سلولهای بنیادی با صوتی نداند به استخوان تبدیل شود | تواتو

[ad_1]

در عهالعه قدیمی نان استرالیایی یانستند روش جایگزینی سلول‌های استخوانی سلول‌های بنیادی پیدا کنند. در این تحقیق مولفه های بنیادی تحت شرایطی با سیستم صوتی نسانس بالا به سرعت به سلول های استخوانی نی می رسد.

سلول‌های بنیادی کاربردهای بسیاری در پزشکی راندمان و می‌توان بافت‌های مختلف بدن را ایجاد کرد. این در حال حاضر، وجود اکنون احیای استخوان سلولهای بنیادی کار طاقت ییایی است. استخوان‌ها نوعی از زلول‌های بنیادی به مام Canshimi MSA MSC در بدن ساخته شده می‌شود می‌شود مغز استخوان رارد. بیابی به این ینلول‌ها پروسه دردناکی است و تبدیل آن‌ها به استخوان نیز می‌شود.

در مطالعاتی که اگر گرلول‌ها در طول این مدت چندین بار در معرض خطر صوتی قرار گیرند، نندانند ارائه‌دهنده شکار انجام شد. این ایشهایش‌ها فقط با خط فرکانس پایین انجام می‌شد و احتمال احتمال می‌دادند که نسخ‌های بالاتر بیایده باشند.

یای ابزار آزمایشگاهی این ین

اما در این مطالعه جدید نان از ریزپردازنده استفاده کرد که صوتی در ساس مگاهرتز تولید ید. MSC روی لایه‌های رویلول‌های MSC را روی لایه‌ای از روغن یکونلیکن یکون ظرف نمونه‌ای از ایشگاه قرار دادند و آن را در معرض خطر قرار دادند. این سلولها با مگ مگاهرتزی به مدت 10 دقیقه در روز و یک دوره روزه روزهانگرهایی تولید می کنند که نان در تبدیال به استخوان تبدیل می شود.

یاربردهای ی

نان می‌توان از این امر ج به مقدار کافی و رار خاصی استفاده کرد. به علاوه، دستگاهی که می دهند هزینه هزینه و استفاده از آن نان است و و در کنار آن تعداد زیادی سلول را در این پروگرام ر.

نان این ینلول‌ها را در یالی که در زاز پروسه بدن به استخوان تبدیل می‌شود به رار محل آسیب‌دیدگی می‌کنند. البته می‌توان آن را روی سطحی پوشش‌دهنده تا استخوان ن کند کند. این فرآیند به روآرو برای تبدیل سلول‌ها به استخوان‌ها نمی‌رسد و حتی سریعتر و وارآمدتر از داروها عمل می‌کند. C وهلاوه، ولول‌های MSC به جز استخوان از بافت فت نیز به دست‌هایی می‌آیند که رار راحت‌تر از اجاج آن‌ها از استخوان است.

[ad_2]

Mara Gomez

کارشناس توییتر متعصب موسیقی. جنرال الکل ماون. علاقه مندان به تلویزیون

تماس با ما