سرپرست دانشگاه ه منصوب شد

[ad_1]

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با حکمی دکتر حسنا حسنایی را به نان “سرپرست دانشگاه هنر” منصوب کرد.

رش رشارش ایسنا، دکتر یلی یلفی‌گل در متن انتصاب دکتر حسنایی آورده است توجه به تباتب تمرین، نشانش، شایستگی و تجارب آرزوی جناب‌عالی در آموزش یالی کشور به موجب این حکم سمت سمت «سرپرست دانشگاه هنر» منصوب شوید.

انتظار می رود با پیروی از آموزه های اسلامی، مبانی علمی و روحیه انقلابی و راهبردهای اساسی دولت مردمی و جلب همکاری استادان، پژوهشگران، مدیران و کارکنان (یااوران علمی) گرامی، نقشی شایسته در تحقق نظام آموزش عالی ایفا می کنند. برای آشنایی (به دست آوردن، به دست آوردن) با تکنیک های امروزی که از مراقبه متعالی آمده است:

– ایجاد زمینه برای طرح توسعه هنر و ‌سل‌سازی داخلی یا هدف زیازی نوین اسلامی از طریق گسترش نشانش هنری هنری

_ برنامه ریزی ویژه برای گسترش هنرهای برتر به یای تجسمی، یشیایشی و دیگر یای صناعی

_ اجرای برنامه های کارشناسی شده فرهنگی با برنامه های علمی هنری درانشگاه

_ریزی مدون برای بررسی علمی مبانی هنرهای مدرن و انطباق آن با برنامه والای اسلامی و ایرانی

_ برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه با نهادهای فرهنگی و هنری کشور به معنای علمی در یای هنری معهامعه

_ حضور در جشنواره های هنری به منظور و مامل هم افزا با جامعۀ هنری کشور هنری

_ برنامه‌ریزی برای ارائة وجوه هنری ارزشهای اسلامی و ایرانی از جمله دفاع مقدس، فعلافعین حرم، یر ایرانی اسلامی و …

_ تدوین هکاهکارهای خاص برای انس نس همزیستی بیشتر بیشترانشجویان با مفاهیم هنر یالی و اسلامی

_ توسعۀ توسعۀان رشته های در دانشگاه ه و تببین زمینه های زمین های لل می و فنّیا دیگر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش یالی.

_ تقویت و تحکیم ارتباط دانشگاه با صنعت و تکمیل زنجیره یدلید علم عاقلانه و ثروت از هنر با اقتصاد هنر و توسعه آفرینیارآفرینی فن وری هاوری‌های.

_ بررسی شِهالش‌های دینی دینی هنر و ارائه راهکارهای علمی ج معهامعه معه

_ کمک به معماری و زیباسازی با مطالعه بر شهر شهران با همکاری شهرداری تهران

_ ارتقاء جایگاه و افزایش سهم دانشگاه هنر در یدالید ید نشر نشر توسعه توسعه یای دانش

_ ایجاد تحول بنیادین علمی می خاص در و ملوم وم هنری تحقق ع میلمی

_ تلاش در جهت توسعه نقش وملوم و هنر نظام ملی ی

او گفت: «من خدای اسرائیل هستم و با شما خواهم بود.

دکتر حسنا حسنایی عضو هیئت میلمی میانشکده سینما و تراتر دانشگاه هنر مرتبه استاد تمام است. از سوابق وی می توان به تصدی معاونت فرهنگی دانشگاه هنر، معاونت پژوهشی دانشگاه هنر، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه هنر، عضو کمیسیون تخصصی هنر و معماری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مدیر گروه تصویر متحرک دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر، مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه هنر هنر دبیری دبیریارگروه هنر دبیرخانه هدایت و ایتایت از پایان نامه‌ها و ائل علوم انسانی دینی اشاره کرد. بر همچنینلاوه بر مق 20 مقاله علمی-پژوهشی کتب ت یفیالیفی با عناوین

رشارش اداره کل روابط عمومی وزارت، دکتر فیلفی فیل، وزیرلوم، تات و وریاوری در نامه علوم تحقیقاتی دکتر سید س طل طا سل

[ad_2]

Heidi Avery

پنکه تی وی جنرال. کارآفرین. پیشگام زامبی مغرور. تحلیلگر. خالق شیطانی متعصب توییتر.

تماس با ما