تئوری به توضیح درباره مهاجرت پرندگان کمک می‌کند – زومیت

[ad_1]

ر رار اوراسیایی ممکن است ست هر قهوه یا کوچک دیگری به نظر برسد اما در هوا کار خارق‌العاده‌ای انجام می‌دهد. اگر سوال یا ابهامی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.

ر رار اوراسیایی از نظر زنظرابی بیار دقیق است. تعداد زیادی از این ینان که وزن هریک از آن‌ها حدود زده شده گرم است، یای تولیدمثل دقیقاً به همان نقطه از جنگل اروپایی یی است. گاهی اوقات آن‌ها را دقیقاً در همان توری‌هایی می‌گیرند که سال‌ها قبل بودند.

گفتنی است این اینانایی مختص نیستا نیست یاکه گونه‌های مختلف از کبوترهای شهری گرفته شده تا کوکوها می‌توانند در موقعیت دقیق کناکن باشند و نندانند این موقعیت را در چیزی نندانند نقشه‌های داخلی گوگل ذخیره کنند.

N شناس در حال آزاد کردن پرنده / پرنده شناس

اسان پرندگان را در یای بزرگ و ثابتی و وامرئی مرئیام ماندازند. جران مهاجر هرسال دقیقاً در نان تورها بهدام مفتند. در اینجا، پژوهشگری پرنده‌ی جریاجری را از میامی در چک کردن رجارج رج.

نان به روشهای تغییر جهت یافتن و ازطریق حس ییایی و ییایی و حتی راهشان را پیدا می کنند. به نظر می‌رسد پرندگان نوعی قطب‌نمای زیستی داشته باشند که به کمک می‌کند میدان مغناطیسی زمین دنبا دنبال کنند. نان مغناطیسی زمین میدانی نامرئی است که یلیل گردش رهاره و هسته زیلزی زیع آن ایجاد د. زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شده اند.

هیالعه‌ای که در علم ه‌یله‌ای منتشر شده است، نان می‌دهد سسک رار اوراسیایی و احتمالاً پرندگان آوازخوان مهاجران دیگر جنبه‌های صیاصی از میدان مغناطیسی را احساس می‌کنند که «فا. ویه‌یاویه‌ای انحراف به این پرندگان کمک می‌کند تا متوجه شوند که در سفر به‌سمت شم درال در کجا باید به زمین و لانه بسازند. این ویژگی‌ها یا نوعی آدرس مغناطیسی علامت ایست عمل می‌کند که پرندگ نان می‌گوید به رسیده‌اند.

نان چگونه میدان مغناطیسی زمین حسا احساس می‌کنند می‌کنند

اگر پرنده‌ای هستید که برای تولیدمثل مهاجرت، بهتر است محل تولدتان را بسپاطر بسپارید. تول تولد دا برای پرورش جوجه‌های شما ایدئال است شما (پرنده‌ای که زنده مانده‌اید)، در این‌جا پرورش پیدا کرده‌اید. یای سسک‌ها مسائل مهم این است که از زاران مایل دورتر به این نقطه برسند.

U نیزار اوراسیایی / Eurasian reed warbler

رار اوراسیایی به جوجه های خود غذا می دهد

ولی‌که‌ها از وا و جی‌پی‌اس برای بهبود مسیریابی استفاده می‌کنند، نان از سخت‌افزاری درونی بهره. کیشکینف کیشکینفپژوهشگر و رشنارشناس رفتار حیوانات در دانشگاه کیل، گفت: آن‌ها رنگ‌ها را می‌بینند و نندانند، نشانه‌هایی مانند درختان یا ساختمان‌ها را به‌خاطر رنگارندند. یای مثال، اگر قبل از زا‌کردن کبوتر بقهابقه به او نمایش داده شود از منظره نشا نشان دهید، او از جهت دقیق‌تری قفسش قفسشاز خواهد داشت.

آن خصوصاً پرندگان ممکن است استلامت‌های بصری دیادی نباشند، به‌کمک حس ییایی نیز جهت‌یابی بی. رودریگز پینزون رودریگز، پژوهشگر نشگانشگاه لاند، افزودن به نظر می‌رسد می‌رسدان مهاجر حتی بدون نه‌هانه‌های محیطی نندانند که به می‌روند.

اسان دهه‌ها پیش با قراردادن پرندگان در یای بدون پنجره ی در کف کف آن وجود شتاشت، این ر را کشف کردند. وقتی پرندگان سعی می‌کنند رار کنند، ه‌اله‌ای از جوهر درا در جهت خود یای می‌گذاشتند. نان مهاجر سعی می‌کنند در رار به‌سمت شمال و در یی‌زایی به‌سمت جنوب جنوب حرکت کنند که با جهت جرتجرت پرندگان در طبیعت مطابقت دارد. به‌گفته‌های پینزون رودریگز، آن‌ها میدان ناطیسی زمین را حس می‌کنند.

اگر می‌خواهید از شر بهم ریختگی خلاص شوید، باید از بهم ریختگی خلاص شوید. مطمئن نیستم نیک س ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت کیشکینف این واکنش‌ها را به چیزی شبیه به بصری گفت که ترجمه به‌نوعی نندانند عینک صیاصی عمل می‌کند که می‌دانند مغناطیسی را می‌کند.

Len املن نای تعیین جهت پرواز پرنده / Emlen funnel

نان از قفسی به نام قیف املن برای تشخیص جهت زاز پرنده استفاده ده

الهه های مرتبط:

یکی از تئوری‌های قدیمی‌تر این است که نان در منقار خود داد مغناطیسی دارند که به‌عنوان قطب‌نما می‌کند می‌کند. اما مسلم آن است که وجوداً وجود دارد. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. این نان چیزی است که نانات از آن آنای تشخیص بالا و ینایین و حس باب استفاده ده. زهماها، اینها فقط هستند هستند یلی بدون توجه مک نیسمانیسم آن ، ،انشمندان مطمئن هستند که نان از میدان مغناطیسی زمین یای سفر استفاده ده.

ایلامتهای ایست ایستاطیسی

این معما زمانی‌تر می‌شود که آن‌ها را در نظر می‌گیرند که نان مغناطیسی زمین بتابت نیست و به جا‌به‌جا می‌شود. قعاقع از سال ۱۸۳۱، شمال مغناطیسی بیش از ششصد ششصدایل جابه‌جا شده است. ناگفته نماند قطب‌های مغناطیسی زمین بارها وارونه شده است.

وین ویننویسنده اصلی این یناله و پژوهشگر مؤسسه‌های پرندگان در آلمان، نان حرکتی را انجام داد که قطب‌های مغناطیسی را مطالعه کرد. اگر نان از میدان مغناطیسی زمین برای بازگشت به یای تولیدمثلی خود استفاده می‌کنند، منطقی است که تغییر نان به‌معنای تغییر منطقه‌ای یدمثلیدمثلی یاشد.

وین دههادههای مربوط به سسک نیز رار اوراسیایی را تجزیه و تحلیل کرد. این داده‌ها مربوط به حدود سال بود و نان می‌داد این پرنده هرسال در تولیدمثل می‌کند. اول سپس اطلاعات را با تغییر میدان مغناطیسی و صاص چگونگی تغییر یای میدان، ازجمله شدت و انحراف آن یسسه یسه. انحراف یا زاویه‌ی شیب زاویه‌ی میان میدان مغناطیسی و ست ست است.

وین متوجه شد که پرندگان معمولاً هرسال به مکانهای مشابه می‌رسند، هیاهی کمی دورتر و نیانی که دور، لاً در نان جهت است در زاویه‌ای شیب کرده است. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. نان هم‌بستگی محکمی را با تغییر در ویژگی‌های دیگر میدان مغناطیسی پیدا نکردند.

سی کوکوی یلی / فاخته معمولی

کوکوی یلی ی،ای یاجر در حال پرواز

به‌گفته‌ای نان، زاویه‌ی انحراف را می‌توان به‌عنوان توقف در سفر به سویی به‌سوی برال برای تولید مثل در گرفت. گفت: داخل نمی شوم.

حرکت وین زآنجاکه میدان مغناطیسی می‌کند می‌کند دقیق‌ترین نقشه نیست. اما در سراسر جهان تشخیص‌دادنی است و در بیشتر و بیشتر با دقت چند فوت نان مهاجر را هدایت می‌کند. میامی که آن‌ها در نزدیکی قرل قرار می‌گیرند، احتمالاً از زاس‌های دیگر، نندانند برای پیدا کردن مکان‌های درست استفاده کنند.

'سان مغناطیسی زمین / میدان مغناطیسی زمین

نان مغناطیسی زمین درحال تغییر است

پژوهش وین رهیاره‌ی زوایای انحراف داستان کامل این موضوع را بیان نمی‌کند که چگونه از میدان مغناطیسی برای جهت‌یابی استفاده از ده. پینزون رودریگز گفت یکهالی‌که مطالعه‌های جدید از عظیمی از زاده‌های دنیای واقعی استفاده می‌کند فته‌هافته‌ها را بر اساس مدل‌های کامپیوتری است و می‌تواند در یشایش کنترل‌شده، تبدیل شود.

پژوهش‌های گذشته کیشکینف و نان نشان داده است که نان حتی اگر هزاران مایل جابه‌جا شده باشد، می‌توانند مکان‌هایشان را در نقشه‌ی طیسیاطیسی جهان‌یابی کنند. وین گفت گفتالی‌که انحراف فقط سیگنال می‌دهد که نان چه زمانی شروع می‌شود، این پژوهش نان می‌دهد نان می‌دانند که در یای فضا هستند.

به‌گفته‌های پینزون رودریگز، انسان‌ها ممکن است راه را برای پرندگان سخت‌تر کنند. میدان مغناطیس زمین کل سیاره را دربر می‌گیرد، ناشناسان گمان می‌کنند که انسان‌ها به‌صورت یا ازطریق تجهیزات الکتریکی و برج‌های رادیویی و فناوری‌های آن آن را می‌برند. ه‌یای‌هایش‌هایی که در سال ۲۰۱۴ در مجله Nature منتشر شد، سینه‌سرخ اروپا در حضور رادیویی خاص نمی‌تواند انجام دهد.

موریتسن موریتسناو گفت: مثلاً ًلکرد کرد سیستم مهره‌د راران برتر سالم ما مختل می‌کنند. » زیرا عشق به پول ریشه انواع بدی هاست. ولی نشان می‌دهدها چه تأثیری بر انسان‌های زمینی دارند و گاهی اوقات تأثیرشان مرئیامری است.

[ad_2]

Erica Ferrell

نینجا موسیقی غرور آفرین. حل کننده مشکل متخصص حرفه ای سفر. دردسر ساز. ارتباط گر مشتاق

تماس با ما