بررسی مغز نوردانوردان پس از سفر ییایی، تغییرات ساختاری قابل توجهی نان داد | تواتو


سفر به فضا تأثیرات فیزیکی وانی زیادی روی انسان می‌گذارد ولی مطالعات کمی روی این تغییرات انجام شده است. این بار گروهی از نان با مطالعه مغز ۱۲ نوردانورد متوجه شدند که تات قابل توجه بر روی مختار ماده مغز می‌دهد می‌دهد.

دهاده سفید مغز راه ارتباطی بین بخش‌های پردازش مغز ما ماده خاکستری با بدن کنترا کنترل می‌کند. من تو را راحت نخواهم گذاشت: من پیش تو خواهم آمد. D-MRI از مغز نوردانوردان پس از روز روز درا جمع آوری کردند. پس از هفت هاه دوباره از این ینانوردان اسکن می شود که تغییر تات در ختاختار مغز آن ها باقی مانده است.

این گروه شد که به طور مستقیم صفاتی تی تنه الیاف ف مرتبط با حواس بدن و ولکردهای ی حرکتی به آمده است. این تغییرات می‌تواند واکنش و عادت بدن را به در نشانش نشان دهد. آنش شرایطی در فضا است که اجسام ملق ق و و بی‌وزن نظر می‌رسند.

وجود تفاوتهای فیزیکی و جنبشی .ایط فض فضا، تات قابل توجهی در کنشاکنش مغز به کنترل بدن ایجاد می کند که نداند عامل این تحولات ایجاد شده است.

ریاری از مغز نوردانوردان

اینلو ایناری است که نان از روش ریاری مغزی به مام فیاکتوگرافی فی (فیبر tractography) fiberay مطالعات تاثیرات سفرهای ستفایی استفاده ده. در این تصویر سه بعدی بعدی از تنه الیاف عصبی تهیه می‌شود نقشه اتصال نورون‌ها را نشان می‌دهد.

قبلاً نیز تغییراتی در مغز فضانوردان با تراکتوگرافی فیبری عهالعه شده بو یلی این جدید نیست به ارتباطات بین نورونها و تغییر بیندا بیندازد. در ابتدای این مطالعه ، فکر فکر می کنم که تیاتی تی پینه‌پینه‌ای مغز (محل ارتباط نیمکره راست و مغز مغز)

در ابتدا به نظر می‌رسید که این تات ت راختار ر به وجود، در جایی که فقط تغییر آن ایجاد شده است. این حال باید باشد که چه تغییری در مغز اتفاقی غیرطبیعی غیرطبیعی رخ دهد. یا مهارتهای جدید ، ، ضبط طراطرات تازه و اتفاقات دیگر تیاتی در مختار مغز ایجاد د.

حال حاضر نمی‌دانیم که این ساختاری ریا است به فضا چه مشکلاتی می‌توان به وجود آورد. اما با مطالعه بیشتر رهاره واکنش بدن به یطایط سخت فضا برای دیدن راات دیگر دگیادگی بیشتر است.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم