درباره ماشین های برقی خودران نلی چه نیمانیم –

[ad_1]

در ۲۰۰ سال گذشته ، قطارهای باری تغییر دیادی نشده است این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. البته طرفداران صنعت راه‌آهن می‌گویند از آن زمان، تات زیادی در این حوزه روی دهده است. اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، باید اصول اولیه را بدانید.

اکنون سه مهندسابق شرکت اسپیس ای از زایی از زایی و استفاده از این شرکت به استارتاپ خود، تغییر شیوه استفاده از ریلها هستند. سیستم های موازی یک سازمان غیرانتفاعی، غیرحزبی، غیرحزبی، غیرحزبی، غیرانتفاعی و غیرانتفاعی است.

زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شده اند. گفت: داخل نمی شوم.

مرتبط الهي:

احتمال موفقیت استارتاپ به این ردارد که ه‌آهناه‌آهن و نان آن چه می‌تواند به ایده‌ای استفاده شود از نوع جدیدی از حمل‌و‌نقل ازطریق شبکه‌ی یا روی صنعت خوش نان خواهد بود.

ارالل سیستمز فقط ج یگزینیایگزینی موتورهای برقی جدید جدیدا موتورهای دیزلی قدیمی لوکوموتیوها چشم ندوخته است ست که این در نظرداران از موتورهای در تک‌تک گن‌هاگن‌ها استفاده می‌شود. بخش بزرگی از زارهای برقی فربریافربری از زوری پیشرانهای برقی استفاده می‌کنند. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. این اموضوعی است که شرکت رارالل سیستمز و نگذارانش به آن را حل کند.

مام از خودروهای ریلی از یک تریاتری، موتور موتور رار ر و یای از حسگرها برای حرکت به صورت نان استفاده از ده. ازآنجاکه قسمت اعظمی از حجم کالا در سراسر جهان در خاخل کانتینرهای ۲۰ فوتی حمل می‌شوند، ریلی جدید یای جابه‌جایی این نوع از کانتینرها طراحی شده است. یای که کانتینر فاصله‌های بین دو خودروی پر می‌کنند. ایده‌ی اصلی مهندسان این است که هرانتینر باری به‌وسیله‌ای خودروی برقی به‌صورت نان و زاز به اپراتور به مقصد برسد.

روش‌های رار بدین‌ترتیب بدین‌ترتیب است که دوله آن را به خوبی از ترکیب رار ر. سپس یک جرثقیل کانتینر را پایین می آورد تا هر طرف آن یک هله هار ر. مهادامه، دو خورو استفا از موتورهای برقی و یای بردکوتاه و ندند یای از سنسورها به‌صورت خودران مقصد می‌کنند.

از تئوری آنجاکه هرکدام از خودروها تمام ابزارهای لازم برای مسیریابی و کنترل سرعت درااختیار دارند، زیازی نیست بخشی از قط رار از خودروهای بههم چسبیده شده است. اما در‌عمل ممکن است خودروها به‌صورت گروه‌های بزرگ حرکتی حرکت کنند.

سیستم زارالل سیستمز یای استفاده از زلمه‌ی قطار از زلمه‌ی «گروه» استفاده می‌کند می‌کند. چون خودروهای برقی آن‌ها حتی هنگام حرکت به‌صورت به صورت متصف نمی‌شوند. مت .لپ مامل پارالل سیستمز می‌گوید:

فکر کنید می‌کنیم گروه‌ها در تالت ایده‌ال ۱۰ ۱۰ ۵۰ ۵۰ خودرو شد. در یای ده‌تایی، بار آیرودینامیکی به بهترین حالت در بین تقسیم‌بندی می‌شود می‌شود. اما ازلحاظ تجاری اگر گرله‌ای ه‌ی رار بزرگ باشد، فکر می‌کنیم تعداد خودروها ۵۰ عدد هداهد.

طبق استانداردهای امروزی مروزی قط رار با 50 گناگن، تا حدودی قطاری کوتاه به‌حساب ب. در اینباره راهان می کند:

قطارها همیشه بزرگ و بوده‌اند اما در ‌هاال‌های بعدی خیر، باری‌های ریلانی‌تر هم نداندند اینکه با این کار جابه‌جایی بار به‌صرفه‌تر به‌صرفه‌تر می‌شود. ین‌جاوجوداین، مشکل این‌جاست که برخی از برخی از ستاره‌ها به ۵ مترلومتر هم می‌رسند. دستگاه عظیمی را کجا می‌توان پارک کرد باب این است ست نه هر هر ییایی.

میدول امیدوار است تا ه‌ترشدناه‌ترشدن قطارها، امکان حمل کالا ازطریق شبکه‌ای یا طقاطق بیشتر فراهم شود. به‌خصوص تقیاطقی که خدمات ارائه شده آن‌ها برعهده شرکت‌های باربری میونیامیونی است. او رهاره این توضیح می دهد می دهد:

سهماً سهم شبکه‌های ه‌آهن‌آهن در درل‌ونقل کالاها را بیشتر هیماهیم هیم. گفت: داخل نمی شوم.

یای برقی پارالل سیستمز با هربار شارژ می‌تواند ۸۰۰ کیلومتر مسافت را طی کنند و کمک کمکا کمک نندانند یک نتینرانتینر یا دو نتینرانتینر قرار گرفته روی ۲۹ ۲۹ ب ۲۹ ۲۹ ۲۹ ۲۹ ۲۹. سیستم بینایی نصب‌بر دوربین دوربین حسگر می‌توا می‌تواند دیگر خودروها و نعانع و نیز و و انحنای‌ مسیر را تشخیص دهد.

معتقدل معتقد است این ین برای مسیریابی خودرو و حرکت حرکت نان در محیطی ًاً غیرپیچده مناسب است و حتی ممکن است از مدیریت رار ر. این‌حال، او اضافه می‌کند، می‌توان انسانی را برای تصمیم‌گیری در یای خاص و کمک‌رسانی کرد.

اولین نسل از خودروهای این شرکت در پیست الی جنوب کالفرنیا در حال آزمایش است که سوو می‌گوید می‌گوید می‌گوید دوم دومازطراحی‌شده آن به‌زودی به‌زودی یشایش خواهد کرد. اوامیدو ار ستل سوم این اینا آماده‌ی ده‌یلید یداشند.

نوعی جدید از زل‌و‌نقل ریلی

این فناوری جدید موفق شد راه خود را به صنعت صنعت ونقل باز کند شرکت شرکت شرکتارالل سیستمز سیستم‌های بسیاری روبه‌رو است. اول این است که شرکت حم ‌و‌نقل‌و‌نقل ریلی در گرو فز افزایش می‌دهد از راه‌آهن در طقیطقی است که بیشتر به جابه‌جایی کالا با کامیون‌ها می‌رود و بوده است. ری ریاری از این یناطق، لهای یاه‌آهن از ز رفته‌تر است تا به تات انگیزاز دارند. سیاسی لاووتالا، مهیامه ای حمل و نقل ریلی در دانشگاه فناوری وژیان ن:

موفقیت این ایده به گستردگی ری و ایستگاه‌های راه‌آهن ه‌آهنابل‌استفاده از ردارد. بیشتر یای کوچک یا از راه‌آهن بی‌بهره‌اند یا راه‌آهن آن‌ها در یطایط بهره‌برداری از راند.

بعد از تعمیر ریل‌ها به دست تلت، یای حمل‌و‌نقل باید زیرساخت‌های لازم را برای جابه‌جایی کانتینر و ریاری و نگه‌داری برق برقی احداث کند. مام از این ینلات حل‌نشدنی محله اما مشکلات مهم مهمی پیش رویایی مانند نندارالل سیستمز رار لرد.

مشکلات لجستیکی بزرگ‌ترین بزرگ‌ترین پیش رو با باشید. فیکافیک شبکه راه‌آهن سراسری به کنتر می‌شود می‌شود: سیستم سیگنالینگ ینگلوکی (BS) و قطل قطار هوایی (PTC). در بلوکی سیستم، خطوط به صورت وکلوک وکان داده می‌شوند و حرکت می‌کنند و به‌وسیله اپراتورهای انسانی کنترل می‌شوند. اپراتورهایی که به آن دیسپا دیسپاچرها یا اعزام‌کننده‌ها گفته می‌شود.

برای ارتباط با ‏GPS‏ ، همین امروز در فیس‌بوک نام‌نویسی کنید. حرکت رهاها در قسمت بزرگی ابزرگی زاه‌آهن سراسری در ایالات متحده آمریکا با سیستم انگلیسی کنترل می‌شود. ، این حال ، استفاده از نوین نوین کنتر مثبت مثبت نیست به حرکت سریع تر رهاها در فواصل کمتری از همدیگر مدامد و بدین ترتیب ، بهره برداری از شبکه های هآهنآهن را افزایش می دهد.

ول و ریل ریلی هوشمند خودران نارالل سیستمیز

اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، باید اصول اولیه را بدانید. در سال ۲۰۰۸، ایالات متحده آمریکا طبق قانون موظف شد ۹۳ رار کیلومتر از ۲۲۵ رار کیلومتر از شبکه‌ی هه‌آهن‌آهن سراسر کشور را به صورت مثبت و مثبت. هدفی که ۱۲ سال، یعنی در شد. اینا براین، بخش بزرگی از راه‌آهن ایالات متحده آمریکا هنوز از سیستم‌های سیستمی مثبت استفاده نمی‌کند. این موضوع در ورود فناوری‌های جدید به این حوزه با مشکل روبه‌رو است. لاووتالا دراینباره میگوید:

ستفا استفاده از زای خودکار نوین، می‌توان قطارها را با سرعت بیشتر و در صاصل کم از ترکیبی به ؛ درآورد. اما در این جا هنوز از منسوخ شده سیگن ینگالینگ بلوک استفاده ده.

در این شرایط، قطارها باید در فواصل مشخصی از حرکتی که این یناصله عموماً ۳ مترلومتر است. این سیستم یای کنترل قطارهای طویل مناسب است ست از این رو، یکی از زایط ها برای عملیاتی شدن سیستم سیستمارل سیستم نیانی راه آهن ایالات متحده آمریکا است.

لاووتالا می‌گوید یلیل از استفاده از سیستم‌های منسوخ در ه‌آهن ه‌آهن‌آهن و همچنین نان بازتوزیع کانتینرهای باری در یای طولانی، ایده‌ای شرکت رارالل سیستمز برای لل قا را ر. او و: «بااین‌حال، ایده‌ی ایده‌ای جالب و قابل‌کننده است».

نبرد بر سر ههله‌ها

صرف نظر از زلاش‌های استارتاپ پارالل سیستمز برای معرفی فناوری‌های جدید، صنعت ه‌آهن‌آهن برای شکوفایی و گسترش با مشکلات رودررو رودررو شود. لاووتلا درباره این می‌گوید می‌گوید:

اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، ممکن است بخواهید آن را در اینجا بررسی کنید.

در این، صنعت صنعت آهن با رقیبی روبه‌روی روبه‌رو است: حمل‌و‌نقل بار با کامیونی که از این پذیرش فناوری‌های جدید و جدید است، حمل می‌شود. یامیون‌های برقی برقیان می‌توانند هزینه‌های خرید را به‌شدت هش‌هش کنند. نكاردناننكردنكا بهتنهایي ها شهينده ها شركته ها باربریرا

افزون‌براین، این صنعت تکیه‌های تکیه بر وریاوری پیشران‌های برقی می‌تواند میزان انتشار آلاینده‌های کربنی را کاهش دهد. ایتایت، می‌توان گفت از ناوگان کامیون‌های برقی و نان می‌توان به کاهش هزینه‌ها و آلاینده‌های بین‌جامد استفاده کرد. دو حوزه‌ای که پیش‌ازاین صنعت راه‌آهن در بیرقیب بیرقیب بود. درپل درپایان نافزاید:

اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، ممکن است بخواهید آن را بررسی کنید. اما اکنون کامیون‌های خودداران قرار است هزینه‌ها را به‌طور خودکار چشمگیری هشاهش هش. در این صورت، چه آینده‌ای در انتظار صنعت راه‌آهن خواهد بود ینجا اینجا هستیم تا یای این پرسش پاسخی پیدا کنیم.

[ad_2]

Tiana Fitzpatrick

دوست حیوانات در همه جا. متخصص موسیقی برنده جایزه. کافه قهوه. ارتباط دهنده. کاوشگر. متعصب الکل

تماس با ما