تات نشان می دهد است هد زدن فوتب باعث ایجاد اختلال در می شود می شود | تواتو

[ad_1]

تارشناسان برای تغییرات ایجاد شده در الگوهای ی فوتبالیستهای یای در اثر هد زدن ، ، دست خون خون خون خون 89 بازیکن زیکنای ی. نمونه ای از نمونه خون فوتبالیست ها در هنگام بازی و تمرین تمرینات با نمونه خون آن‌ها پس از تمرینات سخت – که مامل ضربه سر بود – با مقایسه با هم.

میکروایج این ینالعه نشان داد که سطح «MicroRNA» مغز تیاتی خاص در اثر زدن ایجاد د. MicroRNA به عنوان نشانگر زیستی در خوناخته ساخته شده است. R، Art،، MicroRNA در توانایی RNA، بعد از آن رونویسی و نان ژن فعالیت می‌کنند و بدین ترتیب بر روی دهیال دهی مغز تأثیر می‌گذارند.

microRNA موا مولکول‌های بسیار کوچکی هستند که در س ول‌های ما یافت می‌شوند و در یعایعات مختلف بدن نندانند خون در هستند. microRNA درا به تنظیمان ژن کمک می‌کند – روندی که طی آن وجود دارد در DNA ما به تبدی می‌شود می‌شود. همچنین در بسیاری از فرآیندهای یلوژیکی مختلف فلف نقش رنگارند.

زدن زدن

«استیان باهر سندمو» ازان ورزشی ورزشی اسلو در نشاندهانشکده علوم وم سطحی که تحقیق تات را رهبری «« در درارش یافته‌ها گفت: امیدواریم در آینده نیمی از این تحقیقات را بر روی یای بیشتر انجام دهیم تا از خطر قوهالقوه هد زدن و یا به رتارت دیگر یای مکرر به آغ هاه بپردازیم. توجه به این که میلیون ها نفر به روز در دنیا باشند .ال زیازی می‌کنند،اهی از تات زدن زدن امری مهم است. »

سطح R سطح microRNA ها عملکرد کارکرد مغز را به صورت مستقیم تحت ثیراثیر قرار می دهد. نانشمندان برای اطمینان از ایناری ری یای خون در مام تمرینات بدون هد زدن با نمونه‌های ورزشکاران پس از تات سخت مامل هد زدن یسهایسه یسه.

رایج تحلیل‌های صورت گرفته گرفته‌اند، هرچه داد دفعات ضربه خورده است سر افزایش می‌یابد، آسیب نسیانسیل در اثر تغییر سطح microRNA افزایش می‌یابد.

گفت: من تو را رها نمی کنم و نمی گذارم. ینحا این‌حال، نتایج عجیبی را به دست آورد.»

[ad_2]

Hayden Phillips

عاشق قهوه بی عذرخواهی یک تمرین‌کننده اینترنتی متواضع. دوست حیوانات در همه جا.

تماس با ما