسانی باید نشان دهد که یا از آن استفاده می‌شود برای جداکردن ژن‌های خونی به راران ن؛؛ فردا فرد دریافت کننده احتمالاً درمعرض دیردر اندکی از زا قرار خواهند داشت. او و: «براساس مکانیسم عمل آن، انتظار ندارم که چه بشود». پیرسون به این نینان آنزیمی اضافه می‌کند، می‌تواند درنهایت خونی علاوه بر ریه‌ها، روی اعضای پیوندی دیگر و روی یا رویی خونی مفید تبدیل شود که برای انتقال استفاده از ده. او نان کرد: «دلیلی یارد که نمی توانم از آن یای پیوند پیوندلول یا اعضای جامد دیگر استفاده کنم».

[ad_2]

Walker Jimenez

طرفدار تلویزیون آزاد. علاقه مندان به سفر نرد وب. گیمر. علاقه مندان به الکل ارتباط دهنده. نینجا غذا. پیشگام آبجو.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
فلوکستین ۱۰فلوکستینقرص فلوکستینفلوکستین 20Buyکپسول فلوکستینقرص فلوکستین ۲۰ برای چیستHome Appliancesسایت معتبرDigital currency