ا30 ا کوین کوین حتما احتمالا کامپیوترهای یانتومی در دهه 2030 تهدید هندهند کرد | تواتو

[ad_1]

شبکه بیت کوینای حفظ امنیتش از الگوریتم رمزنگاری به مام SHA-256 می‌کند که با استفاده از کامپیوترهای فعلی نمی‌توان آن را شکست و از برد برد. اما شاید طی یک آینده ، مپیوترهامپیوتر کوانتومی نتومیادر به چنین ریاری باشند. نانشمندان در دانشگاه «سکساسکس» مدعی نداندند نتومیامپیوترهای یانتومی طی آینده دهه آینده به اندازه‌های می‌شوند که امنیت شبکه بیت کوین را می‌گیرند زیرا زیر ببرندال ببرند.

A کوین بر کچینلاکچین است و توسط گوریتم الگوریتم SHA-256 محافظت فظت. اگر کارها در هنگام تراکنش ی کوین به یدلید آن دست پیدا کند، نداند این در کوین ر تصاحب حب. رهبران ساسکس به رهبری «مارک وبر» می‌گویند که به هر کنشاکنش بیت یک یدلید رمزنگاری اختصاص داده می‌شود که این کلید برای محدود کردن محدودی از آن است. 10 دقیقه . .ا روز روز نداند ب باشد.

شکستن امنیت کوین کوین با کامپیوترهای یانتومی نتومی

نان تخمین می‌زند که یک مپیوترامپیوتر مپیوترانتومی با 1.9 ردلیارد رد دراند تنها در 10 دقیقه ، ریاری بیت کوین را بشکند. اگر این کامپیوتر بخواهد چنین کاری را در یک ساعت انجام دهد ، 317 میلیون یون شتاز خواهد داشت. در سایت کامپیوتری با 13 میلیون یون نداند چنین کاری را در روز روز انجام م.

امنیت منیت بیت کوین کامپیوتر کوانتومی

وجودا ادعای مبنی شکستن شکستن امنیت شبکه بیت کوین کوین یک دهه،،اید بدانید 150 کیوبیت راندارند. یای مثال می توانم ن Agleaznde Eagle شرکت IBM 12ا 127 کیوبیت اشاره ره. اینا براین راه طولانی تا دستیابی به مپیوترهامپیوترهای کوانتومی نتومیا میلیون‌ها کیوبیت ریماریم. همین موضوع باعث شد ساسکس با بررسی بررسی در این ین، توسعه مپیوتره مپیوترهامپیوترهای را برای یک دهه دهه در نظر گرفته شود.

یداید کامپیوترهای کوانتومی در یک دهه دهه میا میلیون کیوب دست پیدا کنند، اما تضمینی یا شکستن امنیت بیت کوین وجود ردارد چرا که ن، فت یک یک یک یک یک یک، چنین خطری زا از ببرد ببرد. این وجود، چنین ریاری نگرانی‌های مخصوص به خودش دا دارد. ینابراین حتی اگر دهه آینده نیمانیم به کامپیوترهای کوانتومی فوق قدرتمند دست پیدا کنیم، تضمینی یای زیر سوال بردن امنیت بیت شبکه کوین ند ردارد.

وجودا وجود تمام این موارد، هیچ یای برای همیشه امن هداهد هد. یای مثال در ه‌ها‌های بعدی خیره‌نظر برخی از برخی از بلوک‌های کچینایم. حماد ماه هکرها به شبکه پلی حمله ه کردند 600 میلیون یونلار رارز را به بردند بردند. اورم روز پیش هم بل بلوکچین Wormhole موردله سایبری قرار گرفت گرفت 320 میلیون دلار رارز از دست داد.

[ad_2]

Ainsley Murphy

بشارت دهنده آبجو Wannabe. نویسنده فداکار جنرال الکل نینجا. دانشجو. متخصص زامبی خالق مستقل متعصب سفر

تماس با ما