اینتلهای جزئیات از زل جدید زنده‌هازنده‌ دیتا سنتر منتشر می‌کند زومیت – زومیت

[ad_1]

اینتل در دیادی که در روز یک‌گذایه‌گذار ۲۰۲۲ برگزار شد، رونمایی از نقشه‌راه، سرور جدید شهی شهیاشه‌ای مرکز دهاده و نقشه راه دومسیره مامل مدل‌های جدید بهره‌برداری‌های جدید را معرفی کرد. ایرا شه‌هایای جدید Sierra Forest Eam دارند و یای E (E-cores) به مراکز داده‌ای زئون اینتل می‌آورند.

3، اینتل در هاه خود به گسترش یندایند اینتل 3 اشاره کرد که از اعتماد روزافزون این ین به این خبر خبر. توجه‌به‌ها توجه‌به در این رویداد، بتابت بین اینتل و ایام‌دی بازهم بیشتر هدید شد. کهاکه ایامدی درحال‌حاضر جایگاهی در مرکز دهده دهارد دارد.

interroadmap1

موارد جدید اینتل، استفاده از پردازنده‌های Granite Rapids سال به‌تأخیر افتاده است و این شرکت در سال ۲۰۲۴ از یندایند EUV (لیتوگرافی با شعه‌یاوراءبنفش) برای یلدید افتاد.

توجه کرد که حتی نقشه راه سروری عمومی میامی بزرگ و به ولو برای اینتل می‌شود می‌شود. کهاکه پیش‌ازاین، آخرین نقشه‌های منتشر شده تیم آبی با بیش از ۹۰ درصد سهم ززار، به مبرامبر ۲۰۱۹ (آبان ۱۳۹۸) برمی‌گرداند.

Sapphire Rapids ی اینا ی یا عرضه‌یای عرضه‌ی عمومی زنده‌هازنده‌های Sapphire Rapids در سه‌ماهه‌ی اول ۲۰۲۲ دهده ده. ا-زنده‌هازنده‌ها زشی زشی هسته‌ای زشی زشیازشی P-core اینتل مجهز هستند و وا فرآیند یدلید Intel 7 ساخته‌شده هستند. اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید DDR5 و هه‌های ارتباطی جدید بر استاندارد PCIe نسل ۵ نیانی می‌کنند.

Tomshardware ی یازنده‌های Emerald Rapids Intel اینتل همین فرآیند ختاخت (Intel 7) در سال ۲۰۲۳ به زازار می‌شوند عرضه می‌شوند. اَپ زنده‌هازنده‌ها بازطراحی‌های از Sapphire Rapids خواهند بود یعنی اری تا آن زمان عرضه نمی خواهد.

interroadmap2

توجه بها توجه به تصویر بالا، این نقشه راه خود را به دو بخش تقسیم می کند:

  • -یای اجرایی (P-Core) که به‌عنوان پردازنده‌های مرسوم به مرکز ده‌یاده‌ی زئون یی می‌شوند وا به یی می‌شوند، سریع‌ترین معماری‌های اینتل را ارائه می‌دهند.
  • E یای بهره‌وری که (E-Core) که بهاشه‌هایی با هسته‌های بهره‌وری اختصاص دارد. ًاً مانند تراشه‌های یلدر لیک اینتل. این شرکت داد هسته‌های این مسیر را فاش نکرده است امانسخه‌های مجتمع به هسته‌های بهره‌وری برای انرژی بازدهی انرژی انرژی چگالی عملکرد بهینه‌سازی شده‌اند. اینا براین، بیشتر دادها را هندهند هنداشت. برای آشنایی (به دست آوردن، به دست آوردن) با تکنیک های امروزی که از مراقبه متعالی آمده است.

یا‌توجه‌به، ترکیبی از هسته‌های P و E در هیچ تراشه‌ای از این مسیر مشاهده، نمی‌شود. ینتا می‌گوید مشتریانش را می‌دهند وجود دارند یای متفاوت باهم ترکیب نمی‌شوند و باقی می‌مانند. ازاین‌رو، هر نوع نوعش را مدیریت مدیریت مدیریت می‌کند.

هاه ایامدی در مقایسه ایشالا اینتل ۲۰۲۲ ۲۰۲۳ ۲۰۲۴
یای اجرایی (P-Core) اینتل Sapphire Rapids – Intel 7 – 56 Cores Emerald Rapids – Intel 7 Granite Rapids – Intel 3
-ای اجرایی (P-Core) ایام‌دی Milan-X – 7 نانومتر | جنوا – 5 نانومتری – 96 هسته ؟ ؟
بهره‌وریای بهره‌وری (E-Core) اینتل Sierra Forest – Intel 3
ای بهره‌وری (E-Core) ایام‌دی برگامو – 5 نانومتر – 128 هسته

-اشه‌هایی که بهای اجرایی (P-core) E-Core Eabl، شه‌هاشه‌ها بهره‌وری E یای بهره‌وری (E-Core)

ترکیب این نوع نوع نوع تر شهشه به بهینه‌سازی بهتر سیستم‌ها نیاز به مشتری کمک می‌کند. علاوه بر این، این ین به این اجازه می‌دهد که قابلیت‌های موجود را در هر تراشه برای اجرای برنامه‌های ارائه‌شده خاص هم می‌دهد. او در حال حاضر با Sierra Forest کار می کند. لطف فناوری محاسباتی اینتل، این ناشه‌ها از زایوس و نرم‌افزار یکسانی پشتیبانی نی.

interroadmap3

Granite Rapid ینت با شه‌های اجرایی (P-Core) خت ۲۰۲۴ال ۲۰۲۴ و ریزمعما ریزمعماری خت خت ختاخت Intel 3 به بازار می‌شوند. ا 3اده از یندایند Intel 3 یند که اینتل 4 کنار گذاشته شده است Eorake در فرآیند ساخت یاشه‌های Meteor Lake اینتل از این لیتوگرافی استفاده می‌شوند. بته بته یند کرد کرد یند یندایند Intel 3 ۱۸ حدود درصد کردبرولکردبروات بیشتر از فرآیند Intel 4 ارائه شده است. ایراشه‌ی Sierra Forest، فی ۲۰۲۴ال ۲۰۲۴ یتوگرا لیتوگرافی Intel 3 عرضه می‌کند.

الهه های مرتبط:

هاه Zen 4 ای‌ام دی رقیبی رقیبی قدرتمندای زئون اینتل را می‌بینند. Sapphire Rapids، Milan-X، Genoa، و دیگران مانند این. To connect with 4ازار ست ستازار است و دومین شهاشه نیز عرضه خواهد شد که علاوه بر بهره‌مندی از هسته‌ی هسته‌ای Zen 4 با عملکردی درخورتوجه، از حافظه‌های DDR5 و وریاوری PCIe نسل 5.

به نظر می‌رسد که اینتل راه سختی در پیش دارد و در نسل آینده، نزدیک نزدیک یا ایام‌دی خواهد داشت. این اسامی مردمی است که در سرزمین کنعان هستند.

[ad_2]

Braylon Mccoy

محقق حرفه ای وب. پیشگام الکل متعصب تلویزیون دوست حیوانات در همه جا.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
فلوکستین ۱۰فلوکستینقرص فلوکستینفلوکستین 20Buyکپسول فلوکستینقرص فلوکستین ۲۰ برای چیستHome Appliancesسایت معتبرDigital currency