آنت قوانین مجلس تصویب طرح صی نت را خلاف آیین نامه و باطل دانست

[ad_1]

ونتاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ارسال نامه به رئیس کمیسیون مشترک مشترک یگیریایگیری امروز این کمیسیون یا تصویب طرح نتانت را مهایر با آیین نامه مجلس سانست. ابراس تصویب اخیر سند بر اساس جلسات بعدی کمیسیون صی صیانت رار بگیر.

امروز 19 نفر از اعضای کمیسیون مشترک به نسخه جدید طرح نتانت با نام «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» رای مثبت می دهند. اما همان طور که انتظار میرفت، رایگیری امروز مروزلاف فامه مهاخلی مجلس خوانده شده است.

«سید دورسیید»، منوان قوانین مجلسی شوری اسلام ضمن ارسالی مهندس کمسیونی مفترک، فیلیزیک کمسیونی، کیرییگری کمسیون رضا خلف آینناه مجلسی سانست.

در این نامه با اشاره به جلسات قبلی در دفتر رئیس‌لس‌ها و کرکرات شفاهی با تقی‌پور به این صورت است که بر اساس پیش‌بینی‌ها، کمیسیون مشترک مشترک مواردی است که براسا رهبر رهبران. صلاحیت شورای یالی فضای یازی ردار دارد و در تصويب تصويب نامه شوراي عالي، داد زيازي كه در حيطه حيات مجلس قرار دارد تصويب نداندند. اما حسب رای در و تصویب کلیات طرح، این ین نیافته است.

همچنین کمیسیون ایستای حل به طرح همای صحن ببرد از همین همین است پس از تصویب کلیات طرح اولیه، کمیسیون زاز ز اعمال اصلاحات هداهد بود. اما در این خصوص آیین‌نامه داخلی صورت نگرفته است متن وتیاوتی است که بر روی مامان قوانین بارگذاری نشده است.

طرح صیانت نتلاف فانون

گفته ونتاونت حقوقی سلس تنها راه حل تغییر متن یا رای گیری کلیات ، اعمال ماده 142 قانون آیین نامه داخلی و ارجاع ع به مرکزا که ین د هر هر هر. اینا براین در رای گیری کلیات طرح صیانت، قانون آیین نامه داخلی مجلس رعایت نشده است.

زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شدند. از همین رو نمی‌توان حل و فصل کرد.

اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید.

زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شدند.

[ad_2]

Warren Richardson

پیشگام رسانه های اجتماعی. تنظیم کننده. معتاد زامبی برنده جایزه. دردسر ساز. مستعد حملات بی تفاوتی.

تماس با ما