زاز جست‌وجو برای بقایای اندورنس ندونس کشتی کاوشگر وشگرامدار ران – زومیت


پایان سال ۱۹۱۵ کشتی اندورنس (Endurance) متعلق به وشگریاوشگری بریتانیایی به مام ارنست تونلتون در یای جنوبگان گرفتار و غرق شد. پس از غرق‌شدن کشتی ارنست شکلتون در آب‌های جنوبگان که یکی از داستان‌های شگفت‌انگیز جستجو برای بقا در ریخاریخ کاوشگری تبدیل شده است، گروهی از جراجرا یا وا متخصصا متخصصا.

اول یخ‌شکن سلاس آگ (اگولحاس دوم) ۴۶ا ۴۶ خدمه خدمه یک تیم اکتشافی ۶۴ نفره قرار است در یای آینده شهر وناون در یجنوبیایجنوبی را به مقصد یای یل در شمالغربی جنوبگان کند کند. اینا فیا پسا پسا پس از رسیدن به با پیداکردن محل دقیق غرق‌شدن کشتی، ستفا استفاده از دو زیردریایی رباتیک بقایای آن کشفا کشف کنند.

رسیدن به مقصد مدنظر کار ساده‌ای. کشتی اندورنس که در سال ۱۹۱۵ براثر گرفتارشدن با سطح یخی وراور شد، اکنون در عمق عمق ۳۰۰ دری یای ودل جای گرفته است. ای دریای ودل مثل مثای دیگر دریاها محل است جریا جریان‌های چرخشی این دریا می‌تواند تکه‌های بزرگی از زخیم ربه‌طورا به‌طور کیاکی به حرکت کند. چیزی که حتی برای کشتی‌های یخ‌شکن امروزی نیزله‌ای بزرگ باب ب.

ی‌امه‌های‌ ارنست رنستلتون برای تبدیل‌شدن به اولین نفری که از عرض نان کرده است، بعد از آن کشتی‌اش را شکسته است. او محل غرق‌شدن کشتی‌اش را بدترین قسمت از بدترین دریای روی زمین توصیف.

وات و سفارشیت روی روی شکن سلاس ۲ کیپ کیپ وناون بارگیری رگیری

ب باوند، استان‌شناس دریایی مدیر مدیر اکتشافی مأموریت اندورنس ۲۲ می‌گوید:

این آدور از لاشه‌ی کشتی در نان است ، لیل ، می‌توان گفت اندورنس ندونس ۲۲ بزرگ‌ترین کشف کشفای کشتی در ریخاریخ است.

اگر می خواهید از شر بهم ریختگی خلاص شوید، باید از درهم و برهمی که نیاز دارید خلاص شوید، باید از شلوغی های مورد نیاز خود خلاص شوید. اندورنس دگادگار فصلی تاریخی از عصر اکتشاف در جنوبگان بود یایی که در آن جراجراجویان سفرهای اکتشافی پیچیده و پرخطر و محبوب و ییایی را برای کشف رهیاره‌های اسرارآمیز و پهناور جنوبگان آغاز کردند. در این ناه، برخی نندانند آمونسنال آمونسن موفق شدند و برخی نندانند برتابرت فالکون اسکات زنشان را از دست دندانند.

شکلتون در رسیدن به هدفشاکام ماندند اما پس از غرق‌شدن شاش تمام خدمه‌ای و اعضای تیمش را پس از سفر ییایی خطرناکی با قایق‌های نجات در یای مواج و خروشان نجات دهد. ،لیل ، بعد از بازگشت به انگلستان از او وانند نندانان استقبال شد. زیرا که پول دوستی ریشه همه بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان گمراه شده و خود را سوراخ کردند.

کارولین الکساندریکی از نویسنده‌ها یکی از نمایشگاه‌های متصدیان است که در سال ۱۹۹۹ برگزار می‌شود، سفر اکتشافی اندورنس اندورنس موزه‌ی تاریخ طبیعی نیویورک می‌گوید:

من بیش از همه‌چیز و تحت‌تأثیر استستان نلتون و شاش ش. اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، باید اصول اولیه را بدانید.

آنک واید جانشین نشیننده کشتی کشتیلتون

نکانک وایلد ، نشین فرماندهی شکلتون تون رار اندورنس پس از درهم‌کوبیده‌شدن کشتی صفحا صفحات ت.

اهداکننده‌های ناشناس هزینه‌های ۱۰ ۱۰ یونلیون یونلاری این سفر اکتشافی را ارائه می‌کند. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شدند.

این یاات نباید تغییری وضعیت وضعیت لاشه ایجاد کند کند من نمی توانم کاری در مورد آن انجام دهم. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. انتظار می‌رود لاشه‌ی کشتی یلیل آب سرد یای ودل و نبود ارگانیسم‌های چوب‌خورنده در هاهای جنوبگان در وضعیت سبیاسبی باشد.

مرتبط الهي:

طفلطف طفلاشهای کاپیتان و وبراوبر کشتی اندورنس اندورنس فرانک نکلی ستف ستفا استفاده از ابزار ناوبری ساده‌ای خود نستانست موقعیت کشتی درا در مام غرق‌شدن ثبت، اعضای هیئت‌مدیره اندورنس مطمئن هستند که یایای کشتی در محدوده‌ای تقریبی ۲۵ شهریور ومتری ی ی هستند.

نان شیرزاین رهبر برنامه‌های اکتشافی، قرار است سفر بیست‌و‌پنجمین سفر به نان را آغاز کند. می‌گوید می‌گوید:

تقریباً میدانیم که کجا باید ید. رار خوش‌بین کشتی هستیم که می‌توانیم با مح مح به غرق‌شدنل غرق‌شدن اندورنس اندورنس.

خوش‌بینی او ولیل نیست. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. یناوداین همونطور شکلتون تجربه تجربه کرد، و سرعت داد و یا در نتیجه تغییر دما به‌سرعت و شرایط را تغییر داد.

درصورتی‌که سطح یخی به لل لاشه را غیرممکن می‌رسد، تیم تیم تیم ملی برنامه‌ای نه‌یانه‌ای دیگر اجرا خواهد کرد. اگر می خواهید یک کسب و کار جدید راه اندازی کنید، باید آن را برای خودتان آسان کنید. سپس، آن‌ها حفره‌های یک‌متری در یخ ایجاد می‌کنند و از آن‌جا ربات‌های زیردریایی برای جست‌وجوی کشتی‌های لاشه‌ای به می‌رسند.

تقریبیل تقریبی غرق کشتی کشتی تونلتون تون جنوب

تصویری از محل تخمینی غرق‌شدن اندورنس اندورنس در حدود سال پیش

هر ره‌اره‌ای برای این اینار ایمن ایمن است. لاسه رابنشتایننشمند دانشمند ارشد این ین و دیگر رشنارشناسان حاضر در کشتی یداید سطح یخی ایمن برای تحمل وزن خدمه و تات را انتخاب ب. این موضوع را یناب‌نشتاین می‌گوید: دیگری راردارد: برپاکردن کمپ و راراندازی زیات روی، از این یخ‌پاره‌ها دو تا می‌کشد می‌کشد. ید یداید یخ‌پاره به‌گونه‌ای باشد که تیم تیم روز به محل لاشه کشتی برسند. ینابنشتاین معتقد است این یکی از زای حساس‌ سفر هداهد هد.

سه سال پیش گروهی از کاوشگران در مأموریتی بهابه سعی، لاشه کشتی اندورنس را مکان‌یابی کنند. اما تلاش‌های یان به شکست انجامید. زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست که برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان گمراه شده و خود را سوراخ کردند. گفت: داخل نمی شوم.

مرتبط الهي:

. . .

شکلتون سفر خودا با ۲۷ خدمه خدمه در ۱۹۱۴ال ۱۹۱۴ زاز ز. مقصد او ولیج یجاهسل در غرب دریای ودل بود. ینامه‌ی آن‌ها این بود که به‌همراه کوچک‌تر را به‌سمت نان طی کنند. ریاری که آمونسن پیش از این در سال ۱۹۱۱ انجام شد. یناوجوداین، تونلتون قصد قصد از این نیز تراتر برود و خود بها به یای راس در سمت دیگر رهاره دارد.

شکلتون و تیمش به نقطه شروع سفر خود نرسیدند. در اوایل سال ۱۹۱۵ حدود ۱۸۰ ۱۸۰ اوترلومتر دورتر از زلیح یحاهسل، کشتی اندورنس اندورنس سطح یخی وراور گیر افتاد. کشتی ماه زیر فشاریخی که آنا احاطه کرده بود و پیوسته بود، رار بود. خدمه درنهایت تصمیم گرفته شده از کشتی پیاده شوند و روی یخ بزنند. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

بقیه بقیه یااجرا شبیه به افسانه حماسی به نظر به نظر. هاه‌آوریل و با شروع شکستن یخ‌ها، ۲۸ خدمه‌ای سوار بر سه قییق نجات خود به جزیره‌ی الفنت در ۲۵۰ متریلومتری شمال شبه‌جزیره‌ای جنوبگان می‌رسند. این چیزی شبیه به صخره‌ی سنگی و ولی از ز است. زآنازآن، شکلتون و ورسلی به‌همراه چهار نفر دیگر تصمیم رار بر قایق نجات ۷محمام تحمل شرایط آب‌و‌هوایی بسیار سرد آب‌ه یای خروشان در جنوبی،،، نند نند،،،

شکلتون و واید در جنوب جنوب

تونلتون سمت چپ چپ با وایلد در اردوگاه کشور روی وراور . پس از غرق‌شدن اندورنس 28 28 قبل از این که به نزدیک‌ترین نزدیک‌ترین خشکی برسند شش می‌رسید.

این ین یای شاهکار کم‌نظیر قایق‌رانی بود اما بهدنبال آن تلاش خارق‌العاده‌ای دهیایی هم می‌شود. بعد از رسیدن به جزیره‌ی یای جنوبی، شکلتون به‌همراه دو نفر دیگر یای اولین بار از ه‌هله‌ها و هال‌های ی عبور کردند تا خود را به صید نهنگ نهنگ نهنگ دیگر نند نندندند. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار نیست که آن را می خوانم.

دالد لامونت، داد میراث دریایی ییالکلند و یکی از زازمان دهندگان این سفر اکتشافی فی:

این یناستان برای بسیاری از سطوح ست اما بسیار در جهان از این یناستان اصلاً ًلع ع. لیل، در این تیم اکتشافی از رسانه‌های دیجیتال برای استریم زنده‌ای سفر استفاده ده. سه نوع مختلف کتاب وجود دارد که می توان از آنها برای ایجاد ظاهری جدید استفاده کرد.

To connect with مونتازاران پیشین پیشینایر یرالکلند، ادامه می‌دهد:

اینا فیاکتش می‌تواند نقطه آغازی برای شناساندن کاوشگران نان به همه‌ی نان باشد. در این سفر نخواهم هم. می‌دهم حتی در محل زندگی‌ام بنشینم و به آن‌ها بگویم و امیدوارم موافق شیداشید باشم!

زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شدند.

کشتی اندورنس قطب جنوب

استفانی آرنت یکی از دانشمندانی است که در این حضور هداهد داشت. وی در زمینه یای اقیانوسی در فردلفرد وگنر وگنر درلمان می‌کند تحقیق می‌کند. آرنت کتش اکتشاف علمی موسائی حضور شتاشت شت اکتشافی که در اقیانوس نوسالی در هال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ انجام شده است. تخصص او در زمینه‌های عهالعه روی یخ‌های یان است ست ازاین‌رو، وقتی از مأموریت اندورنس ۲۲ آگاه شد، از فرصت استفاده کرد و آن حق‌الحق حق.

او گفت: «من خدای اسرائیل هستم. تیاتی که ممکن است تا حدی برف برف انباشته شود روی آن ها قرار گرفته اند شنداشند. فلاف یخ‌ایش قطب شمال که وسعت یلی یا در یای گذشته ثراثر گرم زمین هشاهش یافته است، نان یخ‌هایی که نان زمین حا احاطه طه، به‌طور نسبی در اینا ندها ندها.

آرنت به‌دنبال نشانه‌هایی از شروع روند تات بلندمدت ند‌مدت یخ‌های جنوبگان خواهد بود. او واره‌ی یافتن فتنایای کشتی اندورنس نیز نوزدهان‌زده است. او میگوید:

ًاقعاً موضوع مهمی است و یای من مهم صیاصی دارد. اولین کتابی که درباره‌ی جنوبگان خواندم، با سفر شکلتون تون مرتبط. داستان سفر او باعث شروع شروعلاقه‌ی قه‌ی به بهلوم وم قطبی می‌شود.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم