آنتیانتیادی جدید برای ومیکرونان اومیکرون یدایید ید

[ad_1]

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و مدت زیادی از آن می گذرد.

به رشارش مهر بهل از نیواطلس، تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا صادر می‌شود که چند هفته بعد این سازمان استفا دها دهها را ییدا را یدا ییدا ییدا یدا رآمدار آمد.

آب وریاوری زیستی «آب سل را» (AbCellera) همکا همکاری شرکت روساروسازی «ای لای لیلی و نیانی» رویاروی «bebtelovimab» را ساخته است. B تیاتی دهنده این نوآوری، ً لاً اولین نان آنتی دیادی مونوکلونال برای کوید ۱۹ به مام «bamlanvima» ساخته شد که و ۲۰۲۰ اجازه استف دهادر در.

آرارل هانسن مدیر ارشد اجرایی آب سل را »در این باره می‌گوید:

آران که از سویه‌های آتی ویروس جلوگیری می‌کند، روی آنتی‌دیادی می‌زند که از اسپایک SARS-CoV-ر هدف می‌گیرد، می‌سازد.

نسنانسن در این باره توضیح می‌دهد: ما تلاش‌هایمان را برای کشف جدید جدید آنتی‌ادی درمانی تغییر دیمادیم و این بار اولویت ما را روی میز نان قدرت دیما سا سا. نتیجه این جستجویم «bebtelovimab» را بسازیم که مام سویه‌های شناخته شده کرون را را خنثی می‌کند و قوی‌ترین آنتی‌ادی در حال توسعه یهلیه سویه زیرمجموعه اومیکرون ن مام BA.

البته اجازه استفاده از اضطراری از این میانرو دارای محدودیت‌های صیاسی است. این روارو فقط برای افراد بالای ۱۲ سال تجویز می‌شود در حاحل اولیه به کووید ۱۹، ولیم معتدلی از زاری آن‌ها نشان داده می‌شود.

این دارو برای بیمارانی که به بهلیل به کووید ۱۹ در درمان بیماران مبتلا به درمان تجویز می شوند. «beblovimab» باشید فقط برای بیمارانی که می‌توانند دیگر کوید ۱۹ی آن‌ها را مجاز کنند یا مناسب نیستند.

[ad_2]

Gabriel Osborne

شیطان متعصب توییتر. حشره پرشور اینترنت. مبشر وب. ماون آبجو. پیشگام موسیقی.

تماس با ما