تغییر در رویه پیوند وول‌های بنیادی می‌تواند به راران کند به نکند زومیت – زومیت

[ad_1]

حسن احساس سلامتی متی. در آوریل 2016، نیانی که یک پرتال وب را وارد کرد نتا نتایج برخی از آزمایش‌های معمول خون بررسی را بررسی کرد. اما شمارش رسلول‌های خون خون او به نظر می‌رسید. او با مطب پزشک تماس س. این نمانم ۵۸ ساله ساکن پیبورگ، از زا پرسیدن چه اتفاقی افتاده است نارکان از او و آی خیرا اخیراً بیمار بوده است او بیمار شده بود. درل در سفری خانوادگی، سرفه‌های شده،،، اما پس از مدتی مدتی بود. نارکنان به او که تلتّی به رشارش بودن سلول‌های خون ممکن است این اتفاق افتاده باشد، اما بهترین کار این است که آزمایش‌های خون بیشتر انجام شود.

To connect with نجل آزمایش‌های بیشتر انجام داد و رشارش سلول‌های سفید، خون او وان در حال کاهش هش. پزشک او را به هماتولوژیست (متخصص خون) ارجاع داد که از مغز استخوان او نمونه و و درآمد مثبت. ال دارای سرطان خون و به‌طور،، لوسمی حاد میلوئیدی یا AML بود که در سلول‌های بنیادی خون‌ساز در مغز استخوان می‌شود.

سلول‌های بنیادی خون‌ساز به‌طور طبیعی به خون‌های قرمز که می‌توانند حمل کنند، خون‌هایی که با مقابله با آن مقابله می‌کنند، می‌شوند، می‌شوند. اما سلول‌های سرطانی نیای سلول‌های را می‌گیرند و سالم می‌شوند و باعث پیدایش می‌کند. سلول‌های سپس سپس از مغز وارد جریان خون می‌شوند و در سراسر سیستم ایمنی و عصبی منتشر می‌شوند. L یای 5 ساله برای AML کمتر از درصد است.

بدن در حال کودتایی بیسروصدا بود. او به منظور بردن ولولهای ی به یای سنگین شیمیدرمانی نیاز زاشت. اگر می خواهید با تکنیک های امروزی که از مراقبه متعالی آمده است آشنا شوید. خوش‌شل خوش‌شانس بود: او ششمین هراهر از ۱۰ هراهر و برادر است و دو درادر او به‌طور کامل با او سازگاری دارد.

اما مشکلی وجود دارد که بیماران مبتلا به لوسمی که دری فتافت، از ز در امان ن. نان حدود نیمی از بیماران عود می‌کند و اگر گرلول‌های جدید طی چند، ماه یا حتی چند سال پس از پیوند، شروع به رزهارزه با میزبان هد مشک مشک ول وا تا با

سلول‌های ایمنی اهدایی می‌توانند به بدن حمام گیرنده هله هه. این وضعیت، «بیماری پیوند علیه یهان» GVA GVHD نامیده میده. وارن رنلومچیک، سرپرست سلول مهمه پیوند بنیادی خونساز در مرکز د نشگانشگاه پیتسبورگ پیتسبورگ:

وجودا وجود همه ییایی که باعث شکرگزاری دویل می‌شد، تشخیص او همچنان بود. او بود و و مرگ می‌کرد می‌کرد و اما انکولوژیست (سرطان‌شناس) دویل از واست تا گزینه‌ای در حال ساخت.

در سال ۲۰۰۹، ومچیکلومچیک درحال اجرای کارآزمایی بالینی از ز وتیاوتی برای پیوند سلولهای بنیادی برای افراد مبتلا به نهانهای خونی مانند AML بود، خطرا خطر HD خطر. نان شامل فیلتر کردن دقیق دقیقاً از زلول‌های ایمنی دهنده بود که حدس حدس آغشته به این بیماری می‌شود.

بدین‌ترتیب، یکی از ز ک رآزمارآزمایی یی. او نندانند بقیه پیوند‌شده‌اند (در مورد او وامل سلول‌های بنیادی بود که توسط برادرش اهدا شد) را پس از شیمی‌درمانی دریافت کردند. انکولوژیست‌ها وضعیت هر فرد را به مدت سه سها چهار سال تحت نظر شتنداشتند.

Journal of Clinical Oncology بروزان در نتایج منتشر شده در ه‌یاه کانویه در ه‌یله‌ی Journal of Clinical Oncology، رشارش کردند که آزمایشی آزما تا حدادی بروز GVHD مزمن را کاهش داد. نرخ معمول بروز این وضعیت بین تا ۶۰ درصد است. در مطالعه، ارزیابی آن به ۷ درصد هشاهش پیدا کرد.

نلسون سونائو، رئیس بخش یای خونی و ولولدرمانی در دانشگاه دوک که در پژوهش کتاب نداشت، عهیالعه‌ی جدید اولین گام مهم نداند. ئوائو می‌گوید، حفظ یای استای استاندارد سلول‌های بنیادی دی یتالیت سیستم ایمنی خطرناک است. حرکت AHD یجایج حرکت پی ایشالایش پیوندها برای مبارزه با GVA GVHD می‌شود و «پیوند مهندسی» آینده همه‌ی اینها است.

بر اساس پایگاه داده جهانی سرطان گلوبوکان، در سال ۲۰۲۰، نزدیک به ۴۷۵ ۴۷۵ فرد مبتلا به لوسمی تشخیص دهده ده. برای ارتباط با گسترده‌ای از سرطان‌ها می‌شود، همین امروز در فیس‌بوک نام‌نویسی کنید. در آن سال، بیش از 300 رار نفر بر اثر این ایناری جان باختند. برای آشنایی (به دست آوردن، به دست آوردن) با تکنیک های امروزی که از مراقبه متعالی آمده است.

کنان خون / سرطان خون

حدود ۷۰ سال است که خون مغز مغز به استخوان عنوان نانهای لوسمی وجود دارد. پس از اینکه اینکهانی و پرتودرمانی ماشین آلات سلول سازی فرد را نابود کرد، مام ارزشمندی می‌شود. می‌گویدلومچیک می‌گوید:

نیدانید با بازگرداندن ندنلولهای یادی خون آن را تشخیص دهید. اینا براین، اکنون از شیمی‌درمانی که فرد ثراثر آن را می‌دهید.

اما حتی در همان اوایل، نان متوجه پاسخ ایمنی کیاکی کی. سپس در دهه‌های ۱۹۹۰، نیانی شلومچیک تازه کار خود را درزمینه یای هماتولوژی کرد، مطالعه شروع شد که باعث شد تا سلول‌های T ببرد. برای ارتباط با ‏T‏ ، همین امروز در فیس‌بوک نام‌نویسی کنید. این راران که سرطان آن‌ها عود کرده پس از دریافت پیوند پیوندلول‌ها بهبود یافته است. HDarn شلومچیک با برادرش مارک که ایمونولوژیست بود، تصمیم گرفت و تصمیم گرفت که سلول‌های T را در جست‌وجوی راه برای مقابله با GVHD مزمن بررسی کنند.

HDA سال 2003 دو درا به آزمایشهایی که روی موش انجام دادند، کشف کردند که یای از زلولها به مام سلولهای T خاطره باعث شروع GVHD من نمی شود.

یلول‌های T خاطره سلول‌های ایمنی هستند که از زاجه‌های قبلی یاد گرفته‌شده‌اند که ویژگی‌های توژناتوژن را شناسایی می‌کنند. یا در مقایسه‌ها با سلول‌های T خام که مهارت تشخیصی نمی‌تواند، به کهنه‌سرب کهنه‌سرباز ایمنی داشته باشد. یلولهای T خام، در قعاقع همان نولهای مشکل ساز ز.

در سال ۲۰۰۷ ماری ریلیکلی ی انکولوژیست کودکان و پزشک پیوند خون مغز استخوان که اکنون در مرکز تات سرطان فرد چینسوناچینسون به رار است، سعی کنید کردا کار شلومچیک را به انسانها منتقل کنید.

ترکیبی از پژوهشگران دریافتند که، یولولهای T خام ما از سلولهای T خاطره جدا ی. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. نان با کیسه‌ای از مایع اهدایی شروع می‌شود که قعاق را ترکیب می‌کند که از سلول‌های خون‌ساز و سلول‌های خون و مولکول‌های ایمنی بدن برداشت می‌شود. Inia کیسه را بالای دو فوت سیستم للله هاطیسی‌شده روی رویاهی به مام CliniMACS نان ن.

ی کی، یای آهنی وجود دارد که هریک به دیادی مرتبط می‌شد که یای پیدا کردن و چسبیدن به اولول‌های T خام طراحی شده بود. نطورانتور كه ​​مايع از لولها عبور ميكرد و واحيي بيشتر رضا دستگا پستگ پسته پستات، سلولهي خام متناسب با یي آهنی پيگ نداندنديد. ی درنهایت باقی می‌ماند، ز از زلول‌های ت خاطره‌طره.

ییارآزمایی بالینی آن‌ها برای بیماری‌های سرطانی در ۲۰۰۹ال ۲۰۰۹، گروه‌های زل از شرکت‌کننده در تاتل و ییل یعنی جایی که شلومچیک در آن نان کار، آغ زاز ز. در سال ، ، یشگایشگاه شلومچیک به دانشگاه پیتسبورگ منتقل شد و در هاه می سال ۲۰۱۶ در مطب پزشکی در ۱۳ایل دورتر الا به لوسمی د دهده شد.

یجایج اولیه‌ی گروه اولیه گروه‌لیکلی و شلومچیک زمانی که دویل شیمی‌درمانی را کامل کرد و یای بود، آماده شد. ی از برادران او و وول‌های خود را اهدا کردند و پژوهشی پژوهشی وول‌های T خام را به مغن طیسیاطیسی حذف کردند. حالا باید منتظر می‌مانند ندا ببینند چه اتفاقی قیافتد. نتظا انتظار داشت شتندای اول راشد.

HD قعاقع، نوع نوع GVHD وجودارد: GVHD حاد، واکنشی رایج که ًاً پس از پیوند رخ می دهد می دهد و نسخه آزمایش برای جلوگیری از آن طراحی شده بود.

او گفت: «من خدای پدران شما، خدای اسرائیل هستم. GVHD بهاد مهم‌ترین عامل خطر نگرانگر به، GVHD مزمن است ست اما همچنین می‌توان موقتی باشد و فقط چنداه طول بکشد.

یای دویل ، عوارض پس از پیوند حتی در درایسه با شیمی‌درمانی سخت. او به مدت سه ماه، بسیار بود. او نمی‌توانست غذا را قورت بدهد و دهانش زخم شده بود. می‌گویدل می‌گوید ۶۰ ۶۰ پوند کم کم. اما وضعیت به‌تدریج بهتر شد. AHD ئملائم GVHD مزمن مزمنا نان ناد.

HD یلی، نان ۱۳۸ بیمار، یککهالی‌که نرخ GVHD حاد تحت‌تأثیر قرار نگرفته نرخ GVHD مزمن کاهش پیدا کرد. HD هاه پس از پیوند، نیانی که پزشکان انتظار دارند حدود نیمی از افراد مبتلا به GVHD مزمن می شوند، کمتر از درصد از بیماران مبتلا به این وضعیت هستند. HD ز سال نظارت، آن‌ها هیچ‌گونه شدیدی شدید از GVHD مزمن را گزارش رش. یلیکلی ی: فکر فکر کنم ش هداهد پایدار پایدار و ضحیاضحی ضحی. یای من شگفت‌انگیز است که در کودکان خردسال و جوانان جوان می‌بینم.»

بلیکلی ی وارانش گروهی از زان را مطالعه می‌کنند که سنا حتی در یک استال است.

اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، ممکن است بخواهید آن را در اینجا بررسی کنید. ریاری مزمن پیوند یهلیه می‌تواند خصوصیاتاً به نان آسیب بزند و باعث تواتوانی‌ها و اجتماعی شود یا مانع از این شود که آن‌ها در دوران کودکی طبیعی داشته باشند.

الهه های مرتبط:

کوری تاتلرمدیر پزشکی مهمه پیوند سلول‌های یادی در مؤسسه نان فاربر می‌گوید این نتایج دلگرم‌کننده و یسته‌ایسته‌ای است که بیشتر می‌شود.

البته، یهلیه سلول‌های خام فقط یکی از چند ایده ایده‌ای پیوند است که نان در حال آزمایش آن است.

ی یای آزمایشی دیگر ، ،لول‌های T به‌طور کامل می‌شوند زا از داروهایی برای دریافت از واکنش آن‌ها با بدن گیرنده استفاده از ده. هیچ‌کدام از این روش‌ها در کارآزمایی‌های تصادفی‌شده‌شده‌اند از نان استاندارد (پیوند مغز و عدم عدم موفقیت سلول T) بهتر می‌کنند.

HDائو می‌گوید از GVHD مزمن مزمنا استفاده از زاروها ممکن است در اینترنت و اینترنت وجود داشته باشد، اما این فناوری جدید مام مالیت سلول T را نمی‌کند نمی‌کند. یا سلول‌های سلول‌های T خام، اینطور اینطور به نظر می‌رسد نان دقیق‌تر یا انتخابی را دریافت کند. پیوند نان با مبارزه با سرطان می‌کند، اما ممکن است برای میزبانی از مبارزه با رزه استفاده شود.

البته چند نکته مهم وجودارد. HDARAZAMAI تیم با آزمای آزمایش برای GVHD مزمن طراحی شده بود، برابر آن‌ها نمی‌توانند در این مورد نتیجه‌گیری کنند که آیا پیوند یشیایشی بر یای لوسمی اثر ردارد. HDلاوه‌بر‌این، افراد شبیه GVHD را تجربه می‌کنند اما به‌عقیده‌ای ومچیکلومچیک ومچیک، نسخه‌ی نسخه‌یاد هدف آن‌ها نیست. او میگوید:

هدف این است که بیمارانی داشته باشند که درمان شوند و کیفیت زندگی قابل‌قبولی یارند. هدف ، اشتناتن زندگی خوب است ست نه بر اثر بیماری خود از زا رفتن.

HDائو مطمئن باشید که این ینائم حتی حتی از GVHD حاد داشد. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و مدت زیادی است که کتابی در این زمینه نخوانده ام. در آن مورد، این ینانه‌های اولیه ناپذیر و حتی وبلوب وب. ای می‌گوید تشخیص و یزایز این است که واقعاً مهم است، گرا اگر فقط گسترش ولول‌های T باشد، می‌توان آن را آن‌ها ق.

در سال آینده، یکلیکلی و شلومچیک اومچیک زارآزمایی‌های تصادفی‌شده که در رار مرکز پزشکی در نجال انجام می‌شود، چندش به دست خود هندهند هند. ی این کارآزمایی‌ها، بیماران خبر ندارند که آیا از پیوندهایی می‌شوند، وول‌های T خام شده است یا نه. یلیکلی انتظار رارد که آن رآزمارآزمایی‌ها تا سه دیگر دیگر ادامه داشته باشد.

برای ارتباط با ‏، همین امروز در فیس‌بوک نام‌نویسی کنید. اطلاعات بیشتر در مورد GVHD را در فیس بوک بیابید، اکنون ما را در فیس بوک دنبال کنید.

[ad_2]

Patrick Hodges

کاوشگر دوستانه استاد موسیقی مغرور. درونگرای افراطی کارشناس سفر. نویسنده. متعصب غذای بی عذرخواهی

تماس با ما