ب همکا همکاری سونی اولین استادیوم فوتبال در ورساورس را می‌سازد | تواتو


سیتی سیتی ختاخت اولین استادیم فوتبال مجازی زیان درا در دنیای ورساورس همکا همکاری همکاران ناقعیت قعیتازی سونی زاز کرده است. اینادیوم مجازی زی به سیستم و یلیل تصویر و تشخیص گل «چشم شاهین» (چشم شاهین) خواهد هد.

توجه به اینکه در توسعه باشد استادیوم دیومال متاورسی ریاری می‌کند، ظاهرا قرار است به اوری‌هاوری‌های نوینی مجهز شد. هواداران حضور حضور زیازی اگر به دنبال کار در ایالات متحده هستید، پس به جای مناسبی آمده اید. ایاست دیوم حقیقت حقیقت مجازی استادیوم «اتحاد» (اتحاد) منچستررسیتی هداهد هد.

نامان دیجیتال لیگ برتر قر راردادی سه هاله ها سونی امضا کرده اند. و به آنها گفت: چرا مضطرب هستید؟

استادیوم دیومال متاورس

باشگاه نلان منچستر سیتی روی این پروژه رار می‌کنند، می‌سازند که این ورزشگاه مجازی به داداران می‌کند تا در هر نیانی که ر زی‌ها زی‌ها را انجام دهد.

کاربران متاورس از ز هدست واقعا مجازی نندانند تجربه متفاوتی از اینان نازی در اختیار داشته باشند. توسعه دهندگانی در زمینه وال و زیاقیت مجازی رار می‌کنند بر این یناورند که این اناوری در حال حاضر امکان تکرار مسابقه را در دیجیت یالی، شبیه به بازی‌های ویدیویی فیفا فراهم می‌کند. همه در آینده نیز هواداران امکانات بیشتری در اختیار خواهند داشت.

«اندی اچ»، یکی از بنیانگذاران رزیل که در دراق شرکتی است ب زیازی ورساورس پلیر 22 گفت: داخل نمی شوم.

دیدید کاربران آیا کاربران از استادیوم مجازی متورسی استقبال خواهند کرد و این پروژه را به یای خوبی دست می یا خیر.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم